E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Mobil Cihazlarda Bütün Sitelere HTTPS ile Gidin

Kullanýcýlarýn sadece web tarayýcýlarýný kullanarak internette bütün web sitelerine güvenli HTTPS:// baðlantýsý ile gitmesini saðlayan popüler HTTPS Everywhere eklentisini artýk Android cihazlarýnda mobil Firefox uygulamasýnda da kullanabilirsiniz.

12.02.2014 | Devamı »

Windows Makinelerin Her Açýldýklarýnda Kendilerini Microsoft'a Bildirmesini Engelleyin

Windows iþletim sistemine sahip bilgisayarlar her açýldýklarýnda ilk olarak internet baðlantýsýný test etmek için Microsoft'un internetteki bir kaynaðýna doðru arka planda sorgu yaparlar. Bu sorguda sahip olduklarý IP adresleri ile kendilerini bildirirler ve Microsoft da bütün bunlarý kaydeder. Ve bu gizlilik adýna sakýncalý bir durum meydana getirir.

10.02.2014 | Devamı »

Eski Bir NSA ?alýþanýndan ?ifreli E-Posta ve Dosya Gönderme Uygulamasý

NSA ve GCHQ'nun dünya geneli e-posta iletiþimini takip ettiðinin ortaya çýkmasýnýn meydana getirdiði çalkantýlarýn þiddetini sürdürdüðü bir zamanda eski bir NSA çalýþaný açýk anahtarlý altyapýya dayanan bir þifreli e-posta haberleþme sistemini baþlattý. Sistem Gmail, Yahoo, Outlook ile mobilde çalýþabiliyor.

08.02.2014 | Devamı »

Veri Sýzýntýsýný ?nlemede Bütüncül Yaklaþýmlar

[Yazý Dizisi] - Toplam beþ bölümden oluþan veri sýzýntýsý önleme (DLP) teknolojisini anlattýðýmýz yazý dizisini sonlandýrýp, bütün diziyi "Veri Sýzýntýsýný Önlemede Bütüncül Yaklaþýmlar" adýyla bir e-kitap halinde sunuyoruz. E-kitabý ister indirebilir isterseniz de sayfa üzerinden okuyabilirsiniz.

02.02.2014 | Devamı »

DLP - 5: Son Yaþanan En Büyük Veri Sýzýntýlarý

[Yazý Dizisi] - Veri aðýrlýklý dijital ekonomilerde veri sýzýntýlarýnýn sona ereceði pek ihtimal dahilinde gözükmüyor. Son birkaç yýldýr yaþanan büyük çaplý kurumsal veri ihlallerindeki sadece bazý olaylarda tek seferde yüz milyonlarca kullanýcý verisi çalýnabilmiþ. Bu sýzýntýlarýn dünyada çok raðbet gören servislerde olmasý sýzýntýlarýn þiddetini daha da artýrýyor.

02.02.2014 | Devamı »

DLP - 4: Diðer Güvenlik ?rünleriyle Entegrasyon

[Yazý Dizisi] - DLP'nin diðer güvenlik ürünleriyle olan entegrasyonu ile ancak bütüncül bir veri güvenliði saðlanabileceði gibi birbirini tamamlayan ürünlerin bulunduðu bir güvenlik sisteminde ürünlerin karþýlýklý olarak birbirlerinin eksiklikleri tamamlamasý yoluyla bir ideal koruma düzenine ulaþmak hedeflenmelidir.

01.02.2014 | Devamı »

DLP - 3: Veri Türlerine Göre Koruma Yerleri

[Yazý Dizisi] - DLP veri sýnýflandýrmasýnda olduðu gibi koruma seviyeleri ve að içindeki engelleme noktalarý da farklýlýk gösterir. DLP’nin konumuna göre nasýl çalýþtýðý ve hangi tür verileri koruduðu deðiþirken, ayný veri için birden çok koruma þekli de geçerli olabilir. Koruma noktalarý üç farklý yapýda ele alýnýr.

01.02.2014 | Devamı »

DLP - 2: DLP Ýçerik Analizi Yöntemleri

[Yazý Dizisi] - Ýlk çýkýþ amacý içeriden dýþarýya doðru sýzýntýlarý engellemek olan DLP sistemleri aðda ve uç noktalarda trafiði analiz edebilmek için derin paket analizi yöntemlerini kullanýr. DLP, paketi ne kadar derin inceleyebilirse o kadar iyi tanýmlama ve üzerindeki politikaya göre engelleme yapar. DLP sistemleri bunun için belli baþlý 8 yöntem kullanýr.

31.01.2014 | Devamı »

DLP - 1: Bir Bakýþta Veri Sýzýntýsý ?nleme (DLP)

[Yazý Dizisi] - Hassas verilerin, iþlendiði ve geçtiði her türlü kanaldan kasten ya da yanlýþlýkla dýþarýya sýzmasýný önlemeye yönelik olarak geliþtirilen ve son beþ yýldýr dünya genelinde bir trend haline gören DLP’yi (Data Loss/Leakage Prevention) yani “veri sýzýntýsý önleme” teknolojisini, salt bir teknolojik ürün olarak ele alýnmasýndan ziyade, kullanýldýðý yerlerde farklý iþ kollarýyla iþbirliði ve diðer güvenlik cihazlarýyla birlikte bütünleþik kullanýmýyla anlamlý hale gelen bir bütüncül veri güvenliði yaklaþýmý olarak görmek daha isabetli olacaktýr.

31.01.2014 | Devamı »

Web Tarayýcýlarýnýn SSL/TLS Güvenliðini ?lçün

How's My SSL? internette gezmek için kullandýðýnýz istemcilerin (client) yani web tarayýcýlarýnda güvenli baðlantýyý saðlayan protokol olan SSL/TLS'e ait teknik altyapý durumunu online olarak inceleyip kullanýlan protokol sürümünün en güncel güvenlik gereksinimlerine göre detaylý raporunu çýkartan oldukça yararlý ve elzem bir sitedir.

30.01.2014 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.157.133 | Yüklenme: 0.3 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar