E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Fotoðraflarýnýzý Oldukça Görsel Bir ?ekilde Otomatik Duvar Kaðýtlarý Olarak Gösterin

wallcastWallcast, bilgisayarýn masaüstünde duvar kaðýdý olarak statik resimler yerine, sizin yükleyeceðiniz fotoðraflardan görsel açýdan çok zengin bir galeri sunumla dinamik masaüstü resimleri üreten ve bunlarý da periyodik bir þekilde otomatik olarak sürekli deðiþtiren çok yararlý ve eðlenceli bir programdýr. Programa her yeni resim yüklemenizde masaüstünüz otomatik olarak þenlecektir.

20.01.2011 | Devamı »

Bilgisayarýnýzdaki Her ?eþit E-Kitabý Kolayca ve Ýnteraktif Bir ?ekilde Yönetin

koobitsKooBits, bilgisayarýnýzdaki PDF, EPUB, XML, HTML, KBJ vb formatlý e-kitaplarý organize etmeyi, Acrobat Reader benzeri bir okuma paneliyle e-kitaplardaki yazýlarýn üstünü renkli kalemlerle çizmeyi, kitaplarýn üzerine notlar almayý ve oldukça þýk bir kitaplýk arayüzü ile e-kitap okuma eylemine çok farklý bir hava katmayý saðlayan oldukça harika bir e-kitap programýdýr.

10.01.2011 | Devamı »

Sitelerin ve Bloglarýn Android Uygulamalarýný Online Yapýn

feednuFeed.nu, web sitelerinin ve blog sayfalarýnýn Android uygulamalarýný online olarak sitelerin RSS akýþýna baðlý olarak yapabilen çok yararlý bir sitedir. Feed.nu aslýnda WordPress tabanlý ve her ücretsiz oluþturulan Android uygulamasý (.apk) için bir blog oluþturan ilginç bir servistir.

10.01.2011 | Devamı »

2010 Yýlýnda Programlar Kategorisinde Tanýtýmý Yapýlmýþ ?ne ?ýkan Programlar

paket_program2010 yýlý boyunca E-Siber'in Programlar kategorisinde yayýnlanmýþ olan yazýlar arasýndan öne çýkanlarý aylýk yayýn sýrasýna göre sizin için derledik. Oldukça ilginç iþler yapan ve de çok farklý amaçlar için kullanabileceðiniz programlarý mutlaka incelemelisiniz.

04.01.2011 | Devamı »

Sizi Ýþ Yapmaktan Alýkoyan ve Zamanýnýzý Tüketen Siteleri ?ift-Týkla Engelleyin

zaman-kaybetme?alýþma saatlerinde kiþileri iþ yapmaktan alýkoyan ve verimliliðini düþüren o kadar çok neden vardýr ki, bir de bunlarýn üzerine Facebook, Twitter ve YouTube gibi sitelere sýk sýk girip yeni güncellemeleri ve içerikleri takip etme hastalýðý da eklenince iþ yapamaz ve birþey üretemez hale geliniyor. Bazý kurumlar iþ saatlerinde çalýþanlarýnýn bu tip sitelere girmelerini çok farklý teknolojik yollarla engellemektedir. Fakat önemli olan, kiþinin kendi iç disiplinini saðlayarak bu tür zaman tüketen aktivitelere gerektiði kadar zaman harcamasýný kendisinin kontrol etmesidir. Ýþte bunu saðlamanýn çok pratik bir yolu var.

01.12.2010 | Devamı »

Web Standartlarýna Uygun CSS3 Animasyonlar Yapma Programý

senchaSencha, her türlü web iþi ve dokunmatik ekran mobil cihazlar için harika CSS3 animasyonlar ve hareketli içerikler yapmayý saðlayan çok süper bir animasyon yapma programýdýr. Herhangi bir 3. parti eklentiye ve karmaþýk kodlara ihtiyaç duymadan statik içeriklerinizi kolaylýkla canlandýrabilirsiniz.

12.11.2010 | Devamı »

Ýnterneti ve Siteleri Daha da Hýzlandýrmak için Geliþtirilmiþ Google Apache ModPageSpeed

pagespeedGoogle uzunca bir süredir webi daha hýzlý hale getirmek için çok çeþitli yollar, yöntemler ve araçlar geliþtiriyordu. Geliþtirdiði araçlar ya kullanýcý ya da geliþtirici tabanlýydý. Fakat bu sefer geliþtirdiði yöntem iþi doðrudan kaynaðýnda halletmeye yönelik. Yani bu sefer webi hýzlandýrmak için webin üzerinde çalýþtýðý bilgisayarlarý daha doðrusu sunucularý (server) hedef aldý. Ýþte Page Speed araçlarýndan biri olan ve Apache sunucularý için yapýlmýþ bir modül olan mod_pagespeed.

04.11.2010 | Devamı »

YouTube ve Dailymotion Videolarýný Masaüstünüzden Window Media Center ile Ýzleyin

Windows_Media_CenterMacroTube, YouTube ve DailyMotion gibi internet video sitelerindeki videolarý masaüstünüzden Windows Media Center aracýlýðý ile izlemenizi saðlayan çok süper bir eklentidir. Video sitelerini ziyaret etmeye gerek kalmadan bütün online videolarý masaüstünüzden Windows Media Center'ýn þýk arayüzünden izleyebilirsiniz.

06.10.2010 | Devamı »

Microsoft Expression Encoder ile ?ok Pratik Ekran Görüntüsü Videolarý Oluþturun

microsoft-expression-encoderMicrosoft Expression Encoder, videolarý web için Silverlight ile birlikte kodlayan çok iþe yarar bir programdýr. Bunun yanýnda tanýtým için seçmemizin asýl nedeni ise, çok etkili ve pratik bir þekilde ekran görüntüleri ve hareketlerini kaydederek (screen capture) videoya çevirme özelliðinin de bulunmasýdýr.

05.10.2010 | Devamı »

Acrobat Reader Alternatifi Oldukça ?zellikli bir PDF Düzenleme Programý

nitroNitro PDF Reader, PDF belgeleri oluþturmanýzý, var olan belgeleri düzenlemenizi, PDF belgesinin içindeki resimleri ve yazýlarý çýkartmanýzý saðlayan oldukça yararlý, pratik ve ücretsiz bir Acrobat Reader programýnýn alternatifidir.

30.09.2010 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.157.133 | Yüklenme: 0.272 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar