E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Kablosuz Aðlar ?zerinden Facebook, Twitter ve YouTube Profilleriniz Ele Geçirilebilir

FaceNiffFaceNiff, cep telefonunuzun baðlý olduðu Wifi þebekesi üzerinde þebekeye baðlý diðer kimselere ait Facebook, Twitter, Youtube, Amazon ve Nasza-Klasa sitelerinde açýk olan profillerin oturumlarýný ele geçirmeyi saðlayan oldukça tehlikeli ve ilginç bir Android uygulamasýdýr. Eðer baðlandýðýnýz Wifi þebekesi EAP kullanmýyorsa, uygulama Open, WEP, WPA-PSK ve WPA2-PSK gibi tüm özel þebekeler üzerinde çalýþabiliyor.

03.06.2011 | Devamı »

Web ?zerinden ?ok Büyük Boyutlu Dosyalarý Gönderebilen bir Program

ZendToZendTo, Ýngiltere Southampton ?niversitesi tarafýndan geliþtirilmiþ ve web üzerinden çok büyük boyutlu dosyalarý göndermeyi saðlayan bir ücretsiz programdýr.

19.05.2011 | Devamı »

Microsoft Outlook Sosyal Ýçerik Baðlayýcýsý

microsoft-officeOutlook Sosyal Ýçerik Baðlayýcýsý, Facebook, LinkedIn, Myspace, Viadeo ve Windows Live Messenger'ý Outlook'a entegre eden bir bileþendir. Sosyal aðlardaki kiþi verilerinizi Outlook'a eþitlemenizi saðlar. Ayrýca çeþitli aðlara ve en son gönderilen dosyalara iliþkin durum güncelleþtirmelerini de görebilirsiniz.

03.05.2011 | Devamı »

Microsoft Outlook'a Twitter, YouTube ve Google Docs Gibi Servisleri Entegre Edin

redcritterRedCritter, Microsoft Outlook uygulamasýný yoðun olarak kullananlara Twitter, Google Docs, Groupon ve YouTube gibi servislerini Outlook'un içine taþýyarak büyük kolaylýk saðlayan uygulamalarýn bulunduðu ve isteyen herkesin Outlook uygulamasý yazýp yükleyebileceði çok yararlý bir Outlook uygulamalarý programýdýr.

28.04.2011 | Devamı »

Sonradan Okuyacaðýnýz Web sayfalarýný Her Platformda Ýþaretleyip Kaydedin

Pocket (eski adýyla 'Read It Later'), internette karþýlaþtýðýnýz siteleri ve sayfalarý incelemeye vaktiniz olmadýðýnda sonradan okumak üzere tüm web tarayýcýlarý ve mobil cihazlardan senkronize bir þekilde tek týkla kaydedebileceðiniz ve istediðiniz yerden okuyabileceðiniz çok yararlý ve türünün en kullanýþlý bookmark servisidir.

16.04.2011 | Devamı »

Sitelerdeki Tüm Dahili ve Harici Linklere Ait Kýrýk Baðlantýlarý Bulun

xenuXenu's Link Sleuth, sitelerdeki dahili ve harici baðlantýlar dahil olmak üzere tüm linklerin, resimlerin, iframelerin, eklentilerin, arkaplanlarýn, CSS dosyalarýnýn ve scriptlerin baðlantýlarýnýn çalýþýp çalýþmadýðýný kontrol ederek detaylý raporýný hazýrlayan oldukça yararlý bir link dedektifi programýdýr.

08.04.2011 | Devamı »

Hangi DNS Servisini Kullanmalý ve DNS Servisleri Karþýlaþtýrma Programý

dnsDNS, internete çýkýþ kapýsýný deðiþtiren ve girilen web adreslerini (url) arka planda sayýlardan oluþan IP adresine dönüþtüren bir sistemdir. ?zellikle internet sansürünün uygulandýðý durumlarda OpenDNS ve Google DNS gibi servislerden alýnan DNS adresleri ile internete çýkýþ kapýsý internet servis saðlayýcýsýnýnki (ISP) ile deðiþtirilerek sansür engeli aþýlmýþ oluyor. Fakat bu iþlemden sonra artýk internet hýzýnýz bu yeni DNS adreslerine göre þekilleniyor. Yani yeni DNS servisi internet hýzýnýzý etkileyen en önemli faktör haline geliyor.

31.03.2011 | Devamı »

Bilgisayardaki ve Bulut Depolama Alanýndaki Dosyalarý AES-256 ile ?ifreleyin

boxcryptorBoxCryptor, her türlü belge ve dosyayý AES-256 þifreleme standardýna göre anýnda þifreleyebilen ve bilgisayarda bir kriptografik sanal sabit disk gibi duran bir þifreleme programýdýr. Ayrýca Dropbox gibi bulut depolama servisleri için doðrudan bilgisayarýnýz üzerinden þifreleme yapmaya olanak saðlýyor.

25.03.2011 | Devamı »

Tek Týkla ?ok Etkili Sunumlar Hazýrlayabileceðiniz Bir PowerPoint Eklentisi

visualbeeVisualBee, PowerPoint sunumlarýný/slaytlarýný otomatik olarak þekillendirebilen, zengin grafik ve resimleriyle tek düze olan ve sadece yazýlardan oluþan slaytlarý etkili birer sunuma çeviren ve bütün bunlarý da PowerPoint programýnýn içine eklemlenerek yapabilen çok yararlý bir program daha doðrusu bir PowerPoint eklentisidir.

01.03.2011 | Devamı »

Facebook Kullanýmýný Masaüstünüze Taþýyýn

facebook-desktopFacebook Desktop, Facebook'u neredeyse bütün özellikleriyle birlikte masaüstünüze kadar getiren, Windows ve Mac OS için yararlý bir Adobe Air masaüstü programýdýr. Kurulduðunda ayný diðer anlýk mesajlaþma programlarýnda olduðu gibi kendisini sistem tepsisine ekliyor.

26.01.2011 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.198.221.13 | Yüklenme: 0.242 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar