E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya deer yaz覺 var.

Ak羸ll羸 Cep Telefonlar羸 ?zerinden Kod Yazmay羸 Sa簸layan Mobil Kod Edit繹r羹

touchqodeTouchqode, ak羸ll羸 cep telefonlar羸 üzerinden Java, C++, C#, Python, Ruby, HTML, JavaScript ve XML programlama dillerine ait kaynak kodlar羸 yazmay羸, düzenlemeyi ve görüntülemeyi sa簸layan çok faydal羸 bir uygulamad羸r. Touchqode ile mobil oldu簸unuz her an kod yazmaya devam edebilirsiniz.

24.01.2011 | Devam覺 »

Sitelerin iPhone ?zerinde D羹zg羹n ?al羸臘羸p ?al羸臘mad羸簸羸n羸 Kontrol Edebilece簸iniz Bir Sim羹lat繹r

iphone-simulatoriPhone Simulator, web sitelerin iPhone'da nas羸l göründüklerini taray羸c羸 üzerinden test etmeyi sa簸layan ba臘arl羸 bir simülator sitesidir. Her web sitesinin ya do簸rudan kendi adresinin ya da varsa kendine ait mobil sitesinin bu 臘ekilde mobil cihazlarda düzgün çal羸臘羸p çal羸臘mad羸簸羸n羸n kontrol edilmesi gerekmektedir.

22.01.2011 | Devam覺 »

2010 Y羸l羸n羸n Mobil Geli臘meleri ve lgin癟 statistikler

kuresel-dunyaMobile Future sitesi yak羸n bir zamanda 2010 y羸l羸na ait anahtar tüketici ve teknolojik geli臘meler bazl羸 mobil trendlerini bir dizi istatistik ve 臘a臘羸rt羸c羸 gerçeklerle gösteren geli臘melerin çal羸臘mas羸n羸 yay羸nlad羸. Asl羸da bir video görseli olarak sunulan bu çal羸臘mada mobil teknolojinin gelece簸ine dair çok çarp羸c羸 bilgiler var.

21.12.2010 | Devam覺 »

Cep Telefonu Kapal羸 Olsa Bile Ger癟ek-Zamanl羸 E-Posta G繹ndermeyi Sa簸layan Bas-Mesajla Teknolojisi

globe_mobileCep telefonu kapal羸 olsa bile gerçek-zamanl羸 olarak e-posta göndermek mümkün olabilir mi acaba? Deutsche Telekom ara臘t羸rmac羸s羸 Sachin Agrawal taraf羸ndan geli臘tirilen bir algoritma sayesinde telefonlar羸n sadece yar羸 zaman羸nda bile e-postalar羸n %90'n羸 gerçek-zamanl羸 olarak gönderilebiliyor.

08.12.2010 | Devam覺 »

Nokia Telefonlar羸 ve Ovi Store i癟in Online Uygulama Yapma Arac羸

ovi-nokiaDünya çap羸nda 140 milyon civar羸nda kullan羸c羸s羸 olan Ovi Store için, var olan web içeriklerinden online olarak hiçbir programlama bilgisi gerektirmeden mobil uygulamalar yapabilece簸iniz Nokia taraf羸ndan üretilmi臘 resmi bir uygulama sihirbaz羸 var. Araç sayesinde birkaç dakika içinde Symbian tabanl羸 mobil uygulaman羸z羸 haz羸rlayabiliyor ve de Ovi'ye ücretsiz olarak koyabiliyorsunuz.

07.12.2010 | Devam覺 »

Asya ve Afrika'daki ?ok Y羹ksek Mobil nternet Kullan羸mlar羸 ve Bunun Nedenleri

mobil-webGünümüzde art羸k internete daha çok mobil yolla ula臘羸yoruz. Ak羸ll羸 telefonlar羸n daha da geli臘mesiyle beraber mobil cihazlar üzerinden web deneyimi daha keyifli bir hal ald羸. Özellikle son y羸llarda mobil web kullan羸m羸 yükselen bir ivmeyle baya簸羸 bir artt羸 ve sürekli art羸yor da. Bu alanda dikkat çeken en önemli husus ise mobil internet kullan羸m羸ndaki art羸臘羸n 'geli臘mi臘' ülkelerden daha çok 'geli臘mekte olan' ülkelerde gözlemleniyor olmas羸d羸r.

25.11.2010 | Devam覺 »

Kablosuz nsanlardan M羹te臘ekkil Yeni Mobil nternet A簸lar羸

body-networkSokaktaki insanlar baz羸 giyilebilir sensörleri ta臘羸yarak yeni ve güçlü bir mobil internet a簸lar羸 omurgas羸n羸n olu臘mas羸n羸 sa簸layabilir. Queen's University Belfast ara臘t羸rmac羸lar羸na göre insanlar羸n ta臘羸yaca簸羸 baz羸 sensörler yoluyla yeni bir ultra bant geni臘li簸ine sahip mobil internet altyap羸lar羸 kurulabilir ve böylelikle de cep telefonlar羸na ait baz istasyonlar羸n羸n say羸s羸 azalt羸labilir.

19.11.2010 | Devam覺 »

Hi癟bir Programc羸l羸k Bilgisine Sahip Olmadan Online Olarak iPhone ve Android Uygulamalar羸 Yap羸n

buzztouchBuzztouch, bir aç羸k-kaynak, online ve de ücretsiz iPhone ve Android uygulamalar羸 yapma sitesidir. Buzztouch ile online yapt羸簸羸n羸z uygulamalar羸n kaynak kodlar羸n羸 indirip XCode ve Eclipse platformlar羸nda tekrar düzenleyebilir hatta di簸er birçok benzeri servisin aksine yapt羸簸羸n羸z uygulamay羸 kendiniz App Store veya Android Market'te satabilirsiniz.

25.10.2010 | Devam覺 »

Mobil nternetin ?nlenemez Y羹kseli臘i ve lgin癟 statistikler

www21999 y羸l羸 kablolu internet servislerinde çok h羸zl羸 büyümelerin ya臘and羸簸羸 bir y羸l olarak tarihteki yerini al羸rken, h羸zla günümüze geldi簸imizde ise mobil internetin durdurulamaz muazzam büyümesine 臘ahit oluyoruz.  Hatta mobil internete olan bu acayip talep, onun üzerine yap羸lan tüm tahimlerin ve beklentilerin çok ötesine geçti. Özellikle Apple ve Google Android ürünlerinden olu臘an, internete ba簸lanabilen portatif internet araçlar羸n羸n h羸zl羸 art羸臘羸 sürekli yükselen bir grafikle devam ediyor.

22.10.2010 | Devam覺 »

T羹m Android Cep Telefonlar羸n羸 Online Kar臘羸la臘t羸rma Sitesi

google_phone_galleryGoogle Telefon Galerisi, Android i臘letim sistemiyle çal羸臘an cep telefonlar羸n羸n detayl羸  kar臘羸la臘t羸rmas羸n羸 yapabilece簸iniz ve en son ç羸kan Android ak羸ll羸 cep telefonlar羸n羸 güncel bir 臘ekilde takip edebilece簸iniz tamamen Google taraf羸ndan olu臘turulmu臘 bir Android telefonlar羸 kar臘羸la臘t羸rma sitesidir. K羸sacas羸 en iyi Android'i bu site sayesinde bulabilirsiniz.

01.10.2010 | Devam覺 »
Yukar覺 覺k

M. MEK襤N PESEN
© 2007-2015 E-S襤BER B襤LG襤-襤LET襤襤M TEKNOLOJ襤LER襤
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Abonelii
IP: 54.80.157.133 | Y羹klenme: 0.44 saniye. | Hakk覺m覺zda | 襤letiim | Reklam Verin | Site Politikalar覺 | At覺flar