E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Kablosuz Ýnterneti Paylaþýrken Að ?ifresinin Yerine Facebook Kullanýcý Bilgilerini Kullandýrýn

Instabridge, kablosuz internet aðýnýzý Facebook arkadaþlarýnýzla að þifrenizi vermeye gerek kalmadan otomatik olarak paylaþmanýzý saðlayan bir Android uygulamasýdýr. ?u an için yalnýz Avrupa kýtasýnda Ýskandinav ve Baltýk ülkelerinde kullanýlabilen Instabridge, kullanýcýlarýn Facebook kimlik bilgileri ile web sitelerine oturum açmasýný saðlayan Facebook Connect kimlik doðrulama aracýndan yararlanarak çalýþýyor.

 

 

Özellikle wifi þifreni paylaþmak istemeyenler ve kablosuz internet aðýna baðlananlarýn sürelerini istenildiði gibi düzenlemeyi saðlamak için geliþtirilen Instabridge, artan mobil cihazlar ve bunlarýn kablosuz aðlara baðlanma ihtiyacýný daha sosyal ve interaktif bir biçimde düzenlemeyi amaçlýyor.

 

 

Instabridge'i Android cihazýnýza kurduktan sonra uygulamaya Facebook hesabýnýz ile baðlanýyorsunuz. Uygulama daha sonra arkadaþlarýnýzýn kimler olduðunu belirleyip, bunlarý bir wifi aðýnýz kullanmaya davet etmenizi saðlýyor. Paylaþtýrmak istediðiniz kablosuz aðýnýzýn þifresini bir defaya mahsus olmak üzere Instabridge'e tanýtmanýz yetiyor.

Aðýn çekim alanýna gelen ve daha önceden tanýmlamýþ olduðunuz Facebook arkadaþlarýnýz kendi Facebook kullanýcý bilgileri ile wifi aðýnýza dahil olarak interneti kullanmaya baþlayabiliyor. Eðer aða baðlý bir kullanýcý aðýn çekim alanýndan çýkýp giderse, að hakkýndaki tüm veriler telefonundan siliniyor.

Ayrýca eðer aða baðlanmak isteyen kullanýcýn telefonunda da Instabridge yüklü ise, her þey çok daha hýzlý ve kolay bir þekilde gerçekleþiyor. Bunun yanýnda Instabridge kullanýcýlarý yaþadýklarý bölgede uygulamanýn kullanýldýðý tüm kablosuz aðlarý bir harita üzerinde görebiliyor.

 

Çýktýðý ilk günden itibaren mobil operatörlerin dikkatlerini üzerine çeken Instabridge Samsung'la yakýn alan iletiþim (near-field communication) yeteneklerine sahip yeni bir sürüm üretmek için bir anlaþma yapmýþ bile. 2013 itibarýyla baþta ABD olmak üzere daha birçok ülkede de aktif halde gelecek olan Instabridge'in yakýn dönemde Twitter ve LinkedIn kullanýcýlarý için de uygulamayý kullandýrma hedefi var. Ayrýca uygulamanýn iPhone sürümü de düþünülüyor. ?u an için davetiye usülü kayýt alan Instabridge'e þimdiden kayýt yaptýrmakta fayda var:

Adres: http://www.instabridge.com

 

Ayrýca konuyla ilgili olarak diðer yazýlarý da inceleyebilirsiniz:


· · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 06.01.2013 | 2317 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.210.130 | Yüklenme: 0.394 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar