E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya deer yaz覺 var.

Microsoft Word i癟in Resmi iPad Uygulamas羸

Microsoft Word for iPad, iPad kullan羸c羸lar羸n羸n çok uzun zamand羸r bekledi簸i, Word belgelerinin iPad üzerinden okunmas羸, düzenlenmesi ve olu臘turulmas羸 için Microsoft taraf羸ndan geli臘tirilmi臘 ve Office ailesinden Word'ün deneyimini tablete ta臘羸yan Word program羸n羸n iPad sürümüdür.

27.03.2014 | Devam覺 »

Mobil Cihazlarda ?zel nternet Aramalar羸 Yap羸n

Disconnect Search, mobil cihazlarda Google, Bing, Yahoo ve Blekko gibi popüler arama motorlar羸 ile IP adresiniz, taray羸c羸 çerezleriniz ve arama geçmi臘iniz gibi sizin profilinizi belli edecek takip mekanizmalar羸n羸 engelleyerek arama yapman羸z羸 sa簸layan ve beta sürümünde olan bir ücretsiz Android uygulamas羸d羸r.

25.03.2014 | Devam覺 »

Mobil Cihazlarda B羹t羹n Sitelere HTTPS ile Gidin

Kullan羸c羸lar羸n sadece web taray羸c羸lar羸n羸 kullanarak internette bütün web sitelerine güvenli HTTPS:// ba簸lant羸s羸 ile gitmesini sa簸layan popüler HTTPS Everywhere eklentisini art羸k Android cihazlar羸nda mobil Firefox uygulamas羸nda da kullanabilirsiniz.

12.02.2014 | Devam覺 »

Mobil Cihazlar羸 Belge Tarama Cihaz羸na ?evirin

Genius Scan, ak羸ll羸 telefonlar ile mobil cihazlar羸 birer otomatik belge tarama arac羸na dönü臘türen çok yararl羸 bir mobil uygulamad羸r. Genius Scan herhangi bir zemindeki içinde yaz羸 olan yerleri taray羸p, onlar羸 birer JPG veya PDF belgesi olarak kaydedebilmeyi sa簸l羸yor. Uygulama taranan k羸s羸mlarda otomatik düzeltme ve perspektif ayarlamas羸 yapabiliyor.

18.12.2013 | Devam覺 »

iPad ve iPhone ile Her Video Dosyas羸n羸 zleyin

VLC for iOS, her türlü uzant羸ya sahip film ve video dosyas羸n羸 format羸n羸 de簸i臘tirmeden iPhone ve iPad'e yükleyip oynatabilen süper bir video oynatma uygulamas羸d羸r. Ayr羸ca uygulama ile videolar羸n羸z羸 wifi üzerinden, iTunes ile, Dropbox'tan veya do簸rudan iOS cihaz羸n羸za indirebiliyorsunuz.

10.11.2013 | Devam覺 »

B羹t羹n Google Play Android Uygulamalar羸n羸 APK Dosyas羸 Olarak ndirin

APK Downloader, Google Play ma簸azas羸ndaki Android uygulamalar羸n羸 mobil cihazlara indirmek yerine do簸rudan masaüstünüze ve online ma簸azaya ba簸lanmadan ba臘ka bir Android cihaz羸na '.apk' olarak indirebilen çok yararl羸 bir sitedir.

31.10.2013 | Devam覺 »

Birbirine Ba簸lad羸簸羸 Mobil Cihazlar Aras羸ndaki Fiziksel Mesafe Artt羸簸羸nda Uyaran Uygulama

McAfee Smart Perimeter, McAfee Mobile Innovations mobil güvenlik uygulama seti içinde olan, birden fazla Android cihaz羸n羸n birbirlerini ortak a簸 üzerinde tan羸mas羸n羸 ve aralar羸nda daha önceden belirlenen bir mesafenin aç羸lmas羸 yani cihazlar羸n birbirinden uzakla臘mas羸 durumunda birbirine ba簸l羸 cihazlarda alarm çalan ve istenen sürede 臘ifrenin girilmemesi durumunda da cihazlar羸 bloke eden ilginç bir mobil uygulamad羸r.

09.08.2013 | Devam覺 »

Mobil ?ebeke ve nternet Ba簸lant羸s羸 Olmadan Kendi Ba簸羸ms羸z Mobil Haberle臘me A簸羸n羸z羸 Kurun

Haberle臘me altyap羸s羸n羸n çöktü簸ü veya olmad羸簸羸 yerlerde ve de mobil ileti臘im altyap羸s羸 kurulmas羸n羸n ekonomik olmad羸簸羸 uzak co簸rafyalarda bile cep telefonlar羸n羸 kullanabilmek için 3 y羸l önce ba臘lat羸lan Serval projesi, bir Android uygulamas羸 ve de bir donan羸m olarak meyvesini verdi. Serval'羸 kuranlar diledi簸i gibi haberle臘ebilecek.

13.07.2013 | Devam覺 »

Mobil Cihazlardaki Gizli Y繹neticileri Tespit Edin

Hidden Device Admin Detector, Android i臘letim sistemli tüm cihazlara bula臘arak kendisini cihazda en yetkili administrator kullan羸c羸 haline getirebilen zararl羸 yaz羸l羸mlar羸 tespit edip, kald羸rmay羸 sa簸layan ve Trend Micro taraf羸ndan geli臘tirilmi臘 bir gizli cihaz yöneticisi tespit ve imha uygulamas羸d羸r.

19.06.2013 | Devam覺 »

Silahlar羸n Nereden Ate臘lendi簸ini Tespit Edebilen Android Uygulamas羸

Vanderbilt Üniversitesi ara臘t羸rmac羸lar羸 bir silah羸n at羸臘lar羸n羸n nereden geldi簸ini an羸nda tespit edebilen Android ak羸ll羸 telefonlar羸 tabanl羸 çal羸臘an oldukça ilginç bir sistem geli臘tirdi. DARPA'dan destek de alan sistem, ucuz bir donan羸m modülü ve mobil uygulama ile Android telefonlar羸n羸 birer tetikçi konum tespiti cihaz羸na dönü臘türüyor.

29.04.2013 | Devam覺 »
Yukar覺 覺k

M. MEK襤N PESEN
© 2007-2015 E-S襤BER B襤LG襤-襤LET襤襤M TEKNOLOJ襤LER襤
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Abonelii
IP: 54.225.20.73 | Y羹klenme: 0.245 saniye. | Hakk覺m覺zda | 襤letiim | Reklam Verin | Site Politikalar覺 | At覺flar