E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

KOSGEB'in Yazýlým Sektörüne Bakýþý Sorunlu

Biliþim sektörü küresel ekonomidekiyle birlikte ülkemiz ekonomisindeki payýný da her geçen gün artýrýyor. Teknolojik yenilikler iþ hayatýmýzdan günlük yaþantýmýza kadar hayatýn her yerine nüfuz ediyor. Web ve mobil teknolojilerdeki baþ döndürücü geliþmeler bile hayat standardýmýzý düzenliyor. Ve iletiþim teknolojileri artýk algýlarýmýzý da deðiþtiriyor.

 

Bu yazý PÝTON Ar-Ge ve Yazýlým Evi yöneticisi ve giriþimci Mustafa Güneþ tarafýndan kaleme alýnmýþtýr.

 

Etkisi insaný ve hayatý hiç olmadýðý kadar saran bu teknoloji ve siber çaðýnda yaþanan hýzlý ve dinamik deðiþim ortamýnda müþterilerine çözümler üreten bizim gibi yazýlým þirketleri bu deðiþime ayak uydurmak zorundadýr. Baþka hiçbir sektörde bu kadar hýzlý deðiþim gözlenmezken yazýlým sektörü ürünlerinin ömrü geldiðimiz noktada en fazla 3-7 yýl arasýnda sürmektedir. Böylesi bir çaðda ve aþýrý rekabetçi þartlar altýnda ülkemizde ilginç bir biçimde yazýlým sektörü bir üretim sektörü, yazýlým projeleri çýktýlarý da bir ürün olarak tanýmlanmamaktadýr.

 

Bu alanda faaliyet gösteren þirketler KOSGEB ve benzeri kuruluþlardan destek almak istediklerinde proje çýktýlarýnýn bir ürün olduðu maalesef kabul görmemektedir. Çünkü ekonominin belkemiðini oluþturan kobilerin yetkili mercii olan KOSGEB, yazýlým sektörünü bir hizmet sektörü olarak görmemekte, yapýlan çalýþma ve üretimleri de yazýlým geliþtirme hizmeti olarak kabul etmektedir.

 

Alttaki tabloda açýklamaya çalýþtýðýmýz basit sektörel karþýlaþtýrmadan da anlaþýlacaðý gibi yapýlan yazýlým çalýþmalarý aslýnda birebir üretim çalýþmasýdýr. Ve dolayýsýyla da yazýlým projeleri doðrudan bir ürün kapsamýnda deðerlendirilmelidir. Tekstil sektöründeki herhangi bir ürünün (atlet, gömlek, kumaþ,..) son ürün çeþitlendirmesi ya da kumaþ türünü deðiþtirerek farklý ve yeni kullaným alanlarý oluþturmasý nasýl bir ar-ge ve inovasyon süreci gerektiriyorsa, yazýlým sektörü de aynýdýr ve bilgisayar yazýlým faaliyetleri de ayný süreci gerektirir. Ýþte problemin tam da nirengi noktasý KOSGEB ve benzeri kuruluþlarýn bu sorunlu bakýþ açýsýdýr.

 

Yazýlým Sektörü ve Üretim Sektörü Benzerlik Tablosu:

TEKSTÝL SEKTÖRÜ YAZILIM SEKTÖRÜ
Malzeme/Ürün Adý
Kullaným Amacý
Malzeme/Ürün Adý
Kullaným Amacý

Üretim Tezgahý

Ýþletmenin olmazsa olmazýdýr. Ýþletmenin üretim kapasitesini oluþturur. Tezgahýn kapasitesi, hýzý,.. vb özellikleri kapasiteyi arttýrýr yada azaltýr.

Bilgisayar, Dizüstü Bilgisayar, Sunucu, Tablet,..vb

Yazýlým þirketlerinin olmazsa olmazýdýr. Ýþlemcisinin ve RAM birimlerinin hýzlý olmasý, harddisk boyutunun fazla olmasý; geliþtirilecek programlarýn hýzlý derlenmesini ve dolayýsýyla hýzlý yazýlmasýný saðlar ve program geliþtirme kapasitesini arttýrýr.

Ýplik, Kumaþ, Kumaþ Boyasý,..vb

Üretim faliyeti sonucu ortaya çýkacak ürünün hammaddesini oluþturur. Hammaddedin kalitesi, türü, cinsi,..vb özellikler ürün kalitesine direkt etki eder. Kaliteli hammadde kaliteli ürün üretmenin 1. þartýdýr.

Yazýlým Geliþtirme Ortamý (Visual Studio.Net), Devexpress Tool Kit, MS SQL Server 2012, Oracle, ..vb

Bir bilgisayar programýnýn oluþmasý için gerekli bileþenlerdir. Bunlar yardýmýyla programlar yazýlýr. Bu teknolojilerin yeni ve güncel olmasý geliþtirilecek yazýlýmýn kalitesini ve özelliklerini arttýracaktýr. Yazýlým sektöründeki hýzlý geliþmeler takip edildiðinde yýlda en az 2-3 defa yeni bir teknolojiyle karþýlaþýlmaktadýr. Ve teknik alt yapýnýzý bu teknolojilere göre uyarlamak zorundasýnýzdýr.

Ýþçi, Vardiya Amiri, Ustabaþý, Overlokçu,..

Üretim faaliyetini yürüten, emek, zaman harcayan iþ gücü saðlayan kiþilerdir.

Yazýlým geliþtirici, analist, proje yöneticisi, ekip lideri,..vb

Yukarýdaki bileþenleri kullanarak fiziksel ortamda yürütülen iþlemlerin elektronik ortamda yapýlmasýný saðlayan algoritmalarý oluþturan kiþilerdir. Yazýlým geliþtirme sürecinde emek, zaman harcayan iþ gücü saðlayan kiþilerdir.

Atlet, Pantolon, Gömlek, Ceket,.. vb

Üretim faliyeti sonucu ortaya çýkan üründür. Verilen maddi ve manevi emeklerin, yatýrýmlarýn karþýlýðýdýr. Kütlesi, hacmi, eni, boyu, aðýrlýðý,.. vb nicel ölçüm deðerleri vardýr.

Bilgisayar Programý, Web Sayfasý, Oyunlar, Word, Excel,Facebook, Twitter, ETA, NETSÝS, ERP, SAP, RAY OKEY,..vb

Yukarýdaki bileþenlerin bir araya gelmesi ve çalýþmalar sonucu ortaya çýkan sistemlerdir, üründür. Verilen maddi ve manevi emeklerin, yatýrýmlarýn karþýlýðýdýr. Kütlesi, hacmi, eni, boyu, aðýrlýðý,.. vb nicel ölçüm deðerleri yoktur. Kullanýcý sayýsý, Kayýt sayýsý,MB,GB..vb þekilde ölçülen kapasite birimleri vardýr.

 

Tanýmlamadan kaynaklý bu problem nedeniyle yazýlým üreten firmalarýa KOSGEB ve diðer destek kuruluþlarý tarafýndan saðlanan destek ve hibelerde kýsýtlamalar yapýlmasýna neden olmaktadýr. Dünya genelinde yazýlým alanýna ilgi artarken, devlet baþkanlarý bile (ABD baþkaný Obama gibi) bu konuda devreye girebiliyor, ilkokul seviyelerine kadar kodlama ve programlama öðrenme teþivikleri yapýlýyor ve devletler artýk bu alana "özel" yatýrýmlar yapýyor. Ama maalesef ülkemizin en büyük sorunu olan bürokrasi ve bu alanda yetiþmiþ personel azlýðý yüzünden yürütülen arge ve inovasyon projeleri de maalesef bu ve benzeri nedenlerden ötürü daha proje aþamasýndayken KOSGEB ve/ya benzeri kurumlarýn kapýsýndan geri dönüyor.

 

Ýþte maalesef bu yüzden Türkiye'de, Apple'ýn üç aylýk kârýnýn Türkiye'deki tüm bankalarýn bir yýllýk kârýndan daha fazla olduðu ve ülke olarak bir kamyon sanayi ürünü verirken, karþýlýðýnda bir CD veya bir USB bellekte bir program aldýðýmýz þeklinde serzeniþlerde bulunuluyor. Ama bu serzeniþler sadece basit bir haykýrmadan öteye de gidemiyor. Kendi elimizle yine kendimizi engellemeye devam ediyoruz...


· · · ·
Yazan: | 29.04.2014 | 9819 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.162.218.214 | Yüklenme: 0.375 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar