E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

PDF Belgelerini Firefox Web Tarayýcýsý Ýçinde Doðal Bir ?ekilde Görüntüleyin

HTML5'in geliþmesiyle birlikte web tarayýcýlarýnda çarpýcý yeniliklere doðru hýzla yol alýyoruz. Bir yerden sonra web tarayýcýlarý bilgisayar ile internetin arasýndaki geçiþ kapýsý olmaktan bir orta nokta kontrol mekanizmasýna doðru hýzla evrilecektir. Bu baðlamda PDF okuyucusu gibi normalde bilgisayar programý vasýtasýyla gerçekleþtirilen bir iþlem herhangi bir eklentiye ihtiyaç duymadan doðrudan web tarayýcýsý üzerinden yapýlabilecektir.

29.10.2011 | Devamı »

Twitter Firefox Eklentisi ile Twitter Deneyimini Web Tarayýcýsý ?zerinden Yaþayýn

Twitter'lý Firefox, Twitter'daki kiþileri ve konularý Mozilla Firefox web tarayýcýsýnýn adres çubuðunda @ ve # kullanarak aratabileceðiniz, Firefox arama kutucuðuna yeni bir arama motoru olarak eklenebilen ve sabitlenmiþ Twitter uygulama sekmesi ile yeni tweetler geldiðinde bildiren oldukça yararlý bir Firefox eklentisidir.

16.10.2011 | Devamı »

Kopyala-Yapýþtýr Devrini Kapatan Oldukça Harika Bir Program

Click.to, bilgisayarda seçtiðiniz yazý, resim, video ve diðer tür belgeleri uzun uðraþlarla "kopyala-yapýþtýr" yapýp tek tek internete veyahut baþka uygulamalara taþýmak yerine tek týkla internetteki ilgili web servislerine veya kullanýlacaðý programa doðrudan anýnda gönderen ve seçtiðiniz metin ya da dosya ile ilgili iþlemi oradan devam ettirmenizi saðlayan oldukça pratik, kullanýþlý ve ödüllü bir programdýr. Click.to ile klasik "kopyala-yapýþtýr" iþlemi birkaç adým öne taþýnarak interaktivite boyutu da iþin içine katýlarak bambaþka bir hale dönüþtürülüyor.

26.09.2011 | Devamı »

Birden ?ok Bilgisayarý Sadece Bir Fare ve Bir Klavye ile Ortak Yönetin

Mouse Without Borders, herhangi bir donanýma veya karmaþýk ayarlara ihtiyaç duymadan birden çok bilgisayarý sadece bir fare (mouse) ve bir klavye ile yönetebilmenizi saðlayan oldukça kullanýþlý ve yararlý bir Microsoft Dynamics ürünü programdýr. Ekstra bir switch ya da konnektöre gerek kalmadan sadece yazýlýmsal olarak birden çok bilgisayarý tek bir fare ile yönetmekle kalmýyor, bilgisayarlar arasýnda sürükle-býrak ile çok kolay dosya transferleri de yapabiliyorsunuz.

24.09.2011 | Devamı »

Google Analytics ile Download Linklerinin Takibi

Entourage.js, Google Analytics'e herhangi bir dosyanýn kaç kere indirildiðinin takibi özelliðini kazandýran oldukça yararlý bir Javascript uygulamasýdýr. Her türlü indirme linkini takip etmek üzere geliþtirilmiþ olan ve gziple sýkýþtýrýlmýþ 339 byte ebatýnda olan Entourage.js, Google Analytics Asynchronous'ta efektif bir þekilde çalýþýyor. Ýster bir dosya isterseniz de belli dosya formatlarýnýn takibi için tanýmlayabileceðiniz Entourage.js'nin kullanýmý da oldukça kolay.

08.09.2011 | Devamı »

+1 Düðmesi Google Chrome Eklentisi ile Bütün Web Sayfalarýnda

Ýlk önceleri sadece Google arama sonuçlarýnda, sonrasýnda ise web sayfalarýna entegre yoluyla kullanýlan Google +1 düðmesini artýk Google Chrome tarayýcýsýnda bir eklenti þeklinde kullanarak Web'de nereye giderseniz gidin, istediðiniz her web sayfasýný +1'leyebileceksiniz. Google tarafýndan resmi olarak çýkarýlmýþ +1 eklentisi ile sosyal ekleme deneyimini sayfa kýsýtlamasý olmadan her yerde kullanabileceksiniz.

02.09.2011 | Devamı »

Photoshop'u Hýzlandýrmak Ýçin ?ok Basit 2 Yol

Photoshop, her tasarýmcýnýn vazgeçilmez baþucu programýdýr. Ama programýn açýlýþ performansý ve iþlem yapma hýzý eðer bilgisayarýnýzýn belli konfigürasyonlarý da çok iyi deðilse saç baþ yolduracak kadar sinir bozucu olabiliyor. Ama anlatacaðýmýz iki basit ayar ile Photoshop'unuzu Paint kadar hýzlý çalýþýr bir program haline dönüþtürebilirsiniz.

18.07.2011 | Devamı »

Microsoft Excel ile Twitter Analizi ve Takibi

twitter_excelAnalytics for Twitter (Twitter için Analitik), Microsoft'un Excel 2010 için geliþtirmiþ olduðu, ayný anda 5 paralel Twitter aramasýnýn raporlanmasý, #hastags ve @mention temelli tweetlerin saatlik, günlük ve kullanýcý bazlý takibi ve analizini Excel'de yapabilen oldukça yararlý ve çok kullanýþlý bir Excel eklentisidir.

14.06.2011 | Devamı »

Microsoft Ýnternetten Dosya Ýndirme Programý

downloadMicrosoft Yükleme Yöneticisi, Windows için yapýlmýþ, basit ve kolay bir þekilde karþýdan dosya yüklemenizi saðlayan, uygulama ve multimedya dosyalarý gibi büyük dosyalarý karþýdan yüklemeyi hýzlý ve güvenilir hale getiren ve de tamamen baðýmsýz çalýþan bir internetten dosya indirme programýdýr. Kullanýmý oldukça kolay olan, herhangi özel bir ayara ya da yeteneðe ihtiyaç duymadan rahatlýkla kullanýlabilecek yardýmcý bir programdýr.

13.06.2011 | Devamı »

Windows Phone 7 ?zerinde Kendi Mobil Uygulamalarýnýzý Kolayca Yapýn

TouchStudioTouchStudio, Microsoft'un Windows Phone 7 cep telefonlarý için herkesin kendi kodlarýný, scriptlerini ve uygulamalarýný doðrudan Windows telefonlarý üzerinden yapabilmeleri için geliþtirmiþ olduðu çok harika bir uygulamadýr. Cep telefonunuzdan kod yazabiliyor, uygulama yapabiliyor ve yaptýðýnýz mobil uygulamalarý anýnda arkadaþlarýnýzla paylaþabiliyorsunuz.

10.06.2011 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.198.221.13 | Yüklenme: 0.558 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar