E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Bir Kiþinin Hangi Topluluða Mensup Olduðu Twitter'dan ?ýkarýlabiliyor

Princeton, Londra ve Royal Holloway Üniversitesi araþtýrmacýlarý insanlarýn Twitter'da bir kabile gibi yapýlanarak bir araya geldiðini ortaya çýkardýlar. Araþtýrmaya göre Twitter'da bireylerin kullandýklarý dilden hareketle, dilin bilgilerin iletilmesini aþan ve sosyal baðlamla deðiþen iþlevlerinin olduðu ve dil ile sosyal að yapýsýnýn birleþtiði kanýtlanýyor.

 

Daha önceden Facebook'un nasýl bir topluluk yapýsý sergilediðini bir araþtýrma vesilesiyle öðrenmiþtik. Yapýlan bu ilginç araþtýrmada da bilim insanlarý Twitter'da þekilenen bu kabile veya topluluklarýn ortak karakterler, meslekler veya ilgi alanlarýna sahip olduklarýný ve kendilerini ayýrt edici bir dil geliþtirdiklerini buldular.

Araþtýrmaya göre herhangi birinin sadece Twitter'da kullandýðý dile bakarak, onun hangi topluluða, cemaate ya da oluþuma ait olduðu %80'e yakýn bir doðrulukta tahmin edilebiliyor.

 

 

Araþtýrmada bir topluluðu oluþturan ya da onu diðerlerinden ayýrt edebilecek belirgin kelime, kelime öbekleri veya kalýplarý tespit edilmeye çalýþýlmýþ. Böylece bir topluluðun kullandýðý bir tabirin diðerlerinden belirgin bir biçimde ayýrt edici özelliðini olduðu görülmüþ.

Araþtýrmaya göre topluluklarý birbirinden ayrýt etmek için sadece kullandýklarý tabirler ya da kelimeler deðil, yaptýklarý yazým yanlýþlarý bile yetebiliyor. Zira ayný topluluktaki bireyler çok ilginç bir biçimde ayný yazým yanlýþlarýný yapabiliyorlar.

189,000 kullanýcýya ait 75 milyon tweetin, að ve fizik bilimine ait son teknoloji algoritmalarla analiz edildiði bu ilginç araþtýrmada kullanýlan yöntemlerin sadece istihbari amaçlar için deðil, reklamcýlýk faaliyetlerinde de kullanýlabileceði aþikar. Araþtýrmacýlar da aldýklarý patenti daha çok reklamcýlýkta kullanmayý umuyor.

 

Meraklýlarýna iletiþime geçmeleri halinde bu ilginç araþtýrmayý yollayabiliriz. Ayrýca konuyla baðlantýlý olarak ilgilenebileceðiniz diðer yazýlar:


· · · · · ·
Yazan: | 16.03.2013 | 2936 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.210.130 | Yüklenme: 0.493 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar