E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

En Büyük Bankalar Twitter ?zerinden Bankacýlýk Ýþlemi Yapabilmek Ýçin ?alýþýyor

En son yapýlan bir araþtýrmaya göre Bank of America, Citigroup, Chase ve Wells Fargo gibi çok büyük bankalar için Twitter, müþteriye hizmet vermede çok can sýkýcý bir araç olarak görülüyor! Javelin'in araþtýrmasýna göre müþteriler bankalarý hakkýnda bir soru veya þikayete Twitter üzerinden hýzlý ve direkt cevap verilmesinden oldukça hoþlanýyor. Ancak bu büyük bankalar Twitter üzerinden gelen isteklere doðrudan cevap verebilmek için gerekli olabilecek banka hesap ya da müþteri numarasý gibi müþterinin kiþisel gizliliði için sýkýntý oluþturabilecek verileri kullanýp kullanmama noktasýnda çok sýkýntý çekiyor. Bu hizmetin nasýl en iyi þekilde kullanýlacaðý konusunda uðraþ veriyorlar.

 

Geçenlerde dünyanýn sayýlý bankalarýnýn, müþterilerinin sosyal að hesaplarýný kullanarak onlara banka kredisi verip veremeyeceklerini tespit edecek bir uygulamadan bahsetmiþtik. Bankacýlýk iþlemlerinin sosyal aðlar üzerinden yapýlmaya çalýþýlmasý aslýda çok yeni bir durum. Ama geleceði parlak gibi. Bu yazýmýzda ise size Twitter üzerinden bankacýlýðýn ABD'deki halinden bahsedeceðiz:

 

Javelin, Bank of America, Wells Fargo ve Citigroup gibi 3 büyük bankanýn 2011'deki üç aylýk dönemine ait 5500 Twitter mesajýný inceledi. Bu mesajlar, 20 Eylül - 10 Kasým arasýnda, tüm kullanýcýlara açýk olan (public) ve bankalarýn müþteriye göndermiþ olduðu ve de sorunu çözmeye yönelik olan 'son' mesajlardan seçilmiþ. Ayrýca tam bu periyotta gerçekleþen "Wall Street'i Ýþgal Et" protestolarý esnasýnda atýlan tweetler dikkate alýnmamýþ:

 

Araþtýrmanýn ilgili periyot için yapýlan analizine göre bankalar Twitter üzerinden gelen þikayetleri çözümlemede çok da iyi bir iþ çýkaramamýþ. Tweet þeklinde gönderilen þikayetlerin %36'sýný çözerek en iyi baþarýyý gösteren Citigroup (@Citi) olmuþ. Ardýdan sýrasýyla %11 ile Welss Fargo (@WellsFargo) ve %3 ile Bank Amerika (@BofA_Help) gelmiþ. Dikkat edilmesi gereken husus, bu þikayetlerin baþka iletiþim kanallarýndan deðil, sadece Twitter üzerinden yapýlýyor olmasý ve çözümün de yine Twitter'dan saðlanmaya çalýþýldýðýdýr.

 

Yine araþtýrmaya göre Bank of America ve Wells Fargo'nun Twitter üzerinden verdiði yanýtlar daha çok kendini tekrarlayan ve komut betiði þeklinde olduðudur. Ýlginçtir ki müþterilerin bazýlarý banka iþlemi bile yaptýrmaya çalýþýyormuþ. Tabii tam bu noktada mesela Wells Fargo, müþterisini ya telefon ya da internet bankacýlýðýna yönlendirirken, diðerleri bu durumlarda pek geri dönüþ yapmýyormuþ. Ayrýca hafta baþý olan Pazartesi günlerinde - ki banka iþlemleri açýsýndan en meþgul gün kabul edilir - incelenen 300 Twitter mesajýna göre bankalarýn Twitter'da cevap yazmalarý oldukça alýþýlmamýþ ve tipik olmayan bir þekilde seyrederek daha interaktif oluyormuþ.

 

Twitter üzerinden bankalarla haberleþmek aslýnda alýþýlmamýþ ve de ABD için bile çok yeni bir durum. Bankalarýn müþterilerini, eðer Twitter üzerinden haberleþmek istiyorlarsa, kendi güvenlikleri konusunda ciddi bir þekilde yönlendirmeleri ve hatta eðitmeleri gerekmektedir. Özellikle 140 karakterle bankacýlýk iþlemi adýna neler yapýlabileceði tam bir bilmece! Kýsacasý yakýn gelecekte sosyal aðlar üzerinden bankacýlýk iþlemleleri yapýlmasýna dair yeni ve inovatif uygulamalar duyabiliriz. Tüm bu durum Türkiye için ise henüz çok uzak gözüküyor...

 

Konuyla ilgili olarak en büyük bankalarýn sosyal medya ve aðlarý nasýl kullandýðýna dair Sosyal Aðlardaki Arkadaþlarýnýz Gelecekte Banka Kredisi Alamamanýza Sebep Olabilir ve Google Arama Sonuçlarý ile Bir Ülkenin Ekonomisini Önceden Tahmin Etmek baþlýklý yazýlarýmýzý da inceleyebilirsiniz.


· · · · · · ·
Yazan: | 12.01.2012 | 5669 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.210.130 | Yüklenme: 0.307 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar