E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya deer yaz覺 var.

Tablet Cihazlar羸na ?zel Mobil Arama Motoru

Izik, hem iPad hem de Android tablet cihazlar羸 için Blekko arama motoru taraf羸ndan özel olarak geli臘tirilmi臘 olan ve tamamen tablet cihazlar羸ndaki kullan羸c羸 deneyimine uygun olacak 臘ekilde çal羸臘an bir mobil arama motoru uygulamas羸d羸r. Izik'teki bütün arama sonuçlar羸 gösterimi tablet cihazlar羸na özel olarak ayarlanm羸臘 durumda.

04.01.2013 | Devam覺 »

Mobil Hat Sorgulama Sistemi

BTK, kendi TC kimlik numaran羸z üzerine kay羸tl羸 ba臘ka GSM hatlar羸n羸n olup olmad羸簸羸n羸 online olarak kontrol edebilece簸iniz "Mobil Hat Sogulama Sistemi"ni devreye soktu. Böylelikle bu sistem sayesinde sizden habersiz olarak kimlik bilgileriniz kullan羸larak ba臘ka mobil operatörlerde GSM hatlar羸n羸n olup olmad羸簸羸n羸 h羸zl羸ca ö簸renebiliyorsunuz.

02.01.2013 | Devam覺 »

Grafiklerle Ki臘isel Bilgisayarlardan Mobile Do簸ru Ya臘anan B羹y羹k D繹n羹臘羹m

Günümüzde kullan羸c羸lar羸n cihaz tercihinde en belirgin e簸ilim hafif, mobil ve kullan羸m羸 kolay olanlardan yana seyrediyor ve görünür gelecekte de böyle devam edecek gibi. Mobil internet kullan羸m羸nda ya臘anan keskin yükseli臘ler de üreticileri daha çok mobil cihaz yörüngeli hareket etmeye zorluyor. Gartner, Apple, Morgan Stanley verileri de bu dönü臘ümü özetliyor.

13.12.2012 | Devam覺 »

Android Cihazlar羸 Bulundu簸u Konumu, Sahibi ve Saatine G繹re Uzaktan Kontrol Edilecebilecek

GhostBox, Optio Labs ve Virginia Tech Üniversitesi taraf羸ndan çok uzun süren bir ara臘t羸rma projesi neticesinde ortaya ç羸kan, Android'li mobil cihazlar羸 bulundu簸u konumu GPS, Bluetooth ve yak羸n alan ileti臘imi (near-field communications) sinyalleri ile bir veri aktar羸m ortam羸 olarak ses veya 羸臘羸簸羸 kullanarak tespit ettikten sonra cihaz羸n o anki konumunun gereklilikleri, zaman羸 ve sahibine göre politika bazl羸 olarak tek bir merkezden tamamen kontrol alt羸nda tutmay羸 sa簸layan özelle臘tirilmi臘 bir Android sürümüdür.

11.12.2012 | Devam覺 »

Microsoft Office Programlar羸n羸 iPad ve Android Tablet Cihazlar羸nda Kullanman羸n En Kolay Yolu

CloudOn, günlük dijital hayat羸m羸z羸n vazgeçilmez programlar羸ndan olan Microsoft Word, Excel ve PowerPoint'i iPad ve Android tablet cihazlar羸nda kullanabilmeyi sa簸layan harikulade bir tablet ofis uygulamas羸d羸r. Ayr羸ca Box, Dropbox ve Google Drive bulut hizmetleri temelinde çal羸臘an CloudOn'da PDF belgeleri ile Photoshop, PNG, JPEG ve GIF resim dosyalar羸n羸 da sorunsuz görüntüleyebiliyorsunuz.

23.09.2012 | Devam覺 »

PowerPoint Sunumlar羸n羸 iPhone ve iPad'de G繹r羹nt羹lemek Hi癟 Bu Kadar Kolay Olmam羸臘t羸

SlideShark, PowerPoint sunumlar羸n羸z羸 (ppt, pptx) iPhone ve iPad cihazlar羸nda sorunsuz bir 臘ekilde görüntülemeyi sa簸layan oldukça yararl羸 bir mobil (iOS) uygulamad羸r. SlideShark bulut tabanl羸 çal羸臘an bir uygulama olmas羸 hasebiyle, sitesine yükledi簸iniz slaytlar羸 cihazda indirerek görüntülüyor, böylece cihazda yerden kazanm羸臘 oluyorsunuz.

07.09.2012 | Devam覺 »

S羸radan Cep Telefonlar羸 ?zerinden H羸zl羸 nternet ve Ak羸ll羸 Mobil Uygulamalar Deneyimini Ya臘amak

biNu, bulut bili臘im kullanarak basit ve temel özellikli cep telefonlar羸n羸n (ak羸ll羸 cihaz olmayanlar) özellikle ileti臘im altyap羸s羸n羸n zay羸f oldu簸u yerlerde, 2G gibi dü臘ük h羸zl羸 臘ebekeler üzerinden internete h羸zl羸 bir 臘ekilde ba簸lanabilmelerini ve birçok popüler ak羸ll羸 cihaz uygulamas羸n羸 da teknolojik özellikleri yetersiz olan bu cep telefonlar羸nda kullanabilmeyi sa簸layan ücretsiz bir Java uygulamas羸d羸r.

24.08.2012 | Devam覺 »

Ak羸ll羸 Cep Telefonunuzdaki Mobil Uygulamalar羸n Veri S羸z羸nt羸lar羸n羸 Kontrol Alt羸na Al羸n

MobileScope, ak羸ll羸 cep telefonlar羸ndaki mobil uygulamalar羸n sizin bilgi ve r羸zan羸z d羸臘羸nda her türlü ki臘isel bilginizin d羸臘ar羸 s羸zd羸r羸p s羸zd羸rmad羸簸羸n羸 tespit edip kontrol etmenizi sa簸layan ödüllü bir mobil veri s羸z羸nt羸s羸 kontrolü uygulamas羸d羸r. Uygulama ile hayati bir uzuv haline gelen cep telefonlar羸n羸n arka planda hangi tür veri al羸臘veri臘leri yapt羸簸羸 kontrol edilebiliyor.

11.08.2012 | Devam覺 »

Gelecekte Cep Telefonlar羸 Gidece簸iniz Yerin Co簸rafi Konumunu ?nceden Bilebilecek

Ak羸ll羸 cep telefonlar羸 zaten daha önce nerelerde bulundu簸unuzu ve anl羸k konumunu çok rahat bir 臘ekilde bilebiliyordu. Fakat Birmingham Üniversitesi ara臘t羸rmac羸lar羸 ise yeni geli臘tirdikleri bir yöntemle cep telefonu kullan羸c羸lar羸n羸n gidecekleri yeri önceden yüksek bir do簸rulukta tahmin edebildiler. Böylelikle mobil kullan羸c羸lar羸n geçmi臘 ve 臘imdiki zaman konumlar羸n羸n yan羸nda gelecekteki yerlerinin de bulunabilmesinin yolu aç羸lm羸臘 oldu.

09.07.2012 | Devam覺 »

Ak羸ll羸 Cep Telefonlar羸nda Gizlilik ve G羹venli簸i Askeri Seviyede Sa簸layan Mobil Uygulama

Wickr, ak羸ll羸 cep telefonlar羸 üzerinden ki臘isel bilgilerinizin ne kadar羸n羸n ne 臘ekilde yay羸laca簸羸n羸n kontrolünden hareketle mobil cihazlar aras羸ndaki içerik payla臘羸m羸nda kar臘羸l羸kl羸 olarak iz b羸rakmamaya dayanan, askeri düzeyde 臘ifreleme yoluyla SMS, resim ve video gönderiminin kontrolünü çift tarafl羸 olarak sa簸layabilen ve gönderilen içeriklerde kullan羸c羸y羸 tan羸mlayabilecek isim, telefon id no ve tan羸mlanabilir her türlü bilgiyi kamufle eden oldukça ilginç bir mobil uygulamad羸r.

27.06.2012 | Devam覺 »
Yukar覺 覺k

M. MEK襤N PESEN
© 2007-2015 E-S襤BER B襤LG襤-襤LET襤襤M TEKNOLOJ襤LER襤
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Abonelii
IP: 54.198.221.13 | Y羹klenme: 0.244 saniye. | Hakk覺m覺zda | 襤letiim | Reklam Verin | Site Politikalar覺 | At覺flar