E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Ýnternette Sizi Takip Eden ?erezleri Takip Edin

Cookies (çerezler), internette kullanýcýlarý en hassas detaylarýna kadar kolayca takip edebilmeyi saðlayan yegane ama baþ belasý olan araçlardýr. Reklam aðlarý, web davranýþý takip mekanizmalarý ve kullanýcýnýn karakter profilini çýkaran sistemlerin en çok baþvurduklarý pratik bir yöntemdir. Çerezlerin sizi izlemesine mukabil, sizin de onlarý gerçek-zamanlý olarak izleyebileceðiniz bir araç var.

14.04.2012 | Devamı »

Bing Arama Motorunu Kendi Orijinal Duvar Kaðýtlarýyla Birlikte Masaüstünüze Kurun

Bing arama motoru dönem dönem kullanýcýlarýn karþýsýna ilginç araç ve özelliklerle çýkarak dikkat çekmeye çalýþýr. Bu sefer de arama sayfasýndaki sürekli deðiþen çok þýk ve profesyonel duvar kaðýtlarýný doðrudan kullanýcýnýn masaüstüne arama özelliði ile birlikte getiren bir program yayýnladý.

05.04.2012 | Devamı »

Sýnýrsýz Boyuttaki Dosyayý ?cretsiz Gönderin

WireOver, dilediðiniz büyüklükteki dosya veya dosyalarý istediðiniz herkese ve her yere ücretsiz bir þekilde göndermenizi saðlayan bir masaüstü programýdýr. WireOver'ý diðer muadili programlardan ayýran en önemli özelliði ise dosya gönderme esnasýnda yaþanabilecek herhangi bir kesintinden sonra bile dosya göndermeye kaldýðýnýz yerden devam edebiliyor olmanýzdýr.

22.03.2012 | Devamı »

Twitter, Facebook ve Myspace'den Google Sosyal Arama Sonuçlarýný Baypas Etme Eklentisi

Google'ýn arama sonuçlarýnda 'sosyal arama' olarak sadece Google+ sonuçlarýna yer vermesinin üzerinden çok geçmeden ilk ciddi eylemsel tepki geldi. Google Adým Adým Ýnterneti Balkanlaþtýrýyor baþlýklý yazýmýzda da ifade ettiðimiz gibi Google'ýn yaptýðý bu hamleye karþýlýk Twiter ve Facebook belli noktalarda güçlerini birleþtirebilir. Dediðimiz gibi de oldu ve Twitter, Facebook ve Myspace'in mühendisleri Google'ýn arama sonuçlarýnda Google+ aðýndan gelen sosyal sonuçlarý tamamen kaldýrýp yerine Twitter ve Facebook'tan gelen sonuçlarý ön plana getiren bir tarayýcý eklentisi geliþtirdi.

24.01.2012 | Devamı »

Dinamik Verilerin Kolayca Görselleþtirilmesini Saðlayan Bir Açýk-Kaynak Uygulama Seti

AntiMap, akýllý cep telefonlarý ile alýnabilecek her türlü gerçek-zamanlý ve harekete dayanan dinamik kiþisel veriyi kaydedip görselleþtirebilen çok harika bir açýk-kaynak araç setidir. AntiMap ile akýllý cep telefonunuz üzerinizde iken snowboard, kayak, dað bisikleti, sürüþ ve koþma gibi her türlü hareket esnasýnda ortaya çýkan enlem, boylam, pusula yönü, hýz, mesafe ve zaman/süre gibi dinamik verileri kayýt altýna alýp bunlarý veri görselleþtirmesi yoluyla ifade edilmesi saðlanabiliyor.

30.12.2011 | Devamı »

Web Sayfalarýný Tek Týkla E-Kitaba Dönüþtürün

dotEPUB, ziyaret ettiðiniz web sayfalarýný tek týkla EPUB formatlý e-kitaplara dönüþtüren oldukça yararlý olabilecek, cloud (bulut biliþim) tabanlý çalýþan bir web tarayýcý eklentisi ve bookmarklet aracýdýr. Özellikle e-kitap okuyucularýnýn çok hoþuna gidecek olan eklenti ile oluþturulan .epub uzantýlý e-kitaplarý ayný zamanda iPhone, iPod Touch, iPad, Sony Reader, Nook, iLiad, BeBook, Cool-er, CyBook, Alex eReader, Kobo eReader, Elonex eBook, eSlick, eClicto, Hanlin eReader, QUE ProReader, Papyre ve Leqtor gibi birçok cihaza da aktarýp okuyabiliyorsunuz.

16.12.2011 | Devamı »

Web Uygulamalarýnýn Performans Problemlerini Tanýmlayýp Tamir Edebilen Eklenti

Speed Tracer, web uygulamalarýnýn performans problemlerini tanýmlayýp tamir edebilen çok yararlý bir Google Chrome eklentisidir. Web uygulamalarýný gerçek zamanlý performans ölçümlerini tarayýcý üzerinde analiz edip tam bir görsel inceleme imkaný sunar. Windows ve Linux'un bütün platformalarýna Google Chrome üzerinden çalýþýr.

15.12.2011 | Devamı »

Web Tarayýcýlarýndaki Arama Motorlarýna Otomatik Tamamlama ?zelliði Kazandýrýn

Google Otomatik TamamlamaGoogle'ýn Firefox, Internet Explorer ve Chrome web tarayýcýlarýnda kullanýcýnýn girmiþ olduðu kelimelerin tamamýný ya da geri kalan kýsmýný tahmin etmesi üzerine çalýþan 'otomatik tamamlama' özelliði aslýnda sadece Google aramalarý için geçerli. Çünkü Google bu özelliði kendi saðladýðý eklentilerle karþýlamaktadýr. Peki web tarayýcýnýzda kurulu olan Bing, Yahoo, Amazon, Google+, YouTube, Twitter, Facebook, eBay, Yelp, Stack Exchange, Creative Commons veya Wikipedia'nýn arama eklentilerine de 'otomatik tamamlama' özelliði kazandýrmak istemez misiniz?

23.11.2011 | Devamı »

Adobe Flash Programý için Flash'tan HTML5'e ?evirme Eklentisi

Google Swiffy, Flash (SWF) dosyalarýný online olarak HTML5 formatýna dönüþtüren oldukça pratik ve yararlý bir araçtýr. Google bu aracýn yanýna Flash tasarýmcý ve uygulama geliþticilerinin Adobe Flash Professional programýnda hazýrladýklarý Flash içerikleri anýnda HTML5 formatýna çevirecekleri ve Adobe Flash Professional içinde çalýþan yeni bir program eklentisi yayýnladý.

16.11.2011 | Devamı »

Microsoft Translator Bookmarklet ile Web Sayfalarýný Türkçe'ye ?evirmek ?ok Kolay

Microsoft Translator'ý Google Translate aracýndan ayýran çok dikkat çekici ve de kullanýcýlar açýsýndan inanýlmaz derecede pratiklik saðlayan önemli bir fark var. Tarayýcýnýza otomatik olarak ekleyeceðiniz basit bir yer imi ile bütün yabancý siteleri son derece kolay bir biçimde tek bir týklamayla anýnda Türkçe'ye çevirebiliyorsunuz.

15.11.2011 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.156.82.247 | Yüklenme: 0.281 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar