E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Cep Telefonu Kapalý Olsa Bile Gerçek-Zamanlý E-Posta Göndermeyi Saðlayan Bas-Mesajla Teknolojisi

globe_mobileCep telefonu kapalý olsa bile gerçek-zamanlý olarak e-posta göndermek mümkün olabilir mi acaba? Deutsche Telekom araþtýrmacýsý Sachin Agrawal tarafýndan geliþtirilen bir algoritma sayesinde telefonlarýn sadece yarý zamanýnda bile e-postalarýn %90'ný gerçek-zamanlý olarak gönderilebiliyor.

 

Ýnternet þu an hiçbirimiz için mobil telefonlarýn üzerinden gerçek-zamanlý olarak e-posta iletimini taþýmaya baþlayacak kadar hazýr deðil. Bu tür cihazlar için "bas-konuþ" teknolojisi misali, "bas-mesajla" veya "bas-ilet" tipi (push message delivery) bir tekniðe gerek var. Fakat hali hazýrdaki internet protokolleri bunu yapacak þekilde tasarlanmamýþtýr.

Diðer bir deyiþle internet, periyodik eriþim yapacak þekilde tasarlanmýþtýr. Yani bir sunucuya baðlantý açýldýktan sonra web tarayýcýsý siteyi yükler ve belli bir pasiflik periyodundan sonra da istemci ile sunucu arasýndaki TCP baðlantýsý kapatýlýr ve tek bir seferde sadece 65.536 baðlantýya (port) sahip olan sunucu tarafýndan tekrar baþlatýlýr. Bu aslýnda TCP protokolünün kendisini tarafýndan dayatýlan bir sýnýrdýr.

Mesaj itme de ikinci bir problem ise telefonun internete sürekli bir baðlantýyý sürdürmesi gerektiðidir. Bu da bir telefonun bataryasýnýn ne kadar hýzlý bir þekilde boþaltýlabileceðinin tarifidir! Birçok cihaz bu sýnýrlamayý kendi posta sunucularýný kýsa aralýklarla veya kullanýcý tarafýndan ayarlanan sürelerde yoklayarak aþmaktadýr. Bu yaklaþým da e-postalarýn "gerçek-zamanlý" olarak gönderilmesine engel olmaktadýr.

 

Agrawal tarafýndan yayýnlanan çalýþmada, sunucunun(server) kaynaklarýný ve istemcinin (telefon) bataryasýný en etkili bir þekilde kullanacak çok daha iyi bir alternatif sistem öneriliyor. Sistem, bir kullanýcýnýn herhangi bir mesaj almasýnýn olasý olmadýðý zamaný hesaplayarak telefon ile internet arasýndaki baðlantýyý kapatmasý üzerine iþliyor.

Agrawal'ýn yöntemi aslýnda insanlarýn ne zamanlarda mesaj almayacaðýný bilen bir mekanizmadýr. Çünkü insan iletiþiminin doðasýnýn kendisini tekrarlamasý ve periyodikliðinden ötürü geçmiþteki mesaj alma zamanlarýna ve periyotlarýna bakýlarak gelecek mesajlarýn geliþ/varýþ zamanlarýný tutturulabiliyor.

 

Agrawal, bir kullanýcý için mesajlarýn tipik varýþ sürelerini gözlemleme yeteneðine sahip 'dinamik olarak öðrenebilen' bir algoritmayý bir Android telefona uyguladý. Ve algoritmasýný test etmek için de meþhur Enron skandalýnda açýða çýkan 4 yýllýk bir periyottaki e-posta trafiðini incelemeye aldý. Bu e-postalar skandala karýþan veya tanýk olan þirket çalýþanlarýnýn 4 yýl boyunca birbirleri arasýnda yaptýklarý 500,000 e-posta trafiðiydi. Ve bu mesajlarda çalýþanlarýn birbirlerine gönderdikleri e-postalarýn (karþýlýklý olarak mesajlaþtýklarý düþünüldüðünde) zamanlarýna bakýlarak gönderen her bir kiþi için istatistikler tutuldu.

Sonuçlar oldukça çarpýcýydý. Agrawal'ýn sistemi her 24 saatlik bir sürede 12 kez telefonu -bataryayý ve aðýn kaynaklarý tüketmemek için- kapatarak mesajlarýn %90'nýný gerçek-zamanlý olarak gönderemeyi baþardý.

 

ÇALI?MANIN TEORÝK DOKÜMANI

 

PDF: http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1011/1011.6129v1.pdf


· · · · · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 08.12.2010 | 3356 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.26.154 | Yüklenme: 0.281 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar