E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya deer yaz覺 var.

Mobil Cihazlardan nterneti Kullan羸rken Hangi 臘lem Ne Kadarl羸k Kota T羹ketir

Mobil cihazlardan ve de özellikle ak羸ll羸 cep telefonlar羸ndan internet kullan羸m羸nda kar臘羸la臘羸lan en büyük korku her zaman için internet kotas羸n羸n a臘羸l羸p a臘羸lmad羸簸羸 duygusudur. Peki mobil cihazlar üzerinden 臘ebeke ba簸lant羸s羸 yoluyla düz veya ekli e-posta gönderirken, video izlerken, müzik dinlerken, uygulama veya oyun indirirken, web sayfalar羸nda gezerken ve sosyal medyada bir 臘eyler payla臘羸rken kotam羸zdan ne kadarl羸k veri gider? Bunu ö簸renmenin kolay bir yolu var.

06.07.2011 | Devam覺 »

iPad D羹nyadaki T羹m nternet Trafi簸inin Neredeyse Y羹zde 1'ini Tek Ba臘羸na Sa簸l羸yor

Nisan 2010'da piyasaya ç羸kan iPad'in ya臘羸 neredeyse 1 y羸l 3 aya yakla臘m羸臘 durumda. Bu kadar k羸sa bir süre içinde dünya internet trafi簸inin %1'ini tek ba臘羸na te臘kil ediyor olmas羸 onun hakk羸nda ortaya at羸lan iddialar羸 hakl羸 ç羸kar羸r nitelikte. NetMarketShare'in yapt羸簸羸 ara臘t羸rmaya göre internete tablet ve dizüstü bilgisayarlar üzerinden ba簸lanma keyfine yak羸n bir deneyim sa簸layan iPad, tüm dünyadaki internet trafi簸inin %1'ini tek ba臘羸na sa簸l羸yor.

05.07.2011 | Devam覺 »

Mobil 臘letim Sistemleri Geleneksel 臘letim Sistemlerinin Yerini mi Al羸yor

dunya-mobile-kayarkenMasaüstü ve dizüstü i臘letim sistemleri yerini mobil i臘letim sistemlerine mi b羸rak羸yor? ?imdilerde ço簸u kimse mobil internet ve cihaz kullan羸m羸 ile mobil i臘letim sistemini birbirine kar羸臘t羸r羸larak, masaüstü ve laptop i臘letim sistemlerinin yerini alaca簸羸 iddias羸n羸 dile getiriyor. Halbuki ak羸ll羸 cep telefonlar羸n羸n art羸臘羸yla beraber do簸al olarak mobil i臘letim sistemleri de artacakt羸r. Ama masaüstünde yapt羸簸羸n羸z i臘lemlerin birço簸unu mobil i臘letim sistemleri üzerinde yapamazs羸n羸z. Mobil i臘letim sistemi, masaüstünün bir minyatürü gibidir.

09.05.2011 | Devam覺 »

Android Telefonlar羸n羸n G羹venli簸ini En ?st Seviyede Sa簸layabilece簸iniz Bir Program

whispermonitorWhisperMonitor, Android tabal羸 cep telefonu kullananlar羸n telefonlar羸ndaki uygulamalar羸n kendileri hakk羸ndan hangi bilgileri nas羸l toplad羸簸羸n羸 görmelerini ve onlar羸n takip davran羸臘lar羸n羸 k羸s羸tlamay羸 sa簸layan oldukça yararl羸 bir Android güvenli簸i program羸d羸r. Android telefonlar羸n羸n bütün dikkat çeken hareketlerini bu programla kontrol alt羸na alabilirsiniz.

05.05.2011 | Devam覺 »

Cepten Cebe Medya Payla臘羸m羸 i癟in Fiziksel Bir Sosyal A簸 Kurabilen Mobil Uygulama

lokastLoKast, mobil cihazlar aras羸nda fiziksel olarak anl羸k sosyal payla臘羸m a簸羸 kurabilen oldukça ilginç bir mobil uygulamad羸r. Önümüzdeki birkaç y羸l, ak羸ll羸 cep telefonlar羸n羸n birbirleri aras羸nda cihazdan cihaza müzik, video, resim ve dosya payla臘羸mlar羸 yapabilecekleri bir fiziksel sosyal a簸lara sahne olacak. 臘te bunu gerçekle臘tiren LoKast mobil uygulamas羸 NearVerse taraf羸ndan ücretsiz olarak sunuluyor.

31.03.2011 | Devam覺 »

Mobil Web Uygulamalar羸 Yapmak 癟in Yeni Bir A癟羸k-Kaynak Programlama Dili

moblMobl, her türlü mobil cihaza ve cep telefonuna mobil uygulama geli臘tirme i臘ini h羸zland羸rmak için yap羸lm羸臘, JavaScript benzeri kod dizimine sahip, Eclipse tümle臘ik geli臘tirme ortam羸n羸n alt羸nda bir eklenti olarak çal羸臘abilen ve ücretsiz mobil web uygulamalar羸 yapmay羸 sa簸layan bir aç羸k-kaynak mobil programlama dilidir.

23.03.2011 | Devam覺 »

Sitelerin ve Bloglar羸n Mobil S羹r羹m羹n羹 Google ile Kolayca Yapabilirsiniz

mobile-siteGoogle sayesinde her türlü sitenin ve blogun mobil cihazlara ve cep telefonlara uyumlu halini çok kolay bir 臘ekilde yapabilirsiniz. Hem ücretsiz hem de zahmetsiz olarak. Bu i臘i gerçekle臘tirmek için Google'羸n mobil cihazlarda kullan羸lmak üzere yapt羸簸羸 küçük bir arac羸 kullan羸yoruz.

21.02.2011 | Devam覺 »

Online G繹rsel ve Etkile臘imli GSM Teknolojisi E簸itimi

turkcell-akademi-Turkcell Akademi, cep telefonu ileti臘iminin temeli ve dijital hücresel ileti臘im için dünya çap羸nda kabul edilmi臘 bir standart olan GSM'nin ne oldu簸unu, GSM teknolojisini, Turkcell GSM altyap羸s羸n羸 ve Turkcell servislerini basit bir dille, görsel ve etkile臘imli yöntemler kullanarak anlatan bir online ders içeri簸i haz羸rlam羸臘.

16.02.2011 | Devam覺 »

Baz stasyonlar羸n羸n Nerede Oldu簸unu Online Bulun

OpenSignal, dünya üzerinde yer alan baz istasyonlar羸n羸n konumlar羸n羸/yerlerini online olarak ö簸renebilece簸iniz oldukça ilginç ve bir o kadar da faydal羸 bir sitedir. Böylelikle bulundu簸unuz bölgede a臘a簸羸 yukar羸 kaç tane baz istasyonu bulundu簸unu ve kullan羸d羸簸羸n羸z mobil ileti臘im 臘irketinin iyi çekip çekmedi簸ini ö簸renebilirsiniz.

16.02.2011 | Devam覺 »

Sitelerin iPad ?zerinde D羹zg羹n ?al羸臘羸p ?al羸臘mad羸簸羸n羸 Kontrol Edebilece簸iniz Bir Online Sim羹lat繹r

ipadiPad Peek, web sitelerin yeni tablet cihaz羸 olan iPad'da nas羸l göründüklerini taray羸c羸 üzerinden test etmeyi sa簸layan ba臘arl羸 bir online simülatordür. Her web sitesinin ya do簸rudan kendi adresinin ya da varsa kendine ait mobil sitesinin bu 臘ekilde mobil cihazlarda düzgün çal羸臘羸p çal羸臘mad羸簸羸n羸n kontrol edilmesi gerekmektedir.

24.01.2011 | Devam覺 »
Yukar覺 覺k

M. MEK襤N PESEN
© 2007-2015 E-S襤BER B襤LG襤-襤LET襤襤M TEKNOLOJ襤LER襤
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Abonelii
IP: 54.156.82.247 | Y羹klenme: 0.275 saniye. | Hakk覺m覺zda | 襤letiim | Reklam Verin | Site Politikalar覺 | At覺flar