E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Firefox Hello, VPN/Proxy Gizliliðini Ýhlal Ediyor

Firefox Hello, Firefox tarayýcýlarý arasýnda herhangi bir ek uygulama ihtiyacý olmadan sesli ve görüntülü görüþme yapmayý saðlayan oldukça inovatif bir tarayýcý içi araçtýr. Firefox Hello bu inovatifliðini tamamen WebRTC protokolünden alýr. Fakat bunun tarayýcýda etkin olmasý VPN/Proxy kullanýrken bile gerçek IP'nin sýzmasý anlamýna geliyor.

19.02.2015 | Devamı »

Toplu Web Siteleri Ekran Görüntüleri Alma Aracý

Wmap, web siteleri ile servislerinin topluca ekran görüntülerini alabilen ve genel olarak JavaScript ile yazýlmýþ bir Chrome web tarayýcýsý eklentisidir. Eklentiye adresler toplu olarak ister URL istenirse de Nmap XML çýktýsý ile saðlanarak sitelerin ayný anda topluca ekran görüntüleri alýnabiliyor.

02.01.2015 | Devamı »

Siteleri Tarayýcýlarda Google-vari Ýmleyip Arayýn

Fetching, ziyaret edilen siteleri bilgisayara ya da isteðe baðlý buluta kaydedip, oluþan arþivde Google tarzý arama yapmayý saðlayan ve oldukça inovatif bir imleme yapan web tarayýcý eklentisidir. Fetching, bilgisayarýnýzda bir kiþisel arama motoru deneyemi yaþamanýzý saðlayarak klasik web sitesi imleme iþini bambaþka bir boyuta taþýyor.

24.11.2014 | Devamı »

Devletlerin Kötücül Yazýlýmlarýný Tespit Edin

Detekt, devletler, uluslararasý suç þebekeleri ve istihbarat örgütlerinin dünya üzerindeki hedeflerin bilgisayarýndaki hareketleri takip için kullandýklarý özel gözetim ve casusluk amaçlý malware'leri tespit etmek için geliþtirilmiþ bir malware tespit aracýdýr.

22.11.2014 | Devamı »

Küresel Ýzlemelere Karþý Açýk Kaynak Programlar

PRISM Break, NSA ve GCHQ'nun tüm interneti dinlemeye dönük olarak yaptýklarý PRISM, XKeyscore ve Tempora gibi küresel çapta veri izleme proje ve programlarýnýn gözetiminden bir nebze de olsa korunabilmeyi saðlayan tüm açýk kaynak programlarý bir araya getirmiþ yararlý bir sitedir.

10.10.2014 | Devamı »

Birden ?ok Programlama Dili Tek Bir Programda

Wyvern, bir grup araþtýrmacýnýn web sayfalarý ile uygulamalarýndaki kod güvenliðinin ihlal edilmesi, dýþarýdan kötücül kod enjekte edilmesi ve bazý saldýrýlara karþý önlem olarak geliþtirdiði, birden çok dili ayný anda tek bir program içinde kullanabilmeyi saðlayan inovatif bir programlama dilidir.

18.08.2014 | Devamı »

Dünya Geneli Ýnternet Baðlantý Kalitesini ?lçün

Netradar, Internet Society ve Aalto Üniversitesi tarafýndan geliþtirilmiþ, dünya genelinde mobil cihaz kullanýcýlarýnýn GSM/hücresel ile ya da wifi üzerinden kullandýklarý internet baðlantýsýnýn indirme/yükleme hýzlarý ile birlikte gecikme ve sinyal gücünü ölçmeye yarayan bir mobil uygulamadýr.

16.07.2014 | Devamı »

En Kullanýþlý ve Esnek ?ifreleme Programý

Secryptor, bilgisayarlar ve bulut depolama alanlarýnda istenilen dosyalarý tek týkla 256 bit AES standardýnda þifrelemeyi saðlayan ve de kullanýmý oldukça basit olan bir masaüstü ve mobil dosya þifreleme uygulamasýdýr. Secryptor, Dropbox ile doðrudan entegre olabiliyor.

05.07.2014 | Devamı »

?ifreli Web Trafiðinin Güvenliðinden Emin Olun

Certificate Patrol, Firefox tarayýcýsýnda HTTPS ile baðlanýlan sitelerde SSL/TLS sertifikasýnýn yenilenip yenilenmediðini ve sertifikada anormal bir deðiþiklik olup olmadýðýný tespit ederek ortadaki adam saldýrýsýna (mitm) maruz kalýp kalmadýðýnýzý tespit eden oldukça yararlý bir eklentidir.

30.06.2014 | Devamı »

Ýnternette veya LAN'da Bulutsuz Dosya Paylaþýn

Syncthing, bulut servislerinde paylaþýlan dosyalarýn ele geçirilebildiðinin veya dosya mülkiyetinin baþka unsurlara da taþýnabildiðinin anlaþýldýðý bugünlerde online dosya paylaþýmýnýn merkezi sunucular yerine sadece istenilen cihazlar arasýnda yapýlabilmesini saðlayan bir açýk kaynak proje olarak öne çýkýyor.

18.05.2014 | Devamı »
« İlk ‹ Önceki 1 2 3 ... 12 Sonraki › Son »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.102.26 | Yüklenme: 0.28 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar