E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Bitcoin de Kapitalizme Ayak Uydurarak Zengini Daha Zengin Yapýyor

Ýnternetin dijital para birimi olan Bitcoin'e olan ilgi ortaya çýktýðý günden bu yana hiç bitmedi. Ocak 2009'da devreye giren bu elektronik para birimini baþlarda küçük bir azýnlýk kullanýyorken, þimdilerde resmi olarak tanýnmaya ve vergilendirilmeye bile baþlandý. Aslýnda bilgisayarlar tarafýndan karmaþýk matematik formülleriyle oluþturulan finansal bir araç olan Bitcoin yapýlan bir araþtýrmaya göre gerçek hayattaki ekonomide olduðu gibi ilginç bir biçimde zengini daha zengin yapýyor.

 

Artýk mal ve hizmet alýmýnda kullanýlan online bir jeton gibi olan Bitcoin'in her bir iþlemi, internetteki bir elektronik cüzdandan (cep telefonu, tablet veya bilgisayar üzerinde) hareketle Bitcoin aðý üzerinde bir iþlem numarasý ile hareket ediyor.

 

Toplamda 17 milyon iþlem hacmini geçen Bitcoin'in hali hazýrda pazarda dolaþýmda olan online para miktarý 1 milyar dolarýn üzerine çýkmýþ durumda. Ýþte bir grup araþtýrmacý Bitcoin'in tüm iþlemlerin listesinin herkese açýk olmasýndan hareketle bütün iþlemleri indirip, baþlangýcýndan bu yana yapýlan her iþlemi bütün ayrýntýlarýyla inceleyerek bu að üzerinden dijital nakit akýþýný yeniden oluþturup, refah ve birikimi ortaya çýkan modelleri incelemiþ. Yani bu Bitcoin trafiðinin að üzerinde en çok kime yaradýðýnýn cevabýný bulmaya çalýþmýþlar.

 

 

Araþtýrmacýlar Bitcoin aðýndaki her bir node (nokta/düðüm) arasýnda eðer bir iþlem gerçekleþmiþse arasýnda bir baðlantý oluþturup, zamanla bu baðlantýlar arasýnda geliþen aðýn durumunu gözlemlemiþler. Araþtýrmacýlar Bitcoin iþlemlerinin geçmiþini iki ayrý fazda deðerlendiriyor. Buna göre ilk fazý Bitcoin'in medya sayesinde inanýlmaz ilgi görmeye baþladýðý 2011 yýlýndan önceki dönemler olarak ele alýyor. Bu dönemde Bitcoin'in, sadece küçük bir tutkulu azýnlýk tarafýndan gerçekleþtirilen ve gerçek dünyada parasal karþýlýðý olmayan bir trafiði söz konusu iken, popülerliðinin baþladýðý 2011'den sonraki ikinci fazda ise Bitcoin'lerin dolarla iþlem görmeye izin verilmesinin ardýndan daha cazip hale gelip bir döviz karþýlýðý görülmeye baþladýðý dönem baþlýyor. Ýkinci fazda Bitcoin'ler gerçek bir para birimi olarak iþlev görmeye baþladý.

 

Ýþte araþtýrmacýlarýn bu ikinci fazla ilgili temel bulgularý servet birikimiyle alakalýdýr. Tam da bu dönemden sonra çok sayýda baðlantýya sahip düðümler (node) az baðlantýya sahip olanlara nazaran çok daha fazla link/baðlantý çekmeye baþlamýþlar. Bu da að biliminde çok bilinen bir etkiyi doðurmuþ ki, zenginin daha zengin olmasýný saðlayan bir olguya dönüþmüþ. Yani aslýnda mevcut kapitalist düzenle neredeyse birebir uyuþan bir durum meydana gelmiþ. Bu þekilde çok fazla baðlantýya sahip olanlar hýzla daha zengin olmaya baþlamýþlar. Kýsacasý bu popüler olgu birdenbire kendini Bitcoin aðýnda da sergilemiþ.

 

Yeni baðlantýlar çekmenin ve servet kazanma yeteneði ile temelden iliþkili olduðu bu olguyu birebir yaþayan bu paranýn ilginç bir yönü de iþlemlerinin büyük ölçüde anonim olmasýdýr. Bu da onun çok fazla tartýþýlan ve olumsuz bir yönü olarak kabul edilen, illagel iþlerde kullanýlmaya baþlamasýna neden olmasýdýr. Ama bu durum bile zenginin daha zengin etmesine engel olamýyor. Hala üzerinde ciddi araþtýrma potansiyelleri taþýyan Bitcoin hakkýndaki bu ilginç araþtýrmayý merak edenler bizimle iletiþime geçmeleri halinde gerekli belgeye ulaþabilirler.

 

Bitcoin hakkýnda: http://Bitcoin.org


· · · · · ·
Yazan: | 07.09.2013 | 2473 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.166.199.178 | Yüklenme: 0.243 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar