E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Bu Yýlýn En Olaðanüstü 10 Twitter Hikayesi

Twitter, 2011'de tek bir tweetle insanlarýn hayatýný etkileyen ve toplumlarýn kaderini deðiþtiren en olaðanüstü 10 hikayeyi paylaþtý. Twitter'da en etkileyici olan hikayeler arasýnda Mýsýr'daki demokrasi yanlýsý #Jan25 hareketinin sembolü olan Wael Ghonim'in, Üsame bin Ladin baskýnýný yanlýþlýkla naklen tweetleyen Shohaib Athar'ýn ve Van'daki depreme yakalanan iki kiþinin sadece bir tweetle kurtarýlmasýný saðlayan Okan Bayülgen ve AKUT'un hikayesi var.

 

Ýnternette þimdiye kadar çýkmýþ hiçbir haberleþme ve sosyal að mecrasý Twitter kadar etkili olamamýþtýr. Çýktýðý günden bu yana bütün alýþýlagelmiþ haberleþme yöntemlerini ezip geçen Twitter'ýn derin etkileri bireylerden toplumlarýn geneline uzanan geniþ bir yelpazede seyrediyor.

 

 

2011 yýlýnda Twitter'da geçipte bireylerin ve toplumlarýn kaderini doðrudan etkileyen 10 müstesna hikaye Twitter tarafýndan yayýnladý. Bunlar arasýnda öyleleri var ki, bizzat yaþamlarý kurtarmýþ:

 

1. Wael Ghonim Mýsýr'daki demokrasi yanlýsý #Jan25 hareketinin sembolü oldu:

Kahire'de protestolarýn baþlamasýndan aylar önce, Wael Ghonim Mýsýr'da demokrasi için öne çýkan bir internet aktivistiydi. 26 Ocak'ta þöyle yazdý, "Bir yýl önce internetin Mýsýr'daki siyasi sahneyi deðiþtireceðini söyledim ve bazý arkadaþlar benimle alay ettiler."... Devamý

 

2. Shohaib Athar Usame bin Ladin yerleþimine yapýlan baskýný yanlýþlýkla naklen tweetledi:

Gece yarýsý helikopterin sesiyle uyanan 33 yaþýndaki bilgisayar programcýsý Shohaib Athar, ne anlama geldiði konusunda hiçbir fikri olmamasýna raðmen olan biteni tweetledi. Gecenin sonunda Usame bin Ladin yerleþimine yapýlan askeri baskýný yanlýþlýkla naklen tweetlemiþti... Devamý

 

3. Kevin Durant takipçileriyle Amerikan futbolu oynadý:

NBA yýldýzý Kevin Durant, bir amerikan futbol takýmý için pek uygun olmayan bir seçim, ancak Oklahoma City Thunder'ýn 2,06 m ve 104 kg'lýk forveti, biraz amerikan futbolu oynamaya karar verdi. Durant'ýn da içinde olduðu NBA oyuncularý ve sahipleri arasýnda sözleþme görüþmelerinin durmasý nedeniyle oluþan lokavt devam ediyor. Durant bu durumdan huzursuz olduðunu ve amerikan futbolu oynamak istediðini tweetledi... Devamý

 

4. Dan Thompson, Sophie Collard ve Sam Duckworth Ýngiltere'deki ayaklanmalar sonrasýnda temizlik çalýþmalarýný düzenledi:

Geçtiðimiz aðustos ayýnda Ýngiltere'deki ayaklanmalarýn ardýndan Dan Thompson, Sophie Collard ve Sam Duckworth mahallelerindeki temizlik çalýþmalarýna yardým etmek istedi ancak bunu tek baþlarýna yapamayacaklarýný biliyorlardý. Etiketler etrafýnda toplanmak, gönüllüler bulmak ve çabalarýný düzenlemek için bir araya geldiler. Fikir hemen kabul gördü ve çevrelerini yeniden inþa etmek isteyen Ýngilizler arasýnda hýzla yayýldý... Devamý

 

5. Daniel Morales 11 yýl sonra kýzýyla tekrar bir araya geldi:

Evsiz insanlar için bir proje olan Underheard, Daniel Morales'e ön ödemeli bir cep telefonu verdi ve bir Twitter hesabý oluþturmasý için yardým etti. Daniel Morales'in aklýna 27 yaþýndaki kýzý Sarah Rivera'yý bulmak için Twitter'ý kullanabileceði fikri geldi... Devamý

 

6. Dünya Japonya'yý 11 Mart'taki deprem ve tsunami sýrasýnda baðrýna bastý:

Dünya 11 Mart'taki deprem ve tsunami sýrasýnda tüm dikkatini Japonya'ya verdi. Afet sonrasý dünyanýn her yerinden insanlar arkadaþlarýna, ailelerine ve sevdiklerine ulaþmaya çalýþtý... Devamý

 

7. Julia Probst oyuncularýn söylediði fakat taraftarýn duyamadýðý þeyleri aktarýyor:

Ýþitme engelli Alman futbol taraftarý Julia Probst, oyuncularýn ve teknik direktörlerin dudaklarýný okuyup neler söylediklerini tweetliyor. Twitter'daki takipçileri televizyonda asla yayýnlanmayan ikinci bir ses yayýnýna ulaþýyorlar... Devamý

 

8. Stefanie Gordon bir uzay mekiði ile tesadüfi karþýlaþmasýný paylaþtý:

Genelde bir uçak penceresinden görülen manzara sýradýþý karakterler içermez; sadece bulutlar, yýldýzlar veya inanýlmayacak kadar küçük yerleþim yerleri. Ama New York'tan Palm Beach'e gitmekte olan Stefanie Gordon'un gördüðü manzarada aniden nadir bir obje belirdi: uzay mekiði Endeavour... Devamý

 

9. Okan Bayülgen ve AKUT Türkiye'de depreme yakalanan iki kiþiyi kurtardý:

Van, Türkiye'de meydana gelen 7.2 büyüklüðündeki depremin hemen ardýndan, TV programý sunucusu Okan Bayülgen kendisine ulaþan acil durum bilgilerini aktarmak için Twitter'ý kullandý... Devamý

 

10. Peter Shankman sürpriz bir biftek ziyafetiyle karþýlandý:

Peter Shankman, Newark'a giden bir uçaða binmeden önce, en sevdiði et lokantasý olan Morton's'a þakayla karýþýk, indiðinde onu havaalanýnda bir biftek ile karþýlamalarýnýn mümkün olup olmadýðýný soran bir Tweet gönderdi ama Morton's yanýt vermedi... Devamý

 

Konuyla ilgili olarak Hayat Kurtaran 140 Karakterlik Tweetler yazýsýný da inceleyebilirsiniz.


· · · · · · · · · ·
Yazan: | 02.12.2011 | 2979 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.197.251 | Yüklenme: 0.361 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar