E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Bulaþýcý Hastalýklara Ait Aþýlarýn Etkisinin Twitter ?zerinden Takibi

Sosyal medyanýn hastalýklarýn yayýlmasýný nasýl etkileyebileceði üzerine benzersiz ve yenilikçi bir analizi ilk defa Amerika Penn State Üniversitesi'nden bir bilim adamý, H1N1 aþýsýna yönelik tutumlarý inceleyerek gerçekleþtirdi. Yrd. Doç. Dr. Marcel Salathé, Twitter kullanýcýlarýnýn yeni bir aþý hakkýnda Twitter'da paylaþtýklarý duygularý inceleyerek onlarýn aþý hakkýndaki olumlu/olumsuz kanaatleri ve çevrelerine bu konudaki etkilerini inceledi. Bu araþtýrma, sosyal medya sitelerinin özellikle bulaþýcý hastalýk aðlarýný nasýl etkilediði ve nasýl yansýttýðý üzerine yapýlan ilk ve tek çalýþmadýr.

 

Sonuçlarý PLoS Computational Biology yayýnýnda da çýkan araþtýrma için aþý ile ilgili anahtar kelime ve ifadelerin bulunduðu tam 477,768 tweet incelendi. Ve H1N1 (kuþ gribi) ile mücadele için özel bir yeni aþý hakkýnda kullanýcýlarýn duygu-durumu ifadeleri takip edildi. Tüm bu veri toplama süreci H1N1 için çýkan ilk aþýnýn tarihi olan Aðustos 2009'dan baþlayýp Ocak 2010 tarihine kadar devam etti.

 

 

Araþtýrma için öncelikle toplanan 477,768 tweetin %10'u bizzat insanlar tarafýndan aþý hakkýndaki duygu durumlarýna göre tasnif edildi. Ardýndan elde edilen organik tasnifi baz alarak geriye kalan %90'ý için özel bir yazýlým algoritmasý yardýmýyla 318,379 tweet H1N1 aþýsý hakkýndaki olumlu (pozitif), olumsuz (negatif) ve nötr (tarafsýz) þeklinde 3 ayrý duygu durumuna göre ayrýþtýrýldý.

Ýncelenen tweetlerin çoðunun bir coðrafi konum içeriyor olmasýndan ötürü de, doðrudan bölgesel aþý ve virüs yayýlýmý gözlemlenebilmiþ ve aþýnýn olumlu manada fayda getirdiði coðrafi bölgeler de tespit edilebilmiþtir. Coðrafi verilere baðlý aþý tepkilerinin kolaylýkla elde edilebilmiþ olmasý, bölgesel aþý ve ilaç stratejilerinin belirlenmesi konusunda çok yararlý veriler de sunmuþtur.

 

Araþtýrma yoluyla ayrýca bir konu hakkýnda ayný duygusal tepkiyi verenlerin birbirini takip ettiði ve kendi aralarýnda kendi að çemberlerini kurduklarý da tekrar kanýtlanmýþ oldu. Aþý hakkýnda olumlu kanaat taþýyanlar genelde birbirlerini Twitter'da takip ediyorken, ayný zamanda olumsuz görüþ beyan edenler de yine birbirlerini takip ediyor.

Araþtýrmadan elde edilen sonuçlara göre, bu yöntem sadece salgýn hastalýklar deðil, davranýþ etkileþimli hastalýklarýn yayýlýmý, etkisi ve çözümleri konusunda çok ufuk açýcý yeni yaklaþýmlar sunacaktýr.

 

Araþtýrma: ploscompbiol.org/../info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pcbi.1002199

 

Konuyla ilgili olarak Virüs Salgýnlarýný Facebook Üzerinden Ýzlemek yazýsýný da inceleyebilirsiniz.


· · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 17.10.2011 | 2412 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 107.22.126.144 | Yüklenme: 0.279 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar