E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1775 okunmaya değer yazı var.

Canon ile ?ekilen Fotoðraflarý Anýnda iOS ve Android Cihazlarýnda Düzenleyebilen Uygulama

CameraWindow, Canon PowerShot serisi ile çekilmiþ yüksek kalite ve çözünürlükteki fotoðraflarý wifi ile anýnda iOS ya da Android cihazýnýza taþýyarak, mobil düzenlemenizi ve görüntülemenizi saðlayan bir mobil uygulamadýr. Uygulama, akýllý cihazlar ile çekilmeyecek kadar yüksek kaliteli resimleri zahmetsizce akýllý telefonlar ile Canon fotoðraf makineleri arasýnda karþýlýklý taþýyabilmeyi amaçlýyor.

21.04.2013 | Devamı »

Ýnternetin Mimarisini 3 Boyutlu Olarak Ýnceleyin

PEER 1 Hosting, 2004 yýlýndan günümüze kadar internetin geçirmiþ olduðu evrimsel büyümeyi ve ulaþtýðý muazzam topolojiyi iki boyutlu statik að görüntüsünden çýkartýp, üç boyutlu ve interaktif bir biçimde incelemeyi saðlayan ve internetin 2020 yýlýna kadarki büyüme projeksiyonlarýný sunan harikulade bir mobil uygulama hazýrlamýþ.

02.04.2013 | Devamı »

Google'dan Mobil Post-it Uygulamasý

Google Keep, Evernote muadili olduðu söylenen ama henüz o kadar fonksiyonel olmayan pratik bir not alma, yani bir mobil post-it uygulamasýdýr. Google Keep ile yapýlacak iþlerinizi, gün içinde unutmak istemediðiniz detaylarý ve önemli anlarý hem sesli hem de görsel bir þekilde notlara dönüþtürebiliyorsunuz.

21.03.2013 | Devamı »

Android Cihazlarýndan Ýzinsiz Veri Kaçýran 3. Parti veya Kötücül Uygulamalarý Engelleyin

Akýllý telefonlara ve tablet cihazlara bulaþan zararlý ve kötücül uygulamalarýn en bariz hedefi, onlara neredeyse günlük ve hayati bütün iþlerini baðlayan kullanýcýlarýn her türlü verisini çalmaktýr. Bunu engellemeye dönük olarak þimdiye kadar geliþtirilen uygulamalar öncelikle kötücül uygulamalarý tespit etmeye çalýþýyordu. Fakat Saarland Üniversitesi araþtýrmacýlarý kötücül içerikleri engellemede tamamen çok farklý ve inovatif bir yolla çalýþan ilginç bir uygulama geliþtirdi.

09.03.2013 | Devamı »

Bilgisayarlarý Android Telefonlarýyla Boot Edin

DriveDroid, herhangi bir CD ya da USB belleðe ihtiyaç duymadan Android cihazýnýzda bulunan ISO/IMG dosyasýndan bilgisayarlarý boot etmenizi saðlayan oldukça pratik bir mobil uygulamadýr. DriveDroid gerekli olabilecek Linux daðýtýmlarýný telefona indirip, isteðe baðlý özel imaj oluþturmanýzý da saðlýyor.

25.02.2013 | Devamı »

Twitter'da 6 Saniyelik Videolu Tweetler Atabilen Yeni Nesil Ýnteraktif Paylaþým Uygulamasý

Vine, Twitter'ýn özellikle Instagram'ýn karþýsýna rakip olarak çýkarttýðý ama onun yaptýðý iþi bir adým daha öteye taþýyarak, kullanýcýlarýn iPhone veya iPod cihazlarýyla çektikleri birkaç resmi ve görüntüyü 6 saniyelik kýsa videolara dönüþtürüp, üzerine ses ya da müzik de ekleyerek anýnda Twiter'da iliþtirilmiþ bir görsel olarak ve Facebook'ta profilinde de paylaþtýrabilen interaktif bir mobil uygulamadýr.

24.01.2013 | Devamı »

iPad'i Neredeyse Gerçek Bir Bilgisayara ?evirin

Documents, iPad üzerinde neredeyse her türlü metin belgesini görüntüleme, TXT düzenleme, PDF okuyabilmenin yanýnda üzerinde çizim yapýp not alabilme, ZIP ve RAR sýkýþtýrýlmýþ dosyalarý açabilme ve yeni sýkýþtýrýlmýþ dosya oluþturma, MP3 baþta olmak üzere birçok ses dosyasýný açabilme, videolarý oynatabilme özelliklerinin yanýnda ister iPad üzerinde dosya depolamanýn yanýnda, istenirse de Dropbox, iCloud ve Google Drive gibi bulut depolama servisleri ile senkronize edebilme ve içlerinden dosya çekebilme ve de kablosuz að üzerinden kiþisel bilgisayarýnýz ile doðrudan dosya alýþveriþi yapabilme gibi birçok özelliði olan harikulade bir ücretsiz iPad uygulamasýdýr.

17.01.2013 | Devamı »

Android'deki SD Kartý Dropbox'a Yedekleyin

DropSpace, Android cihazlarýndaki SD kartlarý otomatik olarak Dropbox hesabýnýza yedekleyen oldukça yararlý bir Android uygulamasýdýr. Uygulama ile Android cihazlarýna takýlý bulunan SD kartlarýndaki sürekli deðiþen verileri herhangi bir kayýp yaþamadan Dropbox hesabýnýza yedekliyorsunuz.

16.01.2013 | Devamı »

Cep Telefonlarý Arasýnda Ýnternete Gerek Kalmadan Videolar ve Canlý Görüntü Paylaþýn

Tribler Mobile, mobil telefon kullanýcýlarý arasýnda herhangi bir internet baðlantýsý, harici sunucu ya da sisteme gerek kalmadan yalnýzca yakýn alan haberleþme (near-field communication) özelliðine sahip telefonlarýn kablosuz iletiþim yeteneklerini ve P2P teknolojisini kullanarak video paylaþmayý ve daðýtmayý saðlayan bir Android uygulamasýdýr.

09.01.2013 | Devamı »

Kablosuz Ýnterneti Paylaþýrken Að ?ifresinin Yerine Facebook Kullanýcý Bilgilerini Kullandýrýn

Instabridge, kablosuz internet aðýnýzý Facebook arkadaþlarýnýzla að þifrenizi vermeye gerek kalmadan otomatik olarak paylaþmanýzý saðlayan bir Android uygulamasýdýr. ?u an için yalnýz Avrupa kýtasýnda Ýskandinav ve Baltýk ülkelerinde kullanýlabilen Instabridge, kullanýcýlarýn Facebook kimlik bilgileri ile web sitelerine oturum açmasýný saðlayan Facebook Connect kimlik doðrulama aracýndan yararlanarak çalýþýyor.

06.01.2013 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.204.107.91 | Yüklenme: 0.316 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar