E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

En Ýyi ?cretsiz Anti-Virüs ve Anti-Malware Programlarý

Windows iþletim sistemi kullanan herkesin en ciddi problemi: virüs, malware ve korsan yazýlýmlardýr. Mutlak suretle çok güçlü bir anti virüs programýna sahip olmak durumundasýnýz. Bunu ucuz yolla veyahut ücretsiz þekilde halledebilirsiniz. Size piyasadaki en iyi ve ücretsiz antivirüs programlarýný derledik.

07.05.2010 | Devamı »

Microsoft Office Olmadan PowerPoint Sunumlarýný Görüntüleyebilen Program

PowerPoint Viewer, bilgisayarýnýzda Microsoft Office kurulu olmasýna gerek kalmadan PowerPoint sunum dosyalarýný görüntülemeye yarayan oldukça faydalý bir yardýmcý program. PowerPoint 97'den 2010 sürümüne kadar bütün PowerPoint dosya formatlarýný destekliyor.

07.05.2010 | Devamı »

Sanatçý, Parça ve Albüm Ýsimleri Bilinmeyen Müzikleri Tanýmlama Programý

http://www.e-siber.com/resim/logo/audiggle.pngAudiggle, daha önce online servis halinin tanýtýmýný da yaptýðýmýz sanatçý, parça ve albüm isimleri/bilgileri bilinmeyen müziklerin bilgilerini, o müziði tanýttýrýp bilgilerini bulmaya çalýþan bir masaüstü programýdýr. Programýn hem Windows hem de MacOS sürümü olarak indirilebiliyor.

05.05.2010 | Devamı »

Ýnternet Tabanlý Dinamik Uygulama Platformu

Viravis, yazýlým geliþtirme konusunda bilgi sahibi olmayan kullanýcýlarýn bile hiç kod yazmadan kolaylýkla internet üzerinden çalýþan veritabaný kayýt takip programlarý geliþtirmelerini ve kullanabilmelerini saðlayan bir platformdur. Yazýlým geliþtiricilere ve son kullanýcýlara, ihtiyaçlarýný karþýlayacak veritabaný uygulamalarýný geliþtirmelerine yardýmcý olan bir platform sunmaktadýr.

20.04.2010 | Devamı »

Bilgisayardaki Sorunlarý Teþhis Edip Otomatik Olarak Tamir Edebilen Program

Microsoft Fix it Center, birçok ortak bilgisayar problemi ve arýzasýný otomatik olarak tespit edebilen, bilinen problemleri teþhis edip sizin yerinize yine otomatik olarak tamir edebilen ve gerekli güncellemeleri yapabilen, Microsoft'un ücretsiz bilgisayar ve sürücü sorunlarý tespit, teþhis ve tamir programýdýr.

20.04.2010 | Devamı »

Bilgisayar Faresinin Hareketlerini Sanatsal Resimlere Dönüþtürün

IOGraphicaIOGraph, bilgisayarýnýzýn mouse/fare hareketlerini kaydedip onlarý birer modern sanat resmine dönüþtüren oldukça  eðlenceli bir uygulamadýr. Program bilgisayarda kullaným süresi boyunca yaptýðýnýz hareketli kaydedip dönüþtürüyor.

09.04.2010 | Devamı »

?cretsiz Web Sitesi ve Uygulamalarý Güvenliði Tarayýcýsý

Netsparker, hedef web siteyi uygulama seviyesindeki güvenlik açýklarýna karþý otomatik analiz edip, güvenlik açýklarýný raporlayan bir web uygulamasý güvenlik tarayýcýsýdýr. Ayrýca raporlamanýn bir adým ötesine geçip güvenlik açýklarýný kullanarak ayný bir saldýrgan gibi sistemden veri çýkartabilen veya sisteme tam eriþim saðlayabilen bir uygulamadýr.

08.04.2010 | Devamı »

iPhone için TTNET WiFi Noktalarý Bulma Uygulamasý

TTNET WiFi, ev ve iþyeri dýþýnda binlerce servis noktasýnda baðlantý kurabileceðiniz hýzlý ve güvenli kablosuz internet eriþim hizmetidir.TTNET WiFi Hotspot Finder, size en yakýn TTNET WiFi noktalarýný harita üzerinde gösterip; WiFi noktasýna nasýl baðlanýlacaðýný anlatarak, o noktaya nasýl gideceðinizi tarif ediyor.

29.03.2010 | Devamı »

Bilgisayarlar, ?alýþanlar ve Dostlar Arasýnda Kendi ?zel Sanal Aðýnýzý Kurun

Remobo, bir anlýk-özel að uygulamasý olarak kendinden tanýmlýdýr. Remobo, kullanýcýlar arasýnda bir anlýk özel að (IPN: Instant Private Network) kurar. Sadece kiþiler arasýnda deðil bilgisayarlar arasýnda da bir sosyal að gibi kullanýlabilir.

02.03.2010 | Devamı »

iPhone ve BlackBerry Telefonlarý Arasýnda ?cretsiz SMS ve Chat Yapabilme

WhatsApp, iPhone ve BlackBerry gibi akýllý cep telefonlarýnýn birbirleri arasýnda herhangi bir SMS ücreti ödemeden ücretsiz olarak mesajlaþmasýný ve chat yapmasýný saðlayan çok faydalý bir uygulamadýr.

22.02.2010 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.198.221.13 | Yüklenme: 0.231 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar