E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1775 okunmaya değer yazı var.

Microsoft Word için Resmi iPad Uygulamasý

Microsoft Word for iPad, iPad kullanýcýlarýnýn çok uzun zamandýr beklediði, Word belgelerinin iPad üzerinden okunmasý, düzenlenmesi ve oluþturulmasý için Microsoft tarafýndan geliþtirilmiþ ve Office ailesinden Word'ün deneyimini tablete taþýyan Word programýnýn iPad sürümüdür.

27.03.2014 | Devamı »

Mobil Cihazlarda ?zel Ýnternet Aramalarý Yapýn

Disconnect Search, mobil cihazlarda Google, Bing, Yahoo ve Blekko gibi popüler arama motorlarý ile IP adresiniz, tarayýcý çerezleriniz ve arama geçmiþiniz gibi sizin profilinizi belli edecek takip mekanizmalarýný engelleyerek arama yapmanýzý saðlayan ve beta sürümünde olan bir ücretsiz Android uygulamasýdýr.

25.03.2014 | Devamı »

Mobil Cihazlarda Bütün Sitelere HTTPS ile Gidin

Kullanýcýlarýn sadece web tarayýcýlarýný kullanarak internette bütün web sitelerine güvenli HTTPS:// baðlantýsý ile gitmesini saðlayan popüler HTTPS Everywhere eklentisini artýk Android cihazlarýnda mobil Firefox uygulamasýnda da kullanabilirsiniz.

12.02.2014 | Devamı »

Mobil Cihazlarý Belge Tarama Cihazýna ?evirin

Genius Scan, akýllý telefonlar ile mobil cihazlarý birer otomatik belge tarama aracýna dönüþtüren çok yararlý bir mobil uygulamadýr. Genius Scan herhangi bir zemindeki içinde yazý olan yerleri tarayýp, onlarý birer JPG veya PDF belgesi olarak kaydedebilmeyi saðlýyor. Uygulama taranan kýsýmlarda otomatik düzeltme ve perspektif ayarlamasý yapabiliyor.

18.12.2013 | Devamı »

iPad ve iPhone ile Her Video Dosyasýný Ýzleyin

VLC for iOS, her türlü uzantýya sahip film ve video dosyasýný formatýný deðiþtirmeden iPhone ve iPad'e yükleyip oynatabilen süper bir video oynatma uygulamasýdýr. Ayrýca uygulama ile videolarýnýzý wifi üzerinden, iTunes ile, Dropbox'tan veya doðrudan iOS cihazýnýza indirebiliyorsunuz.

10.11.2013 | Devamı »

Bütün Google Play Android Uygulamalarýný APK Dosyasý Olarak Ýndirin

APK Downloader, Google Play maðazasýndaki Android uygulamalarýný mobil cihazlara indirmek yerine doðrudan masaüstünüze ve online maðazaya baðlanmadan baþka bir Android cihazýna '.apk' olarak indirebilen çok yararlý bir sitedir.

31.10.2013 | Devamı »

Birbirine Baðladýðý Mobil Cihazlar Arasýndaki Fiziksel Mesafe Arttýðýnda Uyaran Uygulama

McAfee Smart Perimeter, McAfee Mobile Innovations mobil güvenlik uygulama seti içinde olan, birden fazla Android cihazýnýn birbirlerini ortak að üzerinde tanýmasýný ve aralarýnda daha önceden belirlenen bir mesafenin açýlmasý yani cihazlarýn birbirinden uzaklaþmasý durumunda birbirine baðlý cihazlarda alarm çalan ve istenen sürede þifrenin girilmemesi durumunda da cihazlarý bloke eden ilginç bir mobil uygulamadýr.

09.08.2013 | Devamı »

Mobil ?ebeke ve Ýnternet Baðlantýsý Olmadan Kendi Baðýmsýz Mobil Haberleþme Aðýnýzý Kurun

Haberleþme altyapýsýnýn çöktüðü veya olmadýðý yerlerde ve de mobil iletiþim altyapýsý kurulmasýnýn ekonomik olmadýðý uzak coðrafyalarda bile cep telefonlarýný kullanabilmek için 3 yýl önce baþlatýlan Serval projesi, bir Android uygulamasý ve de bir donaným olarak meyvesini verdi. Serval'ý kuranlar dilediði gibi haberleþebilecek.

13.07.2013 | Devamı »

Mobil Cihazlardaki Gizli Yöneticileri Tespit Edin

Hidden Device Admin Detector, Android iþletim sistemli tüm cihazlara bulaþarak kendisini cihazda en yetkili administrator kullanýcý haline getirebilen zararlý yazýlýmlarý tespit edip, kaldýrmayý saðlayan ve Trend Micro tarafýndan geliþtirilmiþ bir gizli cihaz yöneticisi tespit ve imha uygulamasýdýr.

19.06.2013 | Devamı »

Silahlarýn Nereden Ateþlendiðini Tespit Edebilen Android Uygulamasý

Vanderbilt Üniversitesi araþtýrmacýlarý bir silahýn atýþlarýnýn nereden geldiðini anýnda tespit edebilen Android akýllý telefonlarý tabanlý çalýþan oldukça ilginç bir sistem geliþtirdi. DARPA'dan destek de alan sistem, ucuz bir donaným modülü ve mobil uygulama ile Android telefonlarýný birer tetikçi konum tespiti cihazýna dönüþtürüyor.

29.04.2013 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.204.107.91 | Yüklenme: 0.246 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar