E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Akýllý Telefonlar için DNS'li Daha Hýzlý Ýnternet

Namehelp Mobile, son zamanlarda engelli sitelere ulaþmak için kullanýlan halka açýk DNS (public DNS) servislerinin yavaþlýðýný otomatik olarak yaptýðý optimizasyonlarla düzelterek public DNS'li internet baðlantýsýný %40 oranýnda hýzlandýran oldukça etkili DNS aracý Namehelp'in Android uygulamasýdýr.

 

Public DNS (OpenDNS, DynDNS ve Google DNS gibi) kullanýmdan doðan web performansýnýn yavaþlamasýnýn en önemli nedeni, internet engelleme ve kýsýtlamalarýný aþmak için kullanýlan herkese açýk bu DNS servislerine olan yüksek ilgidir. Dünya genelinde oldukça revaç bulan ücretsiz DNS servisleri aslýnda daha çok mevcut internet baðlantýsýndaki sýnýrlamalar, filtrelemeler ve engellemeleri aþmak için tercih edilir. Bu tarz servislerin sayýsýnýn çok fazla olmamasý ve sitelerin de artýk daha çok içerik daðýtým aðlarý (CDN) üzerinden hizmet vermesinden ötürü web hýzý performasýnda önemli ölçüde yavaþlamalar yaþanabiliyor.

 

Ýþte Namehelp de ilk etapta masaüstü bilgisayarlarda internet kullanýmýnda public DNS servislerinde yaþanan bu yavaþlýklarý iyileþtirmek adýna geliþtirildi ve farklý DNS'li internet hýzýnda %40 oranýnda iyileþme saðladý. Namehelp'in þimdi de Android uygulamasý yoluyla bu yararlý DNS hýzý iyileþtirme uygulamasý mobil cihazlara da taþýnmýþ oldu:

 

Ýnternet servis saðlayýcýlarýnýn (Türk Telekom, Avea, Turkcell, Vodafone) arka planda kullanýcýlara göstermeden yaptýðý DNS iþlemini kullanýcýlar public DNS servislerine yönelerek kendileri de yapabilmekteler. Yani gitmek istedikleri web adreslerinin çözümlerini kullandýklarý internet servis saðlayýcýsý yerine dünya üzerindeki baþka bir açýk DNS hizmeti üzerinden yaptýrabilirler. Böylelikle internet çýkýþlarýný hizmetini aldýklarý DNS servisi üzerinden yaparlar. Böylece engelleme ve kýsýtlamalarý aþabilirler.

 

Ama iþte tam bu noktada public DNS servisleri ile CDN servislerinin arka planda gerçekleþen gizli etkileþimi sonucunda DNS servisinin CDN'ye doðru en uygun, kýsa ve optimum yönlendirmeyi saðlayamamasýndan ötürü ciddi performans kayýplarý yaþanmaktadýr. Namehelp programý tam da bu ihtiyaca binaen ortaya çýkmýþ, DNS'yi içeriðe giderken en kýsa ve uygun CDN sunucusuna yönlendirmeyi saðlayan oldukça yararlý bir uygulamadýr.

 

Namehelp, kullanmak istediðiniz farklý DNS servislerini karþýlaþtýrarak mevcut internet saðlayýcýnýz üzerinden public DNS kullanýmýnda rotasý en uygun olaný ayarlayarak public DNS kullanýrken internete daha hýzlý gitmenize olanak saðlar. Ýnternet kullanýcýlarýna en yakýn sunucudan en hýzlý bir þekilde içerik getirmeyi saðlayan Namehelp uygulamasý, DNS'den kaynaklý gecikmeleri diðer iyileþtirme yöntemlerine nazaran inanýlmaz bir biçimde hýzlandýrmaktadýr.

 

Ýndirin: https://play.google.com/./.?id=edu.northwestern.aqualab.namehelp
qr code

 

Ayrýca Namehelp'i bilgisayarýnýzda da kullanabilirsiniz: e-siber.com/web/public-dns-servislerinin-hizini-yuzde-40-artirin/


· · · ·
Yazan: | 09.04.2014 | 3962 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.162.218.214 | Yüklenme: 0.359 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar