E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Kablosuz Ýnsanlardan Müteþekkil Yeni Mobil Ýnternet Aðlarý

body-networkSokaktaki insanlar bazý giyilebilir sensörleri taþýyarak yeni ve güçlü bir mobil internet aðlarý omurgasýnýn oluþmasýný saðlayabilir. Queen's University Belfast araþtýrmacýlarýna göre insanlarýn taþýyacaðý bazý sensörler yoluyla yeni bir ultra bant geniþliðine sahip mobil internet altyapýlarý kurulabilir ve böylelikle de cep telefonlarýna ait baz istasyonlarýnýn sayýsý azaltýlabilir.

 

body-to-body-networks

 

Queen's University Belfast mühendisleri hýzla geliþen beden-merkezli haberleþme bilimi temelli yeni bir proje üzerinde çalýþýyorlar.

Projenin sosyal faydalarý mobil oyundan uzaktan saðlýk hizmetlerine, atletçi gibi sporcularýn hassasça izlenmesinden takým sporlarýnda oyun dýþýndan gerçek-zamanlý teknik ve taktik saðlanmasýna kadar çok geniþ yelpazede muazzam geliþmeleri bünyesinde barýndýrýyor.

 

Araþtýrmacýlar þu an için sokaktaki insanlarýn küçük sensörleri ne þekilde taþýyacaklarý üzerinde çalýþýyor. Bu sensörler üzerimize giyeceðimiz kýyafetlere monte de edilebilir veyahut insanlarýn yanlarýnda sürekli taþýdýklarý eþyalara da eklenebilir. Örneðin, yeni nesil akýllý cep telefonlarýna bu sensörler ilave edilerek doðrudan insanlarýn bedeninden bedenine olacak aðlar (body to body networks - BBNs) kurulabilir.

Yeni sensörler birbirleriyle sürekli bir iletiþim ile veri alýþveriþinde bulunmalý ve her an her yerde mobil aðýn sürekliliðini ve baðlantýlý olma halini saðlamalýdýr.

Geçen birkaç yýlda insan vücudunun yüzeyi üzerinden bilgi paylaþmayý saðlayacak anten ve sistem tasarýmý araþtýrmalarý yapýldý. Bununla beraber þimdiye kadar karþýlaþýlan en büyük sorun insan bedeninden sonraki yere verinin baþarýlý bir þekilde iletilmesinin önündeki engellerdi. 

 

Bedenden bedene aðlarýn belki de en büyük yararý, kalabalýk bölgelerde baz istasyonu sayýsýný önemli ölçüde azaltabilecek kapasiteye sahip olmasýdýr. Bu da kamuoyunun var olan haberleþme þebekelerinin saðlýk üzerindeki yanlýþ ve kötü etkisi algýsýnýn deðiþtirebilmesine yardýmcý olabilir. Ve de baz istasyonu sayýsýnýn azalmasýyla enerji tüketiminin azaltýlmasý yönünde çevreye önemli katkýlarý olacaktýr.

Beden bedene að teknolojisi sadece sosyal yönden katkýlar saðlamakla kalmayacak, ayrýca kablosuz iletiþim teknolojisinin geliþmesine daha çok katkýlar saðlayacak, sensör sistemlerinin geliþmesinin önünü açacak ve sektörün daha da büyümesini saðlayacaktýr.

 

Adres: http://www.qub.ac.uk/home/TheUniversity/GeneralServices/...
Derlendi: http://www.physorg.com/news/...wireless-humans-backbone-mobile-networks.html ve http://www.gizmag.com/body-to-body-networks/


· · · · · · · · · ·
Yazan: | 19.11.2010 | 3911 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.167.231.97 | Yüklenme: 0.293 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar