E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Facebook Arkadaþýnýz Olmayan Kiþilerin Resimlerini Görme Uygulamasý

Photo Stalker (resim iz sürücü), Facebook üzerinde arkadaþýnýz olmayan kiþilerin profil ve albüm resimlerini görebilmenizi saðlayan ilginç bir Facebook 3.parti uygulamasýdýr. Daha önceden direkt Facebook açýklarý kullanýlarak yapýlan iþlemi bu sefer Facebook yan uygulamasý ile yapabiliyorsunuz. (20.11.2011 TARÝHÝNDE GÜNCELLENDÝ)

 

(20.11.2011) DÝKKAT: Facebook almýþ olduðu bir kararla 15.10.2011 tarihinden sonra, kendi bünyesindeki uygulamalara HTTPS:// kullanma zorunluluðu getirmiþ olduðundan yazýda tanýtýmý yapýlan Photo Stalker uygulamasý eðer HTTPS://'li eriþime geçmediyse bu uygulamayý kullanamayabilirsiniz. Hata sizden deðil, uygulamanýn kendisinden kaynaklanacaktýr.

 

Uyarý: Aþaðýdaki uygulama, Facebook'un kiþisel mahremiyet ve gizlilik için ne kadar sakýncalý olabileceðine dair ibretlik 3. parti uygulamasýdýr. Okuyucunun buradaki yazýyý ve uygulamayý dikkatle irdeleyip, kendi kiþisel mahremiyeti için almasý gereken önlemleri uygulamasý beklenmektedir.

 

 

Uygulama çok basit bir þekilde çalýþýyor. Hem de kullanmak için Facebook profilinizin gizlilik ve güvenlik ayarlarýna eriþim izni de istemiyor. Doðrudan çalýþabiliyor.

Yapmanýz gereken tek þey, resimlerine bakmak istediðiniz þahsýn;

1. Facebook adýný
2. Facebook profil sayfasýnýn URL adresi
3. Facebook profil ID numarasý

yukarýdaki 3 bilgisinden hangisini biliyorsanýz onu form alanýna girmektir. Ardýndan Get Photos düðmesine basýyorsunuz. Hepsi bu kadar.

Sonuçlarda baþarýya ulaþmanýz, sorgulamasýný yaptýðýnýz þahsýn kendi Facebook profilinin güvenlik ve gizlilik ayarlarýný ne kadar kýsýtladýðý ile doðrudan alakalýdýr.

Bu tür uygulama ve yöntemlerin gazabýndan korunmak için ya Facebook'u hiç kullanmayacaksýnýz ya güvenlik ve gizlilik ayarlarýný çok iyi yapacaksýnýz ya da Facebook'a sizi sýkýntýya sokacabilecek enteresan resimlerinizi koymayacaksýnýz...

 

Uygulama sayfasý: http://www.facebook.com/apps/applica...
Uygulamanýn kendisi: http://apps.facebook.com/josh_owns/

 

Facebook'taki Resimlere Yabancýlarýn Bakmasýný Önlemenin Yolu:

Yukarýdaki yöntemi kullandýðýnýzda bazý kullanýcýlarýn sayfasýnda þu uyarý ile karþýlaþaibilirsiniz: "Gösterilecek fotoðraf yok. XXXXX'in fotoðraflarý etiketlenmemiþ veya gizlilik nedeniyle gösterilemiyor olabilir."

Eðer böyle bir uyarý görmüþseniz, ilgili þahýs profil resimleri ve albüm ayarlarýný çok güzel bir þekilde yaparak, resimlerini sadece arkadaþlarýnýn göreceði þekilde ayarlamýþ demektir.

Facebook resimlerinizi yabancýlara kapatmanýn en etkili yolu http://www.facebook.com/privacy/?view=photos adresini ziyaret ederek 'Profil Resimleri' ve 'Duvar Fotoðraflarý' ayarlarýný ister 'Sadece Arkadaþlarým' yapýn, isterseniz de baþka þekilde ayarlayýn.

Mahremiyet ve kiþisel gizlilik herþeydir. Ayrýca 'çok arkadaþým olsun' diyerek iyi tanýmadýðýnýz/bilmediðiniz kiþileri bile arkadaþ listenize eklemek size karizma ve çevre saðlamaz sadece mahremiyet zaafýnýzý daha da artýrýr.


· · · · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 18.06.2010 | 239335 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.210.130 | Yüklenme: 0.543 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar