E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

YouTube Videolarýna Býraktýðýnýz Yerden Devam Etmenizi Saðlayan Web Tarayýcý Eklentisi

Video Resumer, YouTube videolarýný izlerken, yanlýþlýkla baþka bir linke týklama ya da tarayýcýnýzý tamamen kapatma yoluyla neredeyse yarýsýna kadar yükleyerek izlediðiniz videolarý sonradan tekrar açtýktan sonra bile videolarý baþtan yüklemek yerine tam olarak kaldýðýnýz yerden yükleyerek izlemenizi saðlayan çok yararlý bir web tarayýcý eklentisidir.

22.01.2013 | Devamı »

Evernote'u Gmail ve Google Takvim ile Birleþtirin

Everbot, Gmail ve Google Takvim servislerini ünlü not uygulamasý olan Evernote ile birleþtirebilen çok yararlý bir web tarayýcý eklentisidir. Everbot ile Gmail ve Google Takvim servislerinin içinden Evernote'a ve Evernote'tan bu servislere doðrudan not ve veri aktarýmý gerçekleþtirilebiliyor.

20.12.2012 | Devamı »

Grafik Görselleþtirme ve Veri Analizi Programý

Gephi, her türlü aðlarýn ve karmaþýk sistemlerin, dinamik ve hiyerarþik grafikleri için açýk-kaynaklý bir etkileþimli görselleþtirme ve keþif platformudur. Ham verilerin Photoshop programý da denilebilecek olan Gephi, kullanýcýlarýn grafikleri daha iyi kavramasýný saðlamak için etkileþimli bir þekilde verilerin gizli özelliklerini ortaya çýkarmaya dönük olarak yapýlarý, þekilleri ve renkleri iþlemeyi etkin bir þekilde sunan bir veri görselleþtirme aracýdýr.

25.11.2012 | Devamı »

Kablolu, Kablosuz ve 3G Ýnternet Baðlantýlarýnýzý Tek Bir Baðlantýda Birleþtirin

Connectify Dispatch, birden çok kablosuz aðý, 3G/4G mobil interneti ve ethernet baðlantýlarýnýn bant geniþliðini tek bir internet baðlantýsýymýþ gibi bir araya getirerek muazzam bir baðlantý kapasitesi saðlayabilen harikulade bir programdýr. Ücretsiz ve ücretli sürümleri olan program ile mevcut internet baðlantýlarýnýzýn tümünü birleþtirip baðlanýyorsunuz.

27.08.2012 | Devamı »

Resimlerin ?zerindeki ve PDF'lerdeki Yazýlarý ?ýkarýp Almak Hiç Bu Kadar Kolay Olmamýþtý

GTText, TIFF, JPG, GIF, BMP ve PNG uzantýlý resim dosyalarý ile PDF belgelerindeki resimlerde bulunan yazýlarý olduðu gibi kopyalayýp alabilen, yani düz metin formatýna dönüþtürmenizi saðlayan harikulade bir araçtýr. Araç, resimlerdeki yazýlarýn fazlalýðýna bakmadan ister bir bölümündeki metni, isterseniz de tümünü alarak büyük keramet sergilemektedir!

15.08.2012 | Devamı »

Microsoft Kökenli Olmayan Programlarýn Kritik Güvenlik Açýklarýný Otomatik Olarak Güncelleyin

Secunia, bilgisayarýnýzda çalýþan bütün programlarý tarayarak güncel olup olmadýklarýný kontrol eden, yani son güncellemeleri ve varsa güvenlik açýklarýyla ilgili yamalarý alýp almadýklarýna otomatik olarak bakan, kýsacasý kullandýðýnýz bütün programlarýn güvenlik kontrolünü sizin yerinize yapan bir kiþisel güvenlik yazýlýmýdýr.

04.07.2012 | Devamı »

Photoshop ?ekillerini CSS Formatýna Dönüþtürmek Hiç Bu Kadar Kolay Olmamýþtý

CSS3Ps, Photoshop programý ile oluþturduðunuz þekilleri CSS3 formatýna dönüþtürebilen harikulade bir Photoshop eklentisidir. Eklenti, görsel açýdan zengin þekilleri web sayfalarýnda bir nesne olarak göstermek yerine doðrudan CSS formatýna dönüþtürerek yeni nesil web teknolojilerine uygun tasarýmlar yapmanýza olanak saðlamaktadýr.

29.06.2012 | Devamı »

Web Tarayýcýlarýnýn Tüm ?erezlerini Kontrol Edin

CookieSpy, her türlü web tarayýcýsýna internetten bulaþan ve de genelde kullanýcýlarý takip etmeye yönelik olan bütün çerezleri (cookie) tek bir uygulama üzerinden takip edebilmeyi saðlayan çok yararlý bir çerez takip programýdýr. Program ile web kullanýcýlarýnýn online davranýþlarýnýn karakteristiðini elde etmeye dönük olarak çalýþan çerezleri bütüncül bir bakýþla bütün web tarayýcýlarý üzerinden izleyebilirsiniz.

18.06.2012 | Devamı »

ZoneAlarm, Antivirüs + Güvenlik Duvarý Oldu

Dünyanýn 1 numaralý güvenlik duvarý (firewall) ZoneAlarm, ödüllü antivirüs programý ile birleþerek son kullanýcýyý hackerlar, virüsler, casus (spyware) ve kötücül yazýlýmlara (malware) karþý koruyan, kullanýmý kolay ve ücretsiz ZoneAlarm Free Antivirus + Firewall olarak tek bir üründe birleþti.

02.05.2012 | Devamı »

Sosyal Aðlarda Paylaþýlan Her Türlü Ýçerikten Coðrafi Konum Bilgisi Toplayabilen Program

Creepy, Twitter üzerinde konum bilgisi verilerek paylaþýlmýþ tweetler, Foursquare ve Gowalla konum kayýtlarý (checkin) ve Flickr, Twitpic, Yfrog, Img.ly, Plixi, Twitrpix, Shozu, Pickhur, Moby.to, Twitsnaps, Twitgoo ve Lockerz resim paylaþýmlarýnýn hepsinden, istediðiniz kullanýcýya ait coðrafi konum bilgilerini toplayýp bir araya getirerek Google Maps, Virtual Earth Maps, OpenStreetMaps, Maps for Free veya OpenAerialMap harita servisleri üzerinde görüntüleyen bir açýk-kaynak coðrafi konum toplama programýdýr.

02.05.2012 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.203.224 | Yüklenme: 0.268 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar