E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya deer yaz覺 var.

Android Telefonlar羸 ve 臘letim Sistemi i癟in Tam bir Rehber Niteli簸inde Online E-Kitap

androidAndroid telefonlar羸 iPhone ile kap羸臘abilecek özellikte ve nitelikte mobil cihazlard羸r. Hatta bununda ötesinde birçok ak羸ll羸 cep telefonu markas羸 da telefonda kullanaca簸羸 i臘letim sistemi olarak Android OS'u tercih etmektedir. Özellikle de Google taraf羸ndan desteklenmesi bu telefonlar羸n gelece簸inin parlak oldu簸unun bir ba臘ka göstergesidir. 臘letim sistemi veya telefon olarak o kadar çok geli臘tirmeye aç羸kt羸r ki, 臘u ana kadar hakk羸nda yaz羸lan belgeler ve klavuzlar çoktan takip etme ve ö簸renme olanaklar羸n羸n s羸n羸rlar羸n羸 a臘t羸 bile. 臘te size, özellikle Android alan羸nda yeni olanlar için, tam bir rehber kaynak niteli簸i ta臘羸yan ücretsiz Android rehberi kitab羸.

28.09.2010 | Devam覺 »

?簸renmek ve Yeniden D羹zenlemek i癟in 15 Adet A癟羸k-Kaynak iPhone Uygulamas羸

iphone-oyun-uygulamaiPhone, üzerine en çok uygulama ve oyun yaz羸lan ak羸ll羸 cep telefonudur. Kendi uygulama pazar羸nda tonlarca ücretli ve ücretsiz uygulama bulunmaktad羸r. Ve neredeyse her türlü i臘 için ayr羸 bir uygulama mevcuttur. Uygulama geli臘ticileri içinse iPhone ve iOS i臘letim sistemi için yeni uygulamalar geli臘tirmek ve esin kayna簸羸 olabilecek notlara ula臘mak zahmetli ve zordur. 臘te size kodlar羸na bakabilece簸iniz ve kendi uygulamalar羸n羸z için yeniden düzenleyebilece簸iniz tamamen aç羸k-kaynak 15 adet  iPhone ve iOS uygulamas羸n羸 sunuyoruz.

26.09.2010 | Devam覺 »

Cep Telefonu Uygulamalar羸 Arama Motoru

Mimvi, iPhone, Blackberry ve Android cep telefonlar羸 için mobil uygulama ve içerik aramas羸 yapabilece簸iniz bir cep telefonu uygulamalar羸 arama motorudur. Ayr羸ca sitede yak羸n bir zamanda iPad, Windows Mobile ve Nokia cihazlar羸 için de mobil uygulamalar羸 aranabilecek.

20.08.2010 | Devam覺 »

?cretli olan iPhone, iPod ve iTouch Uygulamalar羸n羸 Bedavaya Getirin

Applifter, iPhone, iPod ve iTouch kullan羸c羸lar羸na, Apple uygulama pazar羸ndaki (App Store) ücretli olan uygulamalar羸 ücretsiz olarak kullanabilmelerine olanak sa簸layan çok yararl羸 bir servistir. Yapman羸z gereken tek i臘, kulland羸簸羸n羸z uygulamalar için olumlu veya olumsuz kanaatlerinizi içeren yorumlar yapmaktan ibaret.

20.08.2010 | Devam覺 »

Sevdiklerinizin Tam Olarak Nerede Olduklar羸n羸 Anl羸k Takip Edebilece簸iniz iPhone Uygulamas羸

Whereoscope, çocuklar羸n羸z羸n, yak羸nlar羸n羸z羸n, aile bireylerinizin, sevgilinizin k羸sacas羸 bütün sevdiklerinizin co簸rafi konumunun anbean tam olarak nerede oldu簸unu ve neler yapt羸klar羸n羸 gösteren oldukça gerekli ve çok faydal羸 bir iPhone uygulamas羸d羸r. Ve Whereoscope'dan E-Siber.com ziyaretçilerine sadece bu hafta süresince alabilecekleri ömür boyu kullan羸m lisans羸 da ücretsiz.

17.08.2010 | Devam覺 »

Facebook Kullan羸c羸lar羸 Birbirlerini Cepten ?cretsiz Olarak Arayabilirler

Vonage, Facebook kullan羸c羸lar羸n羸n iPhone ve Android telefonlar羸 üzerinden birbirlerini dünyan羸n her yerinden ücretsiz olarak arayabilecekleri ve anl羸k mesajla臘abilecekleri çok harika bir mobil telefon uygulamas羸d羸r. Böylelikle en çok tutulan sosyal medya a簸羸 Facebook, Vonage ile bir ücretsiz ça簸r羸 a簸羸 haline dönü臘üyor.

05.08.2010 | Devam覺 »

Blog ve Web Sitelerini Mobil Sitelere Online D繹n羹臘t羹rme Servisleri

Mobil siteler/sayfalar bir blog veya web sitesinin olmazsa olmaz hizmetlerinden biri olmal羸d羸r. Çünkü günümüzde internete mobil cihazlar üzerinden eri臘im çok ciddi oranlarda artmaya ba臘lad羸. 臘te size web sitelerinizi veya blog sayfalar羸n羸z羸 ücretsiz olarak her türlü mobil cihaza uyumlu hale getiren 5 süper site.

28.07.2010 | Devam覺 »

Haberle臘me Altyap羸s羸n羸n Olmad羸簸羸 Yerlerde Bile Cep Telefonunu Kullanabilme Projesi

Avustralyal羸 bilim adamlar羸 kapsama alan羸n羸n olmad羸簸羸, do簸al felaketlerden dolay羸 ileti臘im altyap羸s羸n羸n çöktü簸ü ve mobil ileti臘im altyap羸s羸 kurulmas羸n羸n ekonomik olmad羸簸羸 uzak bölgelerde cep telefonu ileti臘iminin sürekli bir 臘ekilde sa簸lanabilmesi için yeni bir yaz羸l羸m ve donan羸m teknolojisi geli臘tirdiler. Bu sayede cep telefonlar羸n羸n herhangi bir baz istasyonuna veya uydu ileti臘imine ihtiyaç duymadan haberle臘mesi hedefleniyor.

15.07.2010 | Devam覺 »

Cep Telefonunuz ile Etraf羸n羸zdaki Radyasyonu ?l癟羹n

Tawkon, iPhone ve BlackBerry gibi ak羸ll羸 cep telefonlar羸n羸z ile konu臘ma yapt羸簸羸n羸z bölgenin ne kadar radyasyonlu veya güvenli oldu簸unu tespit edebilen oldukça ilginç bir uygulamad羸r.

14.06.2010 | Devam覺 »

Android, Blackberry ve Windows Mobile Cep Telefonlar羸n羸 Her T羹rl羹 Tehlikeden Koruyan S羹per Program

Lookout, Android, Blackberry ve Windows Mobile ak羸ll羸 cep telefonlar羸 için virüs tarama, hacker durdurma özelliklerinin yan羸s羸ra telefon rehberinin ve cihaz羸n羸zdaki resimlerin online yede簸ini de alabilen ayr羸ca cep telefonunuz kayboldu簸unda veya çal羸nd羸簸羸nda online olarak yerini bulabilen ve uzaktan müdahele edebilen bir ak羸ll羸 telefonlar için ücretsiz mobil güvenlik uygulamas羸d羸r.

01.06.2010 | Devam覺 »
Yukar覺 覺k

M. MEK襤N PESEN
© 2007-2015 E-S襤BER B襤LG襤-襤LET襤襤M TEKNOLOJ襤LER襤
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Abonelii
IP: 54.198.221.13 | Y羹klenme: 0.262 saniye. | Hakk覺m覺zda | 襤letiim | Reklam Verin | Site Politikalar覺 | At覺flar