E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Doðal Felaketlerde Bir Afet Yönetim ve Kriz Haberleþme Aracý Olarak Twitter

New South Wales Üniversitesi ve Queensland Teknoloji Üniversitesinin yapmýþ olduðu araþtýrmaya göre 2011'de Avustralya'nýn bir eyaleti olan Queensland'da yaþanan þiddetli sel felakati, afet yönetimi ve acil durumlarda topluluk oluþturma ve de halkýn birliðini saðlamada sosyal medyanýn saðladýðý inanýlmaz devrimi apaçýk ortaya koymuþ. Araþtýrmaya göre felaket esnasýnda sadece bir sosyal að aracý olan Twitter, çok kritik bir acil durum aracýna dönüþmüþ. #qldfloods etiketi ve @QPSMedia Twitter hesabý üzerinden tüm zamanlarýn en kapsamlý kriz iletiþimi gerçekleþtirilmiþ.

 

 

Sel felaketi esnasýnda Queensland polisinin @QPSMedia hesabý üzerinden koordinasyonu saðlamasý, selden etkilenmiþ olan kiþilere yardýmcý olabilecek anlýk bilgiler saðlamasý Twitter'ýn krizler ve acil durumlar sýrasýnda nasýl kullanýlabileceðine dair çok ilginç bir deneyim olmuþ.

Twitter sadece polisle halk arasýndaki koordinasyonu ve iletiþimi saðlamakla kalmamýþ, sel esnasýnda 15500 civarýnda kullanýcý #qldfloods etiketi (hashtag) üzerinden haber, bilgi, resim ve video paylaþmýþ.

Araþtýrmaya en genel ana fikrine göre ise seller bizim Twitter'ý kullanma ve ele alýþ biçimimizi önemli ölçüde etkiledi. Ve bazý noktalarda kýsmen de olsa deðiþtirdi.

 

Sel felaketiyle ilgili Twitter baðlamýnda ortaya çýkan ilginç bulgular:

► 35,000'den fazla tweet felaketin ilk 3 gününde #qldfloods etiketi üzerinden çekilmiþ.

► Çekilen tweetlerin hiçbirinde yanlýþ yönlendirme ya da suistimal olmamýþ (Van depreminde Akut'u yanlýþ yönlendirip, belki baþka yerlerde insanlarýn enkaz altýnda ölmesine neden olan psikopat kiþilikler oldu)

► @QPSMedia hesabý "#Mythbuster" adlý etiket altýnda yolladýðý tweetlerde selden etkilenmiþ olanlarýn moralini bozacak dedikodular veya yanlýþ bilgiler daha en baþýndan bertaraf edilmiþ. Böylelikle polisin doðru ve etkili bir þekilde yanlýþ bilgilendirme yapýlmadan koordinasyon yapmasý saðlanmýþ. Bu yöntem Van depreminde de denenebilirdi.

 

Bu deneyimin çok ilginç sonuçlarýndan birisi de, sosyal að kullanýcýlarýnýn böyle bir felaket esnasýnda sürekli tartýþtýklarý birçok konuyu anýnda bir kenara býrakýp, sadece felakete kilitlenip birlik olmalarý þeklinde olmuþ. Yani kullanýcýlar her gün kullandýklarý ve gerçek-zamanlý çalýþan bir aðýn gücünün ve etkilerinin farkýna varýp, kendi farklýlýklarýný bir kenara býrakabilmiþ.

Çok ilginçtir ki, Van depremi esnasýnda kimi insanlarýn felaketin ilk ve en sýcak anlarýnda bile kafatasçý ve ayrýmcý bir tavýr takýnmalarý ve bunu sürdürmeleri ayrý bir garabet olarak karþýmýza çýkmýþtý. Halbuki farklýlýklar ve tartýþmalar herkesin sonuçlarýndan etkilendiði doðal bir felaket esnasýnda görmezden gelinmeliydi ve birliðin saðlanmasýna çalýþýlmalýydý. Bereket ki, bu tavrý takýnan kiþiler kýsa bir süre sonra bastýrýlabildi.

 

Araþtýrmanýn orijinaline alttaki içerikten bakabilirsiniz:

#qldfloods and @QPSMedia: Crisis Communication on Twitter in the 2011 South East Queensland Floods

 

Ayrýca konuyla ilgili olarak Twitter Kullanmanýn 10 Deðiþik Yolu yazýsýný da inceleyebilirsiniz.


· · · · · · · · · ·
Yazan: | 13.01.2012 | 9048 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.197.251 | Yüklenme: 0.575 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar