E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

GSM Abone Servisleri

GSM'nin bünyesinde biri telefon servisleri (tele servisler) ve diðeri de veri servisleri (taþýyýcý servisler) olmak üzere iki temel servis tipi vardýr. Telefon servisleri ses servisleridir. Yani iki abone arasýndaki tam kapasiteli konuþma faaliyetidir. Veri servisleri ise, iki eriþim noktasý arasýnda aðda bir arayüz oluþturacak þekilde veri sinyallerinin iletilmesini saðlar.

 

Normal telefon ve acil çaðrýlarýnýn yaný sýra aþaðýdaki servisler de GSM tarafýndan desteklenmektedir:

 • dual-tone multifrequency (DTMF)—DTMF, telefon aðý ile bir çaðrý cevaplama makinesinin uzaktan kontrolü gibi farklý kontrol amaçlar için kullanýlan bir ses tonu sinyalleme düzenidir. GSM tam kaynaklarý ile DTMF'yi destekler.
 • facsimile group III—Bildiðimizi fax iþlemlerinin GSM üzerinden gerçekleþmesine olanak saðlayan bir sistem. GSM kaynaklý fax ile analog fax arasýnda iletiþim kurulmasýna olanak saðlar.
 • short message services—Bildiðimiz kýsa mesaj servisidir (SMS). Cep telefonlarýnýn birbirleri arasýnda maksimum 160 yazý/harf karakteri ile mesajlaþmasýný saðlar. Ayrýca cep telefonu kapalý ise mesajýn, cep telefonu açýk olduðu ana kadar tutulmasý ve ulaþtýrýlmasýndan sorumludur.
 • cell broadcast— Hücre yayýnýdýr. Kýsa mesaj servisi de aslýnda hücre yayýnýnýn bir parçasýdýr. 93 karakterli bir mesajýn belirli bir coðrafi bölge içindeki her aboneye iletilmesi iþlemidir. Trafik sýkýþýklýðýnýn ve kaza raporlarýnýn bildirilmesi için kullanýlabilmektedir.
 • voice mail—Sesli mesaj. Bu servis esasýnda abone tarafýndan kontrol edilen bir çaðrý cevaplama makinesidir. Çaðrýlar bu sesli mesaj makinesine/kutusuna yönlendirilir. Arayan kiþi mesajýný býrakýr ve sonrasýnda kontrol edici abone, kendisine býrakýlan çaðrýlarý dinler.
 • fax mail—Fax mesajý. Bu servisle abone, her türlü fax makinesinden fax mesajý alabilir.

 

Ýlave/Bütünleyici Servisler

GSM ayrýca telefon ve data servislerini destekleyici ilave/bütünleyici servisleri de desteklemektedir. Ýlave/bütünleyici servisler gelir getici özelliklerine göre tanýmlanýr ve kategorikleþtirilirler. Bazý ilave/destekleyici servisler:

 • call forwarding—Çaðrý yönlendirme. Bu servis, abonenin meþgul ya da ulaþýlmaz olduðunda, kendisine gelen çaðrýlarý baþka numaralara yönlendirmesine olanak saðlar.
 • barring of outgoing calls—Giden çaðrýlarý engelleme. Telefonunuzdan yapýlacak bütün çaðrýlarý önlemek için kullanýlýr.
 • barring of incoming calls—Gelen çaðrýlarý engelleme. Bu servis ile sizi kimsenin aramamasýný saðlayabilirsiniz. Telefonunuz açýktýr. Mesaj alýp gönderebilir faka çaðrý gelmez.
 • advice of charge (AoC)—Ücretlendirme tavsiyesi. Çaðrýlarda genelde zamana baðlý ücretlendirmeler yapýlýr.
 • call hold—Çaðý tutma. Bu servis, aboneye halihazýrda devam eden çaðrýsýný sonlandýrma ve sonra tekrar kurma olanaðý saðlar.
 • call waitingÇaðrý bekletme ve durdurma servisidir. Aboneye devam eden bir çaðrý sýrasýnda gelen baþka bir çaðrýyý bekletme, reddetme ve cevap verme olanaðý saðlar. Çaðrý bekletme servisi,
  devre-anahtarlamalý baðlantý sistemi kullanan her GSM telekomünikasyon hizmetinde mevcuttur.
 • multiparty service—Çoklu parti servsisi. Bir aboneye ayný anda birden çok kiþiyle konuþma imkaný saðlayan bir servistir.
 • calling line identification presentation/restriction—Çaðrý hattý tanýmlam sunma ve kýsýtlama servisi
 • closed user groups (CUGs)—Kapalý çaðrý gruplarý. Genelde þirketlerin kendi çalýþanlarý arasýndaki çaðrýlarda kullandýlarý bir servistir. Belirli sayýda kullanýcýya belirli sayýda çaðrý yapma imkaný tanýnýr.

GSM

1. GSM (Küresel Mobil Ýletiþim Sistemi) Nedir?

2. Mobil Teknolojinin ve Telefon Sistemlerinin Evrimi

3. GSM'nin Kilometre Taþlarý

4. GSM Aðý, Anahtarlama Sistemi-Switching System(SS)

5. GSM Aðý, Baz Ýstasyonu, Operasyon ve Kontol Sistemi

6. GSM Að Alanlarý ve Sahalarý

7. GSM Karakteristiði ve Spesifikasyonlarý

8. GSM Abone Servisleri


· · · · · · · · · ·
Yazan: | 12.08.2009 | 8989 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.92.186.20 | Yüklenme: 0.393 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar