E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Facebook Arkadaþýnýz Olmayan Kiþilerin Resimlerine Bakma ve Bunu ?nleme Yöntemi

Facebook ve mahremiyet! Özellikle þu sýralar birbirine zýt iki kavram. Ara ara Facebook'taki bazý açýklarý kullanarak arkadaþýnýz olmayan kiþilerin profil bilgilerine ve yüklediði resimlere bakabileceðiniz güvenlik boþluklarý duyuluyor. Facebook bir süre sonra bunlarý kapatýyor. Fakat her daim yeni bir þey çýkýyor. Zaten Facebook yeni uygulayacaðý politikalarýn icabý olarak ta yavaþ yavaþ açýk/public profil paylaþým sistemini uygulama niyetini belli ediyor. Ýþte Facebook'ta arkadaþýnýz olmayan kiþilerin resimlerini nasýl görebileceðiniz üzerine bir yöntem ve bunu nasýl önleyebileceðinizin yolu.

ÖNEMLÝ HATIRLATMA: Facebook, bu yazýda anlatýlan güvenlik açýðýný kapatmýþtýr. Bunun yerine http://www.e-siber.com/sosyal-medya/facebook-arkadasiniz-olmayan-kisilerin-resimlerini-gorme-uygulamasi/ adresindeki yöntemi deneyebilirsiniz.

Uyarý: Aþaðýdaki uygulama, Facebook'un kiþisel mahremiyet ve gizlilik için ne kadar sakýncalý olabileceðine dair ibretlik 3. parti uygulamasýdýr. Okuyucunun buradaki yazýyý ve uygulamayý dikkatle irdeleyip, kendi kiþisel mahremiyeti için almasý gereken önlemleri uygulamasý beklenmektedir.

 

Arkadaþýnýz olmayan kiþilerin resimlerini görme yöntemi oldukça basit:

1. Önce Facebook'a giriþ yapýn.

2. Profil sayfasý size kapalý olan bir kurban seçin. Ve resimleri ve profil bilgileri kapalý ve önizleme sayfasý açýk olacak þekilde tarayýcýnýn adres çubuðunu temizleyip,

javascript:(function(){CSS.removeClass(document.body,%20'profile_two_columns'); tab_controller.changePage("photos");})()

kodunu kopyalayýp adres çubuðuna yapýþtýrýn ve enter düðmesine basýn. Ýþte þok edici sonuç. Arkadaþýnýz olmayan kiþinin yüklemiþ olduðu resimler sere serpe karþýnýzda!

 

Örneðin Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in resimleride bu yolla görülebiliyor:

 

Facebook'taki Resimlere Yabancýlarýn Bakmasýný Önlemenin Yolu:

Yukarýdaki yöntemi kullandýðýnýzda bazý kullanýcýlarýn sayfasýnda þu uyarý ile karþýlaþaibilirsiniz: "Gösterilecek fotoðraf yok. XXXXX'in fotoðraflarý etiketlenmemiþ veya gizlilik nedeniyle gösterilemiyor olabilir."

Eðer böyle bir uyarý görmüþseniz, ilgili þahýs profil resimleri ve albüm ayarlarýný çok güzel bir þekilde yaparak, resimlerini sadece arkadaþlarýnýn göreceði þekilde ayarlamýþ demektir.

Facebook resimlerinizi yabancýlara kapatmanýn en etkili yolu http://www.facebook.com/privacy/?view=photos adresini ziyaret ederek 'Profil Resimleri' ve 'Duvar Fotoðraflarý' ayarlarýný ister 'Sadece Arkadaþlarým' yapýn, isterseniz de baþka þekilde ayarlayýn.

Mahremiyet ve kiþisel gizlilik herþeydir. Ayrýca 'çok arkadaþým olsun' diyerek iyi tanýmadýðýnýz/bilmediðiniz kiþileri bile arkadaþ listenize eklemek size karizma ve çevre saðlamaz sadece mahremiyet zaafýnýzý daha da artýrýr.


· · · · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 29.04.2010 | 214676 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.20.73 | Yüklenme: 0.355 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar