E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Kablosuz Ýnternetinizi Ýzinsiz Kullananlarý Bulun

Who Is On My Wifi, kablosuz aðýnýzý kullanan tüm cihazlarý göstererek sizden izinsiz/habersiz olarak internetinizi kullananlarý tespit etmenizi saðlayan çok yararlý bir programdýr.

29.01.2014 | Devamı »

Komþularýn Kablosuz Ýnternetini Birleþtirip Tek Bir Ýnternet Baðlantýsý Haline Getiren Teknoloji

BeWifi, komþularýn kablosuz baðlantýsýný kendinizin internet baðlantýsýna ekleyip hem bant geniþliðinizi hem de internet hýzýnýzý artýrmanýzý saðlayan ve de mevcut internet altyapýsýnda herhangi bir deðiþikliðe ihtiyaç duymayan bir yenilikçi baðlantý teknolojisidir.

25.01.2014 | Devamı »

Ýlçeleri Kapsayan ?zgür Haberleþme Aðý Kurun

Commotion, herkesin elindeki bilgisayar, laptop, router, cep telefonu ve diðer kablosuz cihazlarla kendi özgür paylaþýmlý aðýný veya internet altyapýsýný kurabileceði bir açýk-kaynak haberleþme aracýdýr. Commotion'la her tip cihazdan oluþan ve merkezi bir yönetimi olmayan baðýmsýz aðlar oluþturabiliyor.

20.01.2014 | Devamı »

Cihazlar Arasý Bulutsuz Dosya Senkronizasyonu

BitTorrent Sync, bulut depolama servislerinden Dropbox, Google Drive veya Microsoft SkyDrive gibi dosya senkronizasyonunda kullanýcýlara ait dosyalarý kendisine kaydetmek yerine, doðrudan cihazlar ve kullanýcýlar arasýnda bulutta depolama yapmadan senkronize eden bir dosya paylaþým uygulamasýdýr.

18.01.2014 | Devamı »

WordPress Siteleri için Resmi Google Eklentisi

Google Publisher Plugin, Google'ýn yayýncýlar için olan servislerinin WordPress'e daha kolay entegre olabilmesi ve resmi bir eklenti olmasý adýna geliþtirmiþ olduðu ve de þu an beta sürümünde olan bir WordPress eklentisidir. Bu resmi eklentide þu an AdSense ve Web Yöneticisi Araçlarý bulunuyor.

16.01.2014 | Devamı »

Türkiye GSM Güvenliði Raporu

Baðýmsýz bir GSM araþtýrma laboratuvarýnýn mobil þebekelerinin cep telefonu dinleme, adýna SMS gönderme ve mobil takipten koruma yeteneklerini incelediði raporda, Vodafone'nun bu saldýrýlara karþý þebekesinde en çok koruma özelliklerini saðladýðý, Turkcell'in de en çok saldýrý alaný sunan bir mobil operatör olduðu söyleniyor. Raporda ayrýca Avea ve Turkcell'in dinlemelere karþý yeteri kadar korumadýðý, Turkcell'in kullanýcýlarýnýn mobil tabikini saðladýðý ve her üç mobil operatörde de basit araçlarla kullanýcýnýn kimliðine bürünülebildiði belirtiliyor.

11.01.2014 | Devamı »

Tüm Ýnternet Zaafiyet Taramalarýnýn Deposu

Scans.io, internet ölçeðinde yapýlan zaafiyet ve açýklýk taramalarý sonuçlarýný tek bir yerde toplamak için ZMap proje ekibi ve Michigan Üniversitesi ile Rapid7 iþbirliði ile oluþturan bir tarama verisi deposudur. Bu depoda özellikle dünya genelinde büyük yanký uyandýran meþhur Rapid7 tarama sonuçlarýnýn hepsine ulaþmanýz mümkün.

05.01.2014 | Devamı »

Ses Dalgalarýný Kullanarak Yayýlan Malware

Bilim adamlarý kötücül yazýlýmlarýn kullandýklarý envai çeþit saldýrý vektörü ve yayýlým þekli yetmiyor olacak ki þimdi de duyulamayan sesleri kullanarak havadan 20m ötedeki bilgisayara gizlice atlayabilen yeni bir malware türü icat ettiler. Bu kötücül yazýlýmlar yayýlmak için sadece bilgisayardaki dahili mikrofon ve hoparlöre ihtiyaç duyuyor.

23.12.2013 | Devamı »

Açýk Anahtarlý ?ifrelemeye Dayalý Chat Ýletiþimi

Dünyadaki e-posta ve chat haberleþmesini NSA ve GCHQ'un takip ettiðinin ortaya çýktýðýndan beri güvenli internet iletiþimi tartýþmalarý ivmesini kesmeden ve þiddetini artýrarak devam ederken, hiçbir gizliliði kalmayan online iletiþimi haricen dinlenilemez hale getirmenin yollarý aranýyor. Buna son örnek açýk anahtar þifrelemeye dayanan BitTorrent Chat uygulamasýdýr.

21.12.2013 | Devamı »

2013'te En ?ok Okunan Teknoloji Yazýlarý

Ýnternette karþýlaþtýðýnýz yazýlarý ve web sayfalarýný incelemeye vaktiniz olmadýðýnda sonradan okumak üzere tüm web tarayýcýlarýndan ve mobil cihazlardan tek týkla kaydedebileceðiniz eski adýyla 'Read it Later' yeni adýyla Pocket uygulamasý 2013 yýlý boyunca kaydedilen 450 milyon öðeden en çok beðenilen ve paylaþýlanlarý 16 kategoride yayýnladý.

20.12.2013 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.102.26 | Yüklenme: 0.335 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar