E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1775 okunmaya değer yazı var.

GSM Aðý, Baz Ýstasyonu, Operasyon ve Destek Sistemi

GSM aðýndanki diðer önemli kýsýmlardan biri Baz Ýstasyonu Sistemi(Base Station System-BSS) diðeri ise Operasyon ve Destek Sistemidir(Operation and Support System-OSS). Baz Ýstasyonu Sistemi, kendi içinde Baz Ýstasyonu Kontrolörü(Base Station Controllers-BSC) ve Baz Alýcý-Verici Ýstasyonu(Base Transceiver Stations -BTS) olarak iki kýsma ayrýlýr.

08.08.2009 | Devamı »

GSM Aðý, Anahtarlama Sistemi-Switching System(SS)

GSM aðý(network) için her þirket farklý donaným saðlayýcýlarý ile çalýþýr. Çünkü GSM standardý sadece olmasý gereken özellikleri ve ayarlamalarý içeren spesikifasyonlarý betimler ve hangi donaným aracýnýn kullanýlacaðýný belirtmez. GSM aðý 3 ana alt sisteme bölünür: Anahtarlamalý/Çevirmeli Sistem (switching system-SS), baz istasyonu sistemi (base station system-BSS) ve operasyon ve destek sistemi (operation and support system-OSS).

06.08.2009 | Devamı »

GSM'nin Kilometre Taþlarý

Hücresel telekomünikasyonun her evrilme sürecinde standartlaþtýrýlmýþ özelliklerin faydalarý gözetilmeden bir çok sistem geliþtirilmiþtir. Tabi bu da beraberinde uyum sorununu getirmiþ ve özellikle de dijital radyo teknolojisinin geliþimini etkilemiþtir.

04.08.2009 | Devamı »

Mobil Teknolojinin ve Telefon Sistemlerinin Evrimi

Mobil telefon teknolojisi yapýlan o kadar tahmine raðmen hiç de umulduðu gibi belli oranlarda geliþmedi. Aksine teknolojideki bazý temel geliþmelerden sonra inanýlmaz pozitif evrilmeler gösterdi. Bununla beraber de bu teknolojiyi kullanan sayýsýnda da binomsal açýlýmlardan çok daha fazla artýþlar yaþandý ve halen artýþ devam ediyor. Gelin 1G'den 4G'ye evrilme serencamesini beraber takip edelim...

03.08.2009 | Devamı »

GSM (Küresel Mobil Ýletiþim Sistemi) Nedir?

GSM (Global system for mobile communication), Mobil Ýletiþim için Küresel Sistem ya da Küresel Mobil Ýletiþim Sistemi. Dijital hücresel iletiþim için dünya çapýnda kabul edilmiþ bir standart. Esasýnda 1982 de Avrupa çapýnda 900 MHz de iþleyen mobil hücresel radyo sistemi þeklinde belirlenen ortak bir Avrupa cep telefonu standardý olarak kurulmuþ olan standartlaþma grubunun adýdýr. Daha sonra bünyesine birçok ülke de katýlmýþtýr.

03.08.2009 | Devamı »

20 Adet ?cretsiz iPhone 3G Uygulamasý

Apple'ýn kendi sitesinde birçok ücretli ve ücretsiz iPhone uygulamasý mevcut. iPhone'a korkunç paralar ödeyerek sahip olanlar için kalkýp bir de ücretli uygulama kullanmak herhalde sabrýn bi gýdým kalmýþ son sýnýrýný da zorlamak olacaktýr. Sizin için derlenmiþ 20 adet çok tutulan ve ücretsiz iPhone 3G uygulamalarý hem iPhone 3G hem de iPhone klasik uyumlu.

29.07.2009 | Devamı »

Mobil Ýletiþim ve Kullanýcý ile Online Ýrtibat Araçlarý

Yaptýðýnýz ve sunduðunuz iþlerde hizmetinizi alan alýcýlar, ortaklar ve tedarikçiler ile sürekli irtibat halinde olmanýz, iþinize ve hizmetinize verdiðiniz önemi göstermektedir. bütün iletiþiminizi online araçlarla gerçekleþtirebilirsiniz.

12.05.2008 | Devamı »
« İlk ‹ Önceki 1 ... 8 9 10 Sonraki › Son »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.204.107.91 | Yüklenme: 0.234 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar