E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Akýllý Cep Telefonunuzdaki Mobil Uygulamalarýn Veri Sýzýntýlarýný Kontrol Altýna Alýn

MobileScope, akýllý cep telefonlarýndaki mobil uygulamalarýn sizin bilgi ve rýzanýz dýþýnda her türlü kiþisel bilginizin dýþarý sýzdýrýp sýzdýrmadýðýný tespit edip kontrol etmenizi saðlayan ödüllü bir mobil veri sýzýntýsý kontrolü uygulamasýdýr. Uygulama ile hayati bir uzuv haline gelen cep telefonlarýnýn arka planda hangi tür veri alýþveriþleri yaptýðý kontrol edilebiliyor.

 

Android, iOS, Blackberry ve Windows telefonlarýnda kullanýlabilen MobileScope, mobil uygulamalarýn sürekli bir þekilde baþka yerlere transfer ettiði bütün verileri inceleyerek isim, telefon numarasý ve e-posta adresi gibi daha birçok hassas verinin aktartýlmasý anýnda kullanýcýya alarm vererek kontrolü saðlamaktadýr.

 

Özellikle mobil uygulamalarýn kullanýcýlarýn birçok verisini çaktýrmadan dünyanýn baþka yerlerindeki sunuculara aktardýðýný Hangi Mobil Uygulama Cep Telefonunuzun Hangi Bilgilerini Çaktýrmadan Alabiliyor yazýsýnda da etraflýca incelediðimizde, karþýmýza mobil uygulamalarýn baþta telefonla aradýðýnýz kiþiler olmak üzere cep telefonunuzun konum bilgisini, internet tarayýcý geçmiþini, SMS'leri, telefon rehberini, diðer kullandýðýnýz online hesaplarýn kimlik bilgilerini ve telefon konuþmalarýný alabilme yeteneðine sahip olup, ayrýca cep telefonunuzun kamerasýna eriþerek sizden habersiz resim ve video kaydý da yapabildiði çýkmýþtý:

 

Ýþte bu minvalde MobileScope uygulamasý

  • telefonun tam olarak hangi verileri dýþarý transfer ettiðini görmeyi,
  • hassas transferleri ve istenmeyen trafiði engellemeyi,
  • telefonun gerçekleþtirdiði bütün iletiþim HTTPS/SSL ile güvenli hale getirmeyi,
  • ve veri alýþveriþleri esnasýnda takip edilmek istemediðiniz sinyalini göndermeyi

saðlayarak telefon gerçekleþtirdiði iþlemlerde þeffalýk ve gizlilik kontrolünü tam olarak elde etmeyi hedefliyor. Uygulama telefondaki bütün internet trafiðini kendi sunucusuna yönlendirip, araya girerek kontrolü saðlayan bir eklenti þeklinde çalýþýyor. Veriler sadece kullanýcýnýn telefonunda tutulup, oturumlar sonlandýrýldýðýnda karþý taraftaki herþey siliniyor.

?u an için beta sürümünde olan ve davetiye usulü çalýþan uygulamaya siz de https://mobilescope.net/signup adresindeki talep formundan kayýt olarak deneme sürümünü isteyebilirsiniz.

 

Adres: https://mobilescope.net
Kayýt: https://mobilescope.net/signup

 

Konuyla ilgili olarak alttaki yazýlarý da inceleyebilirsiniz:


· · · · · · ·
Yazan: | 11.08.2012 | 3595 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.81.178.153 | Yüklenme: 0.336 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar