E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

CIA'nýn Sosyal Medya Ýlgisi ve Yatýrýmlarý

Amerikan Merkezi Haberalma Teþkilatý'nýn (CIA) Google, Facebook ve Twitter'dan asla uzak kalamayacaðýný herkes tahmin eder. Özellikle bir takým analitik araçlarý ile kiþileri ve profillerinde paylaþýlan tüm içerikleri takip ettiðini rahatlýkla söyleyebiliriz. Zira kendisi de açýk açýk bu tür araç ve uygulamalara sermaye yatýrýmýnda bulunuyor. CIA özellikle kendi teknoloji yatýrýmlarý kolu olan In-Q-Tel'i bu iþ için kullanýyor ve yatýrým yaptýðý uygulama ve þirketleri açýkça beyan ediyor.

 

CIA, In-Q-Tel'in sitesinden periyodik olarak sponsorluðunu yaptýðý, destek çýktýðý ve stratejik ortaklýk yaptýðý þirketleri ve uygulamalarý hiç çekinmeden yayýnlarken, bu þirketler de isimlerinin serriþte edilmesinden hiç þikayetçi deðil.

 

Bireyler Üzerine Dünyanýn En Büyük Veritabaný

Bilindiði üzere dünya çapýnda belli baþlý siteler üzerinden yayýlan çerezler (cookie) aracýlýðý ile milyonlarca kiþinin demografik bilgileri, tarayýcý alýþkanlýklarý ve diðer bilgileri toplanmaktadýr. Reklam ajanslarý yoluyla ziyaretçilere daha etkin ve hedefe odaklý pazarlama amacýyla yapýlan bu takip sistemindeki veriler hiçbir zaman silinmiyor. (Bkz: Ýnternetteki Her Hareketiniz Ýzleniyor ve Kaydediliyor ve Facebook, Twitter ve Google Kendi Kullanýcýlarýný Çaktýrmadan Sürekli Takip Ediyor)

Bu konuda dünyanýn en iyisi ve en geniþi olduðunu söyleyen reklam ajansý WPP (WPPGY)'nin ise CIA ile Ocak 2009'dan beri sosyal medyada veri madenciliði üzerine çok sýký bir iþbirliði var. WPP'nin Visible Technologies tarafý ise 2009'un sonbaharýndan beri In-Q-Tel'den yatýrým almakta. Visible Technologies özellikle Facebook ve Twitter baþta olmak üzere sosyal medya aðlarýný tarayan bir takým akýllý araçlar üzerinde çalýþýyor.

Ayrýca WPP tarafýndan tarafýndan Ocak 2009'da kurulan Omniture'ýn Görsel Bilimler bölümü ise yine In-Q-Tel'den para yani yatýrým almaktadýr. CIA, Mart 2011'den beri Visible Technologies ile birlikte Omniture'ýn bölümünü 6 milyon dolarla fonlayarak yeniden düzenledi.

 

Bütün bunlarýn yanýnda In-Q-Tel yatýrýmý alan þirketler arasýnda:

  • Fetch Technologues: Web sitelerini anlamlý verilere kadar filtreleyebilen bir yazýlýmla var olan verileri baþka bir sisteme entegrasyonunu saðlyan akýllý uygulamalar üzerinde çalýþýyor.
  • Cleversafe: ?ifreli ve yoðun güvenlikli bulut tabanlý depolama sistemleri üzerine çalýþýyor.
  • Cloudera: özellikle devletler için büyük miktarlarda verinin bulunduðu veritabanlarýndaki verilerin kolayca analizi ve iþletilmesini saðlayan yazýlýmlar üzerine çalýþýyor.

 

Ýki Eski Dost: Google ve CIA

Google ve CIA'in dýþarý yansýyan ilk birlikteliði Google'ýn 2004'te Keyhole þirketini almasýyla baþladý. Sonrasýnda ise bu haritalandýrma teknolojisi Google Earth'a dönüþtü. Ardýndan Google ve CIA ortak bir yatýrýmla oldukça ilginç bir þirkete, geleceðin kaydedilmesi ve geleceði tahmin etme üzerine bir 'gerçek-zamanlý' çalýþan bir arama motoru olan Recorded Future'a ciddi bir yatýrým yaptýlar. Recorded Future'un temelinde Minority Report (Azýnlýk Raporu) filminde görebileceðiniz türden bir zamansal analitik motoru vardýr. Ýnternetteki haber ve bilgilere dayanarak belli konular ve kiþiler üzerine gelecek tahminleri yapar. Ayrýntýlý bilgi için týklayýnýz.

 

Bunun yanýnda Google ABD hükümetinin isteklerini de kolay kolay geri çevirmeyen bir yapýya sahip. Zira bunu da kendi yayýnlamýþ olduðu þeffaflýk raporu sayfasýndan anlýyoruz:

  • ABD þimdiye kadar 4,601 adet kullanýcý bilgisi talebinde bulunulmuþ.
  • Google bunlarýn %94'üne olumlu cevap vermiþ.
  • Bunlarýn 1421 adedi içerik kaldýrmayla alakalý imiþ.

 

Bütün bunlara bakýnca acaba Milli Ýstihbarat Teþkilatý'nýn (MÝT) da sosyal medya takibi ve analizi üzerine çalýþtýðý þirketler var mýdýr ya da bu konu üzerine kendi içinde çalýþmalar yapýyor mudur diye düþünmeden edemiyoruz ama bunun hakkýnda da ortalýkta herhangi bir bilgi yok...

 

Referanslar


· · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 15.07.2011 | 20461 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.198.165.74 | Yüklenme: 0.234 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar