E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya deer yaz覺 var.

Android Telefonlar羸 i癟in Twitter Uygulamas羸

Twitter, mobil cihazlar için olan uygulamalar羸n羸n yan羸na Android platformlu cep telefonlar羸 için olan uygulamas羸n羸 da katt羸. Gitgide popülerli簸i artan Android uygulamalar羸n羸n yan羸na Twitter'羸n kendi orjinal uygulamas羸 ile katk羸 sa簸lamas羸, mobil dünyada büyük yank羸 yapm羸臘t羸.

03.05.2010 | Devam覺 »

BlackBerry i癟in Twitter Uygulamas羸

http://na.blackberry.com/eng/assets/images/logo-print.gifTwitter f羸rt羸nas羸, s羸çrayacak yeni mecralar羸 kendi istemeden buluyor. Mobil cihazlara ve ak羸ll羸 cep telefonlar羸na yönelik sosyal medya uygulamalar羸 en çok ihtiyaç duyulan uygulamalardand羸r. BlackBerry kendi özel Twitter uygulamas羸n羸 bir süre önce yay羸nlad羸. Uygulama 臘u an itibar羸yla beta yay羸n羸nda ve neredeyse bütün Twitter özelliklerini de bar羸nd羸r羸yor.

30.04.2010 | Devam覺 »

Platform Ba簸羸ms羸z Mobil Uygulama Geli臘tirme Program羸

MoSync, çoklu platformlar aras羸 çal羸臘abilen mobil uygulamalar羸n geli臘tirilmesini sa簸layan oldukça yararl羸 bir aç羸k-kaynak mobil program geli臘tirme kitidir. Ücretsiz olan kit içerisinde derleyiciler, geli臘kin bir kütüphane, emülatör ve araç profil veritaban羸 ile beraber geliyor. Kit, C/C++ uygulama geli臘tirmesi için eclipse tabanl羸 bir IDE'ye ve detayl羸 dokümantasyona da sahip.

26.04.2010 | Devam覺 »

Online iPhone, iPad ve iPod Uygulamalar羸 Yap羸n

IntroWizard, kendi iPhone, iPod ve iPad uygulaman羸z羸 herhangi bir programlama bilgisine gerek kalmadan online olarak yapabilece簸iniz ve bunu da Apple App Store sitesine ücretsiz olarak yükleyebilece簸iniz bir online mobil uygulama yapma sitesidir.

12.04.2010 | Devam覺 »

QR Kodu Nedir ve Online QR Kodu Olu臘turma Siteleri

QR kodu (quick response = h羸zl羸 cevap) iki boyutlu bir barkod türüdür. Otomobil sanayiinde kullan羸lmas羸 amac羸yla 1994 y羸l羸nda Denso-Wave taraf羸ndan bulunmu臘tur. Japonya’da kullan羸m羸 oldukça yayg羸n ve popülerdir. Günümüzde dijital kameralar ve cep telefonlar羸nda kullan羸m羸 yayg羸nla臘m羸臘t羸r. Kaydedilen foto簸raflar kodlanarak barkod içeri簸i görüntülenebilmektedir.

26.03.2010 | Devam覺 »

Mobil Web Uygulamas羸 Geli臘tirme Arac羸

WebApp.Net, çok kolayca web uygulamalar羸 geli臘tirebilece簸iniz, küçük boyutlu ve ajax羸n marifetlerini kullanan iyi bir mobil web uygulamas羸 geli臘tirme arac羸d羸r.

12.01.2010 | Devam覺 »

Cep Telefonlar羸n羸n ve Mobil Cihazlar羸n A簸-Network ?zerinden Uzaktan Tamiri Yak羸nda M羹mk羹n Olacak

mobile2Günümüz ak羸ll羸 cep telefonlar羸 ve mobil cihazlar羸, önceki araçlara nazaran art羸k virüslere ve zararl羸 yaz羸l羸mlara daha bir artan oranda maruz kalmakta ve bundan kaynaklanan veri ve güvenlik kayb羸 nedeniyle de kullan羸c羸s羸na ciddi zararlar vermektedirler. Bilgisayarlarda oldu簸u gibi cep ve mobil cihazlar羸nda da virüs kolay kolay fark edilemeyebilir. Peki bu sorunu çözmenin daha kolay bir yolu olamaz m羸?

11.11.2009 | Devam覺 »

GSM Abone Servisleri

GSM'nin bünyesinde biri telefon servisleri (tele servisler) ve di簸eri de veri servisleri (ta臘羸y羸c羸 servisler) olmak üzere iki temel servis tipi vard羸r. Telefon servisleri ses servisleridir. Yani iki abone aras羸ndaki tam kapasiteli konu臘ma faaliyetidir. Veri servisleri ise, iki eri臘im noktas羸 aras羸nda a簸da bir arayüz olu臘turacak 臘ekilde veri sinyallerinin iletilmesini sa簸lar.

12.08.2009 | Devam覺 »

GSM Karakteristi簸i ve Spesifikasyonlar羸

GSM'nin spesifikasyonlar羸 farkl羸 ileti臘im servis sistemeleri aras羸nda farkl羸l羸klar gösterebilir. Ama temelde belirli ayarlar ve talimatnamelere t-bidirler. Spesifikasyonlara girmeden önce bilinmesi gereken baz羸  temel kavramlar vard羸r.

11.08.2009 | Devam覺 »

GSM A簸 Alanlar羸 ve Sahalar羸

GSM a簸羸 iç içe geçmi臘/geçmeli co簸rafik sahalardan/alanlardan olu臘ur. En içteki ve küçük olan (cell) bir baz istasyonunun kapsayabildi簸i kadar olan sahad羸r. Onun üstünde ise birkaç baz istasyonunun(BTS) olu臘turdu簸u yerle臘im/mevki sahas羸/alan羸(location area-LA) vard羸r.

09.08.2009 | Devam覺 »
Yukar覺 覺k

M. MEK襤N PESEN
© 2007-2015 E-S襤BER B襤LG襤-襤LET襤襤M TEKNOLOJ襤LER襤
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Abonelii
IP: 54.80.157.133 | Y羹klenme: 0.21 saniye. | Hakk覺m覺zda | 襤letiim | Reklam Verin | Site Politikalar覺 | At覺flar