E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

GSM Aðý, Anahtarlama Sistemi-Switching System(SS)

GSM aðý(network) için her þirket farklý donaným saðlayýcýlarý ile çalýþýr. Çünkü GSM standardý sadece olmasý gereken özellikleri ve ayarlamalarý içeren spesikifasyonlarý betimler ve hangi donaným aracýnýn kullanýlacaðýný belirtmez. GSM aðý 3 ana alt sisteme bölünür: Anahtarlamalý/Çevirmeli Sistem (switching system-SS), baz istasyonu sistemi (base station system-BSS) ve operasyon ve destek sistemi (operation and support system-OSS).

 

ANAHTARLAMA(LI) SÝSTEMÝ (Switching System)

Anahtarma sistemi arama iþleme ve abonelerle ilgili fonksiyonlarý içerir ve aþaðýdaki fonksiyonel birimlerden oluþur:


1. Ev Yerleþimi Kaydý(home location register-HLR)

Depolama ve abonelerin yönetimi ile ilgili bir vertabanýdýr. Aboneler, abonelerin servis profili, adres bilgisi ve aktiflik durumu gibi bilgileri barýndýran çok önemli bir veritabanýdýr. Herhangi bir operatöre üye/kayýt olduðunuzda aslýnda o operatorün HLR'sine kaydoluyorsunuz demektir.


2. Mobil Servisleri Anahtarlama Sistemi (mobile services switching center-MSC)

Sistemin telefon anahtarlama fonksiyonlarýný gerçekleþtirir. Veri sistemlerinden ve diðer telefonlardan gelen ve giden çaðrýlarý kontrol eder. Ayrýca ücretlendirme, að arayüzleri, genel kanal sinyalleme gibi iþlemleri de gerçekleþtirir.

 

3. Ziyaretçi Yerleþimi Kaydý(visitor location register-VLR)

MSC servisine gelen ziyaretçiye gerekli hizmetin verilmesi için lazým olan geçici bilgilerin depolandýðý bir veritabanýdýr. Daima MSC ile entegre halindedir. Cep telefonu yeni bir MSC alanýna girdiðinde VLR o MSC'ye baðlanarak HLR'sinden abone hakkýndaki gerekli bilgileri talep eder. Sonra eðer kullanýcý yine ayný MSC alanýnda iken bir arama gerçekleþtirdiðinde artýk VLR, herbir seferde HLR'ye tekrar be tekrar baðlanmak zorunda kalmaz. 

 

4. Yetkilendirme Merkezi(authentication center-AUC)

Her bir arama için güvenliði ve kullanýcýnýn kimlik bilgilerini doðrulayan yetkilendirme ve þifreleme parametrelerini saðlayan bir birimdir.

 

5. Donaným Kimlik Kaydý(equipment identity register-EIR)

Çalýnmýþ, yetkisiz ya da kusurlu cep telefonlarýnýn çaðrý yapmasýný engelleyen mobil donaným bilgilerini içeren bir veritabanýdýr. AUC ve EIR, sistem içinde birlikte ortak düðüm noktasý oluþtururlar.

 

»Sonraki yazý: GSM Aðý, Baz Ýstasyonu, Operasyon ve Destek Sistemi

GSM

1. GSM (Küresel Mobil Ýletiþim Sistemi) Nedir?

2. Mobil Teknolojinin ve Telefon Sistemlerinin Evrimi

3. GSM'nin Kilometre Taþlarý

4. GSM Aðý, Anahtarlama Sistemi-Switching System(SS)

5. GSM Aðý, Baz Ýstasyonu, Operasyon ve Kontol Sistemi

6. GSM Að Alanlarý ve Sahalarý

7. GSM Karakteristiði ve Spesifikasyonlarý

8. GSM Abone Servisleri


· · · · · · · · · · ·
Yazan: | 06.08.2009 | 6942 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.156.58.187 | Yüklenme: 0.225 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar