E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Mobil Teknolojinin ve Telefon Sistemlerinin Evrimi

Mobil telefon teknolojisi yapýlan o kadar tahmine raðmen hiç de umulduðu gibi belli oranlarda geliþmedi. Aksine teknolojideki bazý temel geliþmelerden sonra inanýlmaz pozitif evrilmeler gösterdi. Bununla beraber de bu teknolojiyi kullanan sayýsýnda da binomsal açýlýmlardan çok daha fazla artýþlar yaþandý ve halen artýþ devam ediyor. Gelin 1G'den 4G'ye evrilme serencamesini beraber takip edelim...

 

Mobil Teknolojinin Evrimi
1857 yýlýnda Clark Maxwell elektromanyetik alan teorisini ortaya attýktan sonra, 1901'de Marconi bunu biraz daha ileri götürüp radyo dalgalarýný iletimi üzerine çok baþarýlý bir keþifte bulundu. Sonrasý malum... Fakat bunlar hala kablosuz veri iletiþim için yetersiz þeylerdi.

Ýlk sistemler 1940'lý yýllarýn sonunda Amerika'da ve 1950'li yýllarda Avrupa'da ortaya çýktý. Fakat bunlar mobiliteden oldukça uzak, hantal ve çok az servislere sahip cep telefonlarýydý. Ve oldukça da pahalýydýlar.


1G, Birinci Nesil
1970'lerde 1G telefonlar ortaya çýktý. Bunlar analog sistem iletimine ve önceki modellerine göre daha az aðýrlýklara sahiptiler. 1G sistemeleri arasýnda en çok popüler olanlarý AMPS(geliþmiþ mobil telefon sisitemi), TACS(toptan/toplam eriþim iletþim sistemleri) ve NMT(Nordic mobil telefonu) idi.

1G görünmesiyle beraber yýllýk telefon pazarý büyüklüðü %30'lardan %50'lere kadar çýktý. Ve 1990 yýllarý itibariyle toplam abone sayýsý neredeyse 20 milyona çýkmýþtý.


2G, Ýkinci Nesil
1990'larýn baþlarýnda dünya artýk yavaþ yavaþ GSM teknolojisini kullanan 2G telefonlarýyla tanýþtý. GSM dijital modülasyon tekniðini kullanarak sesleri daha kaliteli verebiliyordu. Fakat veri servisleri hala sýnýrlýydý.

2G teknolojisi beraberinde yeni ihtiyaçlarý da gündeme getirdi. Ve bu iþ için uzmanlar bu teknolojiyi biraz daha geliþtirerek üstüne yeni özellikler eklediler. Daha iyi ses ve iletim için farklý uygulamalar geliþtirdiler. Zamamla 2G'nin üzerine WAP, HSCSD,MLS, GPRS ve EDGE gibi ek servisler getirildi.

2.5G teknolojinin ortaya çýkmasýyla beraber GPRS denen ve GSM altyapýsýný kullanan yepyeni bir servis çýktý. Bu sistem paket-çevirmeli (packet-switched) de diyebileceðimiz yeni bir yöntemi kullanýyordu. Yeni sistem kullanýcýlara yüksek hýzlarda grafikler gönderebilmelerine olanak saðladý. Ýnternet ve özellikle de IP teknolojisinin yükseliþiyle beraber paket-çevirmeli sistemlerde de ciddi artýþ yaþandý. Bununla beraber güvenlik ve bekleme problemi sistem için önemli bir zaaftý. Yine buna raðmen devre-çevirmeli(circuit-switched) isimli eski usül yöntem geçerliliðini asla yitirmedi.


3G, Üçüncü Nesil
3G devrimi çok geniþ bir servisler alanýný da beraberinde getirmiþtir. Ayný anda hem ses hem video hem de grafik uygulamalarýna imkan tanýmýþtýr. Dahasý yeni sistem canlý televizyon yayýnlarýný ve video-telefon özelliklerini de mümkün kýlmýþtýr.

3G'nin arkasýndaki temel fikir farklý tiplerdeki að-network standartlarý yerine tek bir standardý belirlemektir.Tek bir standart sistem ayný anda tüm dünyada bütün cep telefonlarýyla uyumlu iletiþimi de beraberinde getirmektedir.

3G hücresel servisleri olarak da bilinen UMTS de, yüksek veri oranlarýný tedarik etmek ve internet sitili uygulamalara açýk bir yol olarak ortaya çýkan bir servistir.

3G teknolojisi hem paket-çevirmeli hem de devre-çevirmeli veri iletimini ayný anda desteklemektedir.

UMTS, ayrýca küresel romaing daha kolay saðlayabilmektedir.

3G ile internete þu an itibarýyla adsl ve kabloda elde ettiðimiz hýzdan ve verimden daha iyisini elde edebiliriz.

Ülkemizde de 30 Temmuz 2009 itibarýyla kullanýma giren 3. nesil beraberinde çok ciddi teknolojik açýlýmlar ve yenilikler getirecektir. Büyük kavga ve gürültüden sonra ancak 2. ihalenin gerçekleþmesinden sonra baþlayabilen çalýþmalar neticesinde rekabette kanýn gövdeyi götürdüðü 3G hizmetleri baþ döndürücü hýzla geliþecektir. Çünkü rekabet çok kýzýþkan olduðundan yenilikler ve indirimler de peþi sýra gelecektir. Avrupa'da yýllardan beri var olan 3G teknolojisinin fiyat tarifesinin cazip olmamasý bu teknolojiyi büyük oranda çýktýðý seviyede(hödük) býrakmýþtýr. Ülkemiz gibi rekabetin mobil teknolojide bu denli ciddi olduðu yerlerde elbette ciddi geliþmelerin yaþanýlmasý da kaçýnýlmazdýr. 


4G, Dördüncü Nesil
4G ise servisin kalitesinden ödün vermeden veri iletimini 20Mbps hýzlardan daha yüksek hýzlara çýkarmayý hedeflemektedir.

2010 yýlý ve sonrasýnda dünyada belli yerlerde baþlayacak olan yeni 4G teknolojisinde 3 boyutlu sanal gerçeklik ve video avatar desteðini olabildiðince üst seviyeden saðlanmaya çalýþacaktýr. Sanal/Siber dünya ile fiziki dünya arasýnda bir takým baðlantýlar ve eþanlýlýklar saðlanacaktýr. Belki de daha farklý þeyler. Bunlarýn hepsini zaman gösterecek. Artýk iletiþim teknolojilerindeki geliþmeler ihtiyaçtan çok uçuk-kaçýk ve aykýrý fikirlerden ortaya çýkmakta ve bizim bu alan üzerine düþünce hýzýmýzý da çoktan aþmaktadýr.

4G ile çok yüksek performanslý çoklu-medya yayýnlarýna ve içeriklerine imkan saðlanacaðý düþünülürken, 3G'nin de tam olarak saðlayamadýðý(!) band geniþliðini de saðlayacaðý hesap edilmektedir. Böylelikle gerçekten insanlar bu sefer seyir halinde iken kayýpsýz olarak her türden mobil iletiþimi diledikleri gibi gerçekleþtirebilecekler.

 

» Sonraki Makale: GSM'nin Kilometre Taþlarý

GSM

1. GSM (Küresel Mobil Ýletiþim Sistemi) Nedir?

2. Mobil Teknolojinin ve Telefon Sistemlerinin Evrimi

3. GSM'nin Kilometre Taþlarý

4. GSM Aðý, Anahtarlama Sistemi-Switching System(SS)

5. GSM Aðý, Baz Ýstasyonu, Operasyon ve Kontol Sistemi

6. GSM Að Alanlarý ve Sahalarý

7. GSM Karakteristiði ve Spesifikasyonlarý

8. GSM Abone Servisleri


· · · · · · · · ·
Yazan: | 03.08.2009 | 6108 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.156.58.187 | Yüklenme: 0.323 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar