E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya deer yaz覺 var.

GSM A簸羸, Baz stasyonu, Operasyon ve Destek Sistemi

GSM a簸羸ndanki di簸er önemli k羸s羸mlardan biri Baz stasyonu Sistemi(Base Station System-BSS) di簸eri ise Operasyon ve Destek Sistemidir(Operation and Support System-OSS). Baz stasyonu Sistemi, kendi içinde Baz stasyonu Kontrolörü(Base Station Controllers-BSC) ve Baz Al羸c羸-Verici stasyonu(Base Transceiver Stations -BTS) olarak iki k羸sma ayr羸l羸r.

08.08.2009 | Devam覺 »

GSM A簸羸, Anahtarlama Sistemi-Switching System(SS)

GSM a簸羸(network) için her 臘irket farkl羸 donan羸m sa簸lay羸c羸lar羸 ile çal羸臘羸r. Çünkü GSM standard羸 sadece olmas羸 gereken özellikleri ve ayarlamalar羸 içeren spesikifasyonlar羸 betimler ve hangi donan羸m arac羸n羸n kullan羸laca簸羸n羸 belirtmez. GSM a簸羸 3 ana alt sisteme bölünür: Anahtarlamal羸/Çevirmeli Sistem (switching system-SS), baz istasyonu sistemi (base station system-BSS) ve operasyon ve destek sistemi (operation and support system-OSS).

06.08.2009 | Devam覺 »

GSM'nin Kilometre Ta臘lar羸

Hücresel telekomünikasyonun her evrilme sürecinde standartla臘t羸r羸lm羸臘 özelliklerin faydalar羸 gözetilmeden bir çok sistem geli臘tirilmi臘tir. Tabi bu da beraberinde uyum sorununu getirmi臘 ve özellikle de dijital radyo teknolojisinin geli臘imini etkilemi臘tir.

04.08.2009 | Devam覺 »

Mobil Teknolojinin ve Telefon Sistemlerinin Evrimi

Mobil telefon teknolojisi yap羸lan o kadar tahmine ra簸men hiç de umuldu簸u gibi belli oranlarda geli臘medi. Aksine teknolojideki baz羸 temel geli臘melerden sonra inan羸lmaz pozitif evrilmeler gösterdi. Bununla beraber de bu teknolojiyi kullanan say羸s羸nda da binomsal aç羸l羸mlardan çok daha fazla art羸臘lar ya臘and羸 ve halen art羸臘 devam ediyor. Gelin 1G'den 4G'ye evrilme serencamesini beraber takip edelim...

03.08.2009 | Devam覺 »

GSM (K羹resel Mobil leti臘im Sistemi) Nedir?

GSM (Global system for mobile communication), Mobil leti臘im için Küresel Sistem ya da Küresel Mobil leti臘im Sistemi. Dijital hücresel ileti臘im için dünya çap羸nda kabul edilmi臘 bir standart. Esas羸nda 1982 de Avrupa çap羸nda 900 MHz de i臘leyen mobil hücresel radyo sistemi 臘eklinde belirlenen ortak bir Avrupa cep telefonu standard羸 olarak kurulmu臘 olan standartla臘ma grubunun ad羸d羸r. Daha sonra bünyesine birçok ülke de kat羸lm羸臘t羸r.

03.08.2009 | Devam覺 »

20 Adet ?cretsiz iPhone 3G Uygulamas羸

Apple'羸n kendi sitesinde birçok ücretli ve ücretsiz iPhone uygulamas羸 mevcut. iPhone'a korkunç paralar ödeyerek sahip olanlar için kalk羸p bir de ücretli uygulama kullanmak herhalde sabr羸n bi g羸d羸m kalm羸臘 son s羸n羸r羸n羸 da zorlamak olacakt羸r. Sizin için derlenmi臘 20 adet çok tutulan ve ücretsiz iPhone 3G uygulamalar羸 hem iPhone 3G hem de iPhone klasik uyumlu.

29.07.2009 | Devam覺 »

Mobil leti臘im ve Kullan羸c羸 ile Online rtibat Ara癟lar羸

Yapt羸簸羸n羸z ve sundu簸unuz i臘lerde hizmetinizi alan al羸c羸lar, ortaklar ve tedarikçiler ile sürekli irtibat halinde olman羸z, i臘inize ve hizmetinize verdi簸iniz önemi göstermektedir. bütün ileti臘iminizi online araçlarla gerçekle臘tirebilirsiniz.

12.05.2008 | Devam覺 »
« 襤lk ‹ nceki 1 ... 8 9 10 Sonraki › Son »
Yukar覺 覺k

M. MEK襤N PESEN
© 2007-2015 E-S襤BER B襤LG襤-襤LET襤襤M TEKNOLOJ襤LER襤
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Abonelii
IP: 54.224.203.224 | Y羹klenme: 0.444 saniye. | Hakk覺m覺zda | 襤letiim | Reklam Verin | Site Politikalar覺 | At覺flar