E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Sýradan Cep Telefonlarý ?zerinden Hýzlý Ýnternet ve Akýllý Mobil Uygulamalar Deneyimini Yaþamak

biNu, bulut biliþim kullanarak basit ve temel özellikli cep telefonlarýnýn (akýllý cihaz olmayanlar) özellikle iletiþim altyapýsýnýn zayýf olduðu yerlerde, 2G gibi düþük hýzlý þebekeler üzerinden internete hýzlý bir þekilde baðlanabilmelerini ve birçok popüler akýllý cihaz uygulamasýný da teknolojik özellikleri yetersiz olan bu cep telefonlarýnda kullanabilmeyi saðlayan ücretsiz bir Java uygulamasýdýr.

 

biNu özellikle geliþmekte olan ve teknolojik altyapýlarý yetersiz olan Hindistan, Nijerya, Endonezya, Bangladeþ, Etiyopya, Zimbabve, Pakistan ülke ve bu ülkelerin bazý bölgelerinde þu an itibarýyla 4,2 milyon tekil kullanýcýya ulaþarak akýllý cep telefonu sahibi olamayan ve altyapýlarý yetersiz olan kitlelere hem mevcut eriþimleri üzerinden maksimum hýzý saðlamayý hem de akýllý cihaz alacak kadar parasý olmayanlara popüler uygulamalarý kullandýrarak geliþmiþ ülkelerle olan geniþ teknolojik uçurumu ortadan kaldýrmayý hedefliyor.

 

 

Avustralya kökenli bir startup olan biNu baþta Facebook, Twitter ve Youtube olmak üzere Google arama, Google çeviri, Vikipedi gibi çok elzem olan uygulamalarý da basit ve özelliksiz cep telefonlarýnda hýzlý bir þekilde kullanabilmeyi saðlýyor.

En son araþtýrmalara göre halihazýrda dünya üzerindeki 4,3 milyar cep telefonunun sadece %25'nin akýllý cihaz olduðu göz önüne alýndýðýnda akýllý cep telefonu (smartphone) olmadan bir takým uygulamalarý kullanamamak ya da 3G baðlantýnýn nimetlerinden faydalanamamak hiç de iyi bir durum olmadýðý ve teknolojik uçurumu daha da artýrdýðý içindir ki biNu uygulamasý özellikle geliþmekte olan ülkelerde oldukça revaç bulmuþ görünüyor.

2G/Edge þebekeleri üzerinden hem hýzlý internet hem de akýllý cep telefon deneyimi yaþatmayý hedefleyen biNu, 2002 yýlýndan sonra üretilmiþ ve Java destekli olan neredeyse bütün eski cep telefonlarýnda çalýþabiliyor. Yani bu kapsam dahilindeki dünya üzerindeki cep telefonlarýnýn %92'sinde çalýþabiliyor. biNu'nun desteklediði modelleri görmek için http://www.binu.com/binu-services/compatibility/ adresine bakabilirsiniz.

 

biNu'nun Çalýþma Prensibi

Telefondaki standart tarayýcýdan 10 kat daha hýzlý çalýþan ve baðlantý esnasýnda 10 kat daha az veri kullanan biNu, bulut biliþimin avantajlarýný kullanarak uygulamalarýn cep telefonunda yapacaðý iþlemleri bulutta gerçekleþtirerek hem zaten iþlem yeteneði olmayan cep telefonuna fazladan iþ yaptýrmamakta, hem de birçok iþlemi kullanýcýnýn baðlantý hýzý ve kapasitesine gerek kalmadan buluta yaptýrmaktadýr.

 

biNu Uygulamalarý

 
Ücretsiz Sürüm
Premium Sürüm
Facebook ve Facebook Messenger
Sýnýrsýz
Sýnýrsýz
Twitter
Sýnýrsýz
Sýnýrsýz
Haberler - herkesin kendi dilinde ülkesinden canlý haber beslemeleri
Sýnýrsýz
Sýnýrsýz
Arama - Google, Bing ve Yahoo! 'dan web, resim ve video aramasý
Sýnýrsýz
Sýnýrsýz
Dil hizmetleri - Google Translate, Wordnik Sözlük ve daha fazlasý
Sýnýrsýz
Sýnýrsýz
Referans - Wikipedia, Yahoo! Answers ve eHow
Sýnýrsýz
Sýnýrsýz
Spor - Canlý skorlar, tüm dünya futbol ligleri ve kriket
Sýnýrsýz
Sýnýrsýz
Hava Durumu - ?ehrinizin mevcut hava koþullarý ve tahminleri
Sýnýrsýz
Sýnýrsýz
Din - Birçok dilde Kur'an-ý Kerim ve Ýncil
Sýnýrsýz
Sýnýrsýz
Uygulama Maðazasý - GetJar'dan doðrudan uygulama bulup indirme
Sýnýrsýz
Sýnýrsýz
Bloglar - Eðlence, iþ, yaþam, saðlýk, teknoloji ...
Sýnýrsýz
Sýnýrsýz
Birleþik Messenger - Sohbet mesajlarý (biNu'dan biNu'ya)
Sýnýrsýz
Sýnýrsýz
Birleþik Messenger - E-Posta mesajlarý
Sýnýrsýz
Sýnýrsýz
Birleþik Messenger - SMS mesajlarý
Sýnýrlý Haftalýk Ücretsiz Kredi
Ücreti Mukabili Sýnýrsýz

biNu'da sadece SMS mesajlarý gönderminde kýsýtlamalar söz konusudur. Geri kalan bütün uygulamalarda kullaným sýnýrlamasý yoktur. Tek bir uygulama olan biNu'yu indirerek diðer bütün uygulamalarý isteðe baðlý olarak biNu üzerinden çalýþýtýrabiliyorsunuz.

 

biNu'yu Ýndirmek

biNu'yu cep telefonlarýna indirmek iki yolu var. Ýlk yol doðrudan cep telefonuna indirmek için m.binu.com adresine cihaz üzerinden (standart var olan tarayýcý ile) gidip, ‘Yes’ düðmesine basmak yetiyor. Ardýndan biNu telefonun modeline göre ya uygulamalar ya da oyun klasörüne kendisini ekliyor.

Ýkinci yol (SMS) ise http://www.binu.com/download sayfasýna gidip sayfanýn saðýnda yer alan "SMS Quick Link" kýsmýnda 1. alandan ülkeyi yani Türkiye'yi seçip, 2. alanda cep numaranýzý girdikten sonra "Send SMS link" düðmesine basmaktýr. Bu yolu denediðinizde de cep telefonunuza biNU uygulamasýný indirmeniz için gerekli olan link SMS yoluyla gönderilmektedir.

 

Adres: http://www.binu.com
Demo: http://www.binu.com/demo
Ýndir: http://www.binu.com/download

 

Ayrýca konuyla ilgili olarak alttaki yazýlarý da okuyabilirsiniz:


· · · · ·
Yazan: | 24.08.2012 | 12465 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.20.73 | Yüklenme: 0.435 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar