E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Büyük Veri ile Facebook Dünyasýna Derin Bakýþ

Wolfram Alpha bir süredir Facebook kullanýcýlarý için kiþisel analitik servisi vermeye baþlamýþtý. Bu servisi þimdiye kadar kullanan Facebook kullanýcý sayýsý ise 1 milyonu geçmiþ durumda. Bu da ortaya çok büyük miktarda büyük verinin çýkmasýný saðladý. Wolfram Alpha da bu verileri veri görselleþtirme teknikleri ile bir araya getirerek analiz etti. Sonuçlar þaþýrtýcý...

 


Ýnsanlar Facebook'ta arkadaþlarýyla nasýl tanýþýrýn görselleþtirmesi

 

Facebook kullanýcýlarý Wolfram Alpha'nýn Personal Analytics for Facebook aracýný kullanarak kendi profillerinin analizini yapabiliyor. 1 milyondan fazla insanýn bu hizmeti kullanmasýyla da ortaya muazzam miktarda büyük veri çýktý. Site de boþ durmayýp, farklý açýlardan ve veri görselleþtirmenin nimetlerinden faydalanarak Facebook aðýný daha üstten ama derin bir bakýþla görmemizi saðlayacak ilginç araþtýrmasýný paylaþtý.

 

Araþtýrmadan öne çýkan bulgulara göre:

1 milyondan fazla kullanýcýnýn medyan (orta) Facebook arkadaþ sayýsý 342.

Facebook'ta ultra popüler olan kimseler ile yalnýzlarý oynayanlar arasýndaki ayýrýcý faktör yaþa inmiþ görünüyor. Ýnsanlarýn gençlik yýllarýnýn sonuna doðru Facebook arkadaþlarýnýn sayýsý zirve yaparken, ilerleyen yýllarda arkadaþ sayýlarýnda inanýlmaz düþüþler gözleniyor.

 


Facebook'ta iliþki durumuna karþýn yaþlarýn daðýlýmýnýn görselleþtirmesi

 

Ýnsanlar 20'li yaþlarýn baþýndan itibaren iliþki durumlarýný "iliþkim var" olarak iþaretlerken, 27 yaþ civarýnda "niþanlý" olarak deðiþtiriyor ve 20'lerin sonlarýndan baþlayýp 60'lara kadar uzanan bir yaþ periyodunda da "evli" olarak belirtiyor.

Facebook'ta kendisini "bekar" olarak gösteren kadýn sayýsýnda inanýlmaz artýþ yaþanýrken, erkeklerde durum tam tersi istikamette seyrederek azalýþ gösteriyor.

 

Araþtýrmada ayrýca insanlarýn tanýþma eðilimleri ile arkadaþlarýný nasýl ve neye göre gruplandýrdýklarýný ve ilgili alanlarýnýn nasýl þekillendiði gibi daha birçok ilginç veriye göz atabilirsiniz.

 

Ayrýca diðer veri görselleþtirme örneklerine de inceleyebilirsiniz:


· · · · · ·
Yazan: | 30.04.2013 | 2501 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.203.224 | Yüklenme: 0.292 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar