E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya deer yaz覺 var.

Canon ile ?ekilen Foto簸raflar羸 An羸nda iOS ve Android Cihazlar羸nda D羹zenleyebilen Uygulama

CameraWindow, Canon PowerShot serisi ile çekilmi臘 yüksek kalite ve çözünürlükteki foto簸raflar羸 wifi ile an羸nda iOS ya da Android cihaz羸n羸za ta臘羸yarak, mobil düzenlemenizi ve görüntülemenizi sa簸layan bir mobil uygulamad羸r. Uygulama, ak羸ll羸 cihazlar ile çekilmeyecek kadar yüksek kaliteli resimleri zahmetsizce ak羸ll羸 telefonlar ile Canon foto簸raf makineleri aras羸nda kar臘羸l羸kl羸 ta臘羸yabilmeyi amaçl羸yor.

21.04.2013 | Devam覺 »

nternetin Mimarisini 3 Boyutlu Olarak nceleyin

PEER 1 Hosting, 2004 y羸l羸ndan günümüze kadar internetin geçirmi臘 oldu簸u evrimsel büyümeyi ve ula臘t羸簸羸 muazzam topolojiyi iki boyutlu statik a簸 görüntüsünden ç羸kart羸p, üç boyutlu ve interaktif bir biçimde incelemeyi sa簸layan ve internetin 2020 y羸l羸na kadarki büyüme projeksiyonlar羸n羸 sunan harikulade bir mobil uygulama haz羸rlam羸臘.

02.04.2013 | Devam覺 »

Google'dan Mobil Post-it Uygulamas羸

Google Keep, Evernote muadili oldu簸u söylenen ama henüz o kadar fonksiyonel olmayan pratik bir not alma, yani bir mobil post-it uygulamas羸d羸r. Google Keep ile yap羸lacak i臘lerinizi, gün içinde unutmak istemedi簸iniz detaylar羸 ve önemli anlar羸 hem sesli hem de görsel bir 臘ekilde notlara dönü臘türebiliyorsunuz.

21.03.2013 | Devam覺 »

Android Cihazlar羸ndan zinsiz Veri Ka癟羸ran 3. Parti veya K繹t羹c羹l Uygulamalar羸 Engelleyin

Ak羸ll羸 telefonlara ve tablet cihazlara bula臘an zararl羸 ve kötücül uygulamalar羸n en bariz hedefi, onlara neredeyse günlük ve hayati bütün i臘lerini ba簸layan kullan羸c羸lar羸n her türlü verisini çalmakt羸r. Bunu engellemeye dönük olarak 臘imdiye kadar geli臘tirilen uygulamalar öncelikle kötücül uygulamalar羸 tespit etmeye çal羸臘羸yordu. Fakat Saarland Üniversitesi ara臘t羸rmac羸lar羸 kötücül içerikleri engellemede tamamen çok farkl羸 ve inovatif bir yolla çal羸臘an ilginç bir uygulama geli臘tirdi.

09.03.2013 | Devam覺 »

Bilgisayarlar羸 Android Telefonlar羸yla Boot Edin

DriveDroid, herhangi bir CD ya da USB belle簸e ihtiyaç duymadan Android cihaz羸n羸zda bulunan ISO/IMG dosyas羸ndan bilgisayarlar羸 boot etmenizi sa簸layan oldukça pratik bir mobil uygulamad羸r. DriveDroid gerekli olabilecek Linux da簸羸t羸mlar羸n羸 telefona indirip, iste簸e ba簸l羸 özel imaj olu臘turman羸z羸 da sa簸l羸yor.

25.02.2013 | Devam覺 »

Twitter'da 6 Saniyelik Videolu Tweetler Atabilen Yeni Nesil nteraktif Payla臘羸m Uygulamas羸

Vine, Twitter'羸n özellikle Instagram'羸n kar臘羸s羸na rakip olarak ç羸kartt羸簸羸 ama onun yapt羸簸羸 i臘i bir ad羸m daha öteye ta臘羸yarak, kullan羸c羸lar羸n iPhone veya iPod cihazlar羸yla çektikleri birkaç resmi ve görüntüyü 6 saniyelik k羸sa videolara dönü臘türüp, üzerine ses ya da müzik de ekleyerek an羸nda Twiter'da ili臘tirilmi臘 bir görsel olarak ve Facebook'ta profilinde de payla臘t羸rabilen interaktif bir mobil uygulamad羸r.

24.01.2013 | Devam覺 »

iPad'i Neredeyse Ger癟ek Bir Bilgisayara ?evirin

Documents, iPad üzerinde neredeyse her türlü metin belgesini görüntüleme, TXT düzenleme, PDF okuyabilmenin yan羸nda üzerinde çizim yap羸p not alabilme, ZIP ve RAR s羸k羸臘t羸r羸lm羸臘 dosyalar羸 açabilme ve yeni s羸k羸臘t羸r羸lm羸臘 dosya olu臘turma, MP3 ba臘ta olmak üzere birçok ses dosyas羸n羸 açabilme, videolar羸 oynatabilme özelliklerinin yan羸nda ister iPad üzerinde dosya depolaman羸n yan羸nda, istenirse de Dropbox, iCloud ve Google Drive gibi bulut depolama servisleri ile senkronize edebilme ve içlerinden dosya çekebilme ve de kablosuz a簸 üzerinden ki臘isel bilgisayar羸n羸z ile do簸rudan dosya al羸臘veri臘i yapabilme gibi birçok özelli簸i olan harikulade bir ücretsiz iPad uygulamas羸d羸r.

17.01.2013 | Devam覺 »

Android'deki SD Kart羸 Dropbox'a Yedekleyin

DropSpace, Android cihazlar羸ndaki SD kartlar羸 otomatik olarak Dropbox hesab羸n羸za yedekleyen oldukça yararl羸 bir Android uygulamas羸d羸r. Uygulama ile Android cihazlar羸na tak羸l羸 bulunan SD kartlar羸ndaki sürekli de簸i臘en verileri herhangi bir kay羸p ya臘amadan Dropbox hesab羸n羸za yedekliyorsunuz.

16.01.2013 | Devam覺 »

Cep Telefonlar羸 Aras羸nda nternete Gerek Kalmadan Videolar ve Canl羸 G繹r羹nt羹 Payla臘羸n

Tribler Mobile, mobil telefon kullan羸c羸lar羸 aras羸nda herhangi bir internet ba簸lant羸s羸, harici sunucu ya da sisteme gerek kalmadan yaln羸zca yak羸n alan haberle臘me (near-field communication) özelli簸ine sahip telefonlar羸n kablosuz ileti臘im yeteneklerini ve P2P teknolojisini kullanarak video payla臘may羸 ve da簸羸tmay羸 sa簸layan bir Android uygulamas羸d羸r.

09.01.2013 | Devam覺 »

Kablosuz nterneti Payla臘羸rken A簸 ?ifresinin Yerine Facebook Kullan羸c羸 Bilgilerini Kulland羸r羸n

Instabridge, kablosuz internet a簸羸n羸z羸 Facebook arkada臘lar羸n羸zla a簸 臘ifrenizi vermeye gerek kalmadan otomatik olarak payla臘man羸z羸 sa簸layan bir Android uygulamas羸d羸r. ?u an için yaln羸z Avrupa k羸tas羸nda skandinav ve Balt羸k ülkelerinde kullan羸labilen Instabridge, kullan羸c羸lar羸n Facebook kimlik bilgileri ile web sitelerine oturum açmas羸n羸 sa簸layan Facebook Connect kimlik do簸rulama arac羸ndan yararlanarak çal羸臘羸yor.

06.01.2013 | Devam覺 »
Yukar覺 覺k

M. MEK襤N PESEN
© 2007-2015 E-S襤BER B襤LG襤-襤LET襤襤M TEKNOLOJ襤LER襤
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Abonelii
IP: 54.224.203.224 | Y羹klenme: 0.313 saniye. | Hakk覺m覺zda | 襤letiim | Reklam Verin | Site Politikalar覺 | At覺flar