E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya deer yaz覺 var.

G羹nl羹k Ya臘am羸n Basit 臘lerini Android'e Yapt羸r羸n

on{X}, Android telefonlar羸n羸n yeteneklerini kontrol etmek ve de geli臘tirmek için bir JavaScript API'si ile uzaktan programlamay羸 sa簸layan ve Microsoft taraf羸ndan geli臘tirilmi臘 harikulade bir JavaScript kütüphanesi ve uygulamas羸d羸r. Her telefonda çal羸臘an kodlarla Android'e yapt羸rabilece簸iniz i臘ler hayal gücünüzle s羸n羸rl羸 hale geliyor.

12.06.2012 | Devam覺 »

iPhone'lar羸n zinsiz Olarak Toplad羸簸羸 Bilgilerin ?oklu Dokunmatik Ekranda G繹rselle臘tirilmesi

LiquiData, iPhone ile yap羸lm羸臘 ki臘isel hareketlerin profilini ke臘fetmek ve yine telefon yard羸m羸 ile etkile臘im halinde olunan yerler hakk羸ndaki resim ve yorumlar羸 ekleyerek di簸er insanlara göstermeyi sa簸layan çoklu dokunmatik (multi-touch) bir yüzey uygulamas羸d羸r. Uygulama asl羸nda yakla臘羸k bir y羸l önce Apple'羸n iPhone ve iPad sahiplerinin bütün fiziksel hareketlerini takip etti簸i skandal羸n羸n ard羸ndan mobil cihazlar羸n izinsiz toplad羸簸羸 verileri interaktif bir ekrandan yans羸tmaktan yola ç羸k羸larak yap羸lm羸臘.

09.06.2012 | Devam覺 »

Mobil Cihazlar Aras羸nda nterneti Payla臘t羸rmak Hi癟 Bu Kadar Kolay Olmam羸臘t羸

Open Garden, herhangi bir mobil cihazda var olan bir internet eri臘imini an羸nda farkl羸 cihaz ve kullan羸c羸lar aras羸nda payla臘t羸rabilen, yani internet kullan羸m羸n羸 çok kolay bir 臘ekilde di簸er cihazlara da簸羸tabilmeyi sa簸layan oldukça yararl羸 hem bir mobil uygulama hem de bir masaüstü program羸d羸r.

05.06.2012 | Devam覺 »

Ak羸ll羸 Cep Telefonlar羸n羸n Her Hareketini Ger癟ek-Zamanl羸 Olarak Takip Edebilen Mobil Uygulama

Navizon, ak羸ll羸 cep telefonlar羸n羸n konumlar羸n羸 dünyan羸n neresinde olursa olsun, kapal羸 veya aç羸k mekanda bulunmas羸na bakmaks羸z羸n kablosuz a簸 noktalar羸, baz istasyonlar羸 ve GPS sinyallerini birlikte kesi臘tirerek gösterebilen çok yararl羸 bir mobil uygulamad羸r. Navizon, kullan羸c羸lar羸na arkada臘lar羸n羸n yerlerini tespit etmelerini, kaybettikleri telefonlar羸n羸 bulmalar羸n羸 ve binalar, al羸臘veri臘 merkezleri, kongre merkezleri ve havaalanlar羸nda ba臘kas羸na ihtiyaç duymadan ve de kaybolmadan gezinmelerini sa簸l羸yor.

20.04.2012 | Devam覺 »

Mobil Uzaktan Komut Sat羸r羸 (Shell) Uygulamas羸

Mosh, MIT taraf羸ndan geli臘tirilmi臘, mobil olarak kabuk programlamaya (shell) izin veren, kullan羸c羸n羸n tu臘 vuru臘lar羸yla sat羸r düzenlemeyi ve yerel echo deste簸ini mümkün k羸lan ve aral羸kl羸 (roaming) ba簸lant羸lar羸 destekleyen ve baz羸 harikulade niteliklere sahip bir mobil uzaktan terminal uygulamas羸d羸r. Mosh SSH'羸n yerine geçerek, Wi-fi ve hücresel (GSM) a簸lar羸 aras羸nda uzun mesafeli ba簸lant羸lara izin veren oldukça sa簸lam ve anl羸k duyarl羸 bir komut sat羸r羸 program羸d羸r.

11.04.2012 | Devam覺 »

Mobil Web'in ?nlenemez Y羹kseli臘i Devam Ediyor

nternete eri臘im özelli簸ine sahip ilk cep telefonu olan Nokia 9000 Communicator'羸n ç羸kt羸簸羸 y羸l olan 1996'dan bu yana 15 y羸l geçti. O zamandan bu döneme internet ve mobil cihazlar inan羸lmaz bir biçimde evrimle臘ti. Mobil cihazlar羸n bu önlenemez yükseli臘i beraberinde internet kullan羸m al羸臘kanl羸klar羸n羸 da ba臘kala臘t羸rd羸. Yeni kültürler, ak羸mlar ve tarzlar bile do簸du. Hiç durmayan bu yükseli臘 internet teknolojilerindeki inan羸lmaz ivmeyle birlikte mobil Web'i daha da uçurmaya devam ediyor. Art羸k bir Afrikal羸n羸n elinde bile s羸radan bir meta haline gelen cep telefonlar羸 ve onun ba簸lam羸nda sürekli yükselen mobil internetin en son istatistiklerinden ve gelecek perspektifinden bahsediyoruz.

20.12.2011 | Devam覺 »

Android Telefonlar羸ndaki Casus Carrier IQ Yaz羸l羸m羸n羸 Tespit Edebilen Mobil Uygulama

Voodoo Carrier IQ Detector, ba臘ta Android yüklü mobil cihazlar olmak üzere milyonlarca ak羸ll羸 cep telefonunda gizlice yüklenmi臘 halde bulunan ve kullan羸c羸n羸n gerçekle臘tirdi簸i bütün i臘lemleri kaydeden Carrier IQ uygulamas羸n羸n kulland羸簸羸n羸z ak羸ll羸 mobil cihazda yüklü olup olmad羸簸羸 tespit edebilece簸iz pratik bir Android uygulamas羸d羸r.

03.12.2011 | Devam覺 »

iPad K羹resel Tablet Web Trafi簸inin Y羹zde 88'ini Tek Ba臘羸na Olu臘turuyor

iPad'in piyasaya ç羸k羸臘羸 neredeyse 1,5 y羸l oldu. Bu kadar k羸sa bir sürede dünya geneli internet trafi簸inin %88'ini ve tüm internet trafi簸inin ise %1,2'sini tek ba臘羸na sa簸lamas羸 mobil teknolojiler ba簸lam羸nda tablet cihazlar羸n羸n ve özelde de iPad'羸n internet için ifade etti簸i anlam羸 yava臘 yava臘 somutla臘羸rken, henüz tam manas羸yla gerçek yans羸mas羸n羸 da göstermi臘 de簸il. Yakla臘羸k dört ay önce iPad'羸n dünya internet trafi簸indeki yeri ise %1 civar羸nda idi. Küresel internet trafi簸indeki konumu giderek t羸rman羸yor.

18.11.2011 | Devam覺 »

D羹nya Geneli SMS G繹nderimi Giderek Azal羸yor

Cep telefonu kullan羸c羸lar羸n羸n WhatsApp ve benzeri mobil uygulamalara geçi臘iyle birlikte mobil mesajla臘man羸n en temel sistemlerinden biri olan SMS'in kullan羸m羸nda gitgide dü臘ü臘 ya臘an羸yor. Son birkaç y羸ld羸r SMS kullan羸m羸ndaki art羸臘 artsa da, asl羸nda büyüme oranlar羸 azalmakta ve di簸er mobil mesajla臘ma uygulamalar羸 yoluyla at羸lan mesaj say羸s羸nda ise inan羸lmaz oranlarda art羸臘 görülmektedir. Ak羸llara gelen ilk soru ise yak羸n bir gelecekte SMS'in pabucunun dama at羸l羸p at羸lmayaca簸羸d羸r.

10.11.2011 | Devam覺 »

D羹nya Geneli Mobil Cihaz ve Kullan羸c羸 Davran羸臘lar羸 Analizi Arac羸

Our Mobile Planet, Google, Ipsos ve MMA taraf羸ndan ortak verilerle olu臘turulan bir ak羸ll羸 mobil cihazlar kullan羸m羸 hakk羸nda oldukça detayl羸 veri ve analizler içeren online bir araçt羸r. Bu araçla mobil kullan羸c羸lar羸n ak羸ll羸 mobil/cep cihazlar羸 üzerinden online veri tüketimi al羸臘kanl羸klar羸 ve mobil kullan羸c羸 davran羸臘lar羸 ba簸lam羸nda online arama, video kullan羸m羸, sosyal a簸 kullan羸m羸 ve email kullan羸m羸 gibi istatistiklerin klasik masaüstü kullan羸mlar羸 ile kar臘羸la臘t羸rmal羸 ve detayl羸 demografik istatistikli oranlar羸 sunuluyor.

07.10.2011 | Devam覺 »
Yukar覺 覺k

M. MEK襤N PESEN
© 2007-2015 E-S襤BER B襤LG襤-襤LET襤襤M TEKNOLOJ襤LER襤
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Abonelii
IP: 54.198.221.13 | Y羹klenme: 0.236 saniye. | Hakk覺m覺zda | 襤letiim | Reklam Verin | Site Politikalar覺 | At覺flar