E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

GSM Aðý, Baz Ýstasyonu, Operasyon ve Destek Sistemi

GSM aðýndanki diðer önemli kýsýmlardan biri Baz Ýstasyonu Sistemi(Base Station System-BSS) diðeri ise Operasyon ve Destek Sistemidir(Operation and Support System-OSS). Baz Ýstasyonu Sistemi, kendi içinde Baz Ýstasyonu Kontrolörü(Base Station Controllers-BSC) ve Baz Alýcý-Verici Ýstasyonu(Base Transceiver Stations -BTS) olarak iki kýsma ayrýlýr.

 

Baz Ýstasyonu Sistemi(Base Station System-BSS)

Bütün radyo ile ilgili fonksiyonlar bu sistem içinden gerçekleþtirilir. Baz Ýstasyonu Sistemi iki kýsma ayrýlýr:

  • BSC—Baz Ýstasyonu Kontrolörü. MSC ilr BTS arasýndaki bütün kontrol fkonsiyonlarýndan ve bunlar arasýndaki fiziksel baðlantýdan sorumludur. Handover, hücre konfigurasyon bilgisi, radyo frekansýnýn(RF) kontrolü, baz istasyonundaki güç seviyesi gibi iþlemleri düzenler/saðlar/yönlendirir. Birkaç tane BSC ayný anda bir tane MSC'nin kontrolü altýndadýr.
  • BTS—Baz Alýcý-Verici Ýstasyonu. Að içindeki her bir hücreye servis götürmek için çeþitli anten donanýmlarýndan oluþan bir ekipmandýr. Bildiðimiz baz istasyonudur. Cep telefonu ile GSM aðý arasýndaki radyo arayüzünü kontrol eder/yönlendirir. Her baz istasyonunun ayný anda en fazla kaç cep telefonuna hizmet edeceði donanýmla ve operatörle ilgili bir iþlemdir. Grup halindeki BTS'ler bir BSC tarafýndan kontrol edilirler.

Operasyon ve Destek Sistemi(Operation and Support System-OSS)

Operasyon ve Bakým Merkezi(operations and maintenance center -OMC) anahtarlama ve baz istasyonu kontorolörü sistemindeki bütün ekipmanlara baðlý bir sistemdir. OMC'nin yürütme ve yerine getirme iþlemleri Operasyon ve Destek Sistemi(operation and support system -OSS) olarak adlandýrýlýr. OSS hangi að operatorünün sistemi kontrol edeceðinden ve gözlemleyeceðinden çýkan fonsiyonel mahiyete sahip bir sistem. OSS'nin amacý bir GSM aðý için müþteriye merkezi, bölgesel ve yerel bakým aktivitelerinin uygun ve etkili bir ücrette önerilmesidir. OSS'nin önemli bir fonksiyonu da farklý operasyon ve bakým organizasyonlarý için að önizlemesi ve bakým aktiviteleri desteði vermektir.

 

Að Ýçindeki Diðer Fonksiyonel Elemanlar

  • Mesaj Merkezi(message center -MXE)—Entegre ses, fax ve veri mesajlamasýný saðlayan bir düðüm noktasýdýr. Özellikle kýsa mesaj servisi(SMS), hücresel yayýn, sesli mesaj, fax mesaj, e-posta ve bazý bildirimleri saðlar.
  • Mobil Servis Düðümü(mobile service node-MSN)—Mobil akýllý aðlarý idare eden bir düðüm noktasýdýr.
  • Geçit Mobil Servisleri Anahtarlama Merkezi(gateway mobile services switching center -GMSC)—Ýki aðý birbirine baðlamak için bir düðüm noktasýdýr. Geçit sýklýkla MSC içinde tamamlanýr. Bundan dolayý MSC, GMSC olarak da nitelendirilir.
  • GSM Birbirleriyle Çalýþma Birimi(GSM interworking unit -GIWU)—GIWU hem donaným hem de yazýlýmdan oluþan, çeþitli aðlar içinde veri iletiþimi için bir arayüzü görevi görür. GIWU ile kullanýcýlar ayný çaðrý sýrasýnda konuþma ve veri arasýnda tercihte bulunabilirler. GIWU donaným ekipmaný MSC/VLR'nin bünyesindedir.

 

»Sonraki yazý: GSM Að Alanlarý ve Sahalarý

GSM

1. GSM (Küresel Mobil Ýletiþim Sistemi) Nedir?

2. Mobil Teknolojinin ve Telefon Sistemlerinin Evrimi

3. GSM'nin Kilometre Taþlarý

4. GSM Aðý, Anahtarlama Sistemi-Switching System(SS)

5. GSM Aðý, Baz Ýstasyonu, Operasyon ve Kontol Sistemi

6. GSM Að Alanlarý ve Sahalarý

7. GSM Karakteristiði ve Spesifikasyonlarý

8. GSM Abone Servisleri


· · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 08.08.2009 | 7975 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.92.186.20 | Yüklenme: 0.237 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar