E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Facebook Beðen (Like) Düðmesi Aslýnda Gerçekte Hangi Sayýyý Gösteriyor

olumune-likeFacebook Like (Beðen) butonu hakkýnda son zamanlarda bazý tartýþmalar yaþanýyor. ?zellikle de Beðen düðmesindeki sayýlarýn gerçek 'beðenileri' yansýtmadýðý yönünde. Neden mi? ?ünkü Beðen düðmesinin resmi sayfasýnda söylediði üzere düðmedeki sayýlar sadece ziyaretçilerin üzerine týklayarak yaptýklarý beðenilerden oluþmuyor. Geçenlerde bir blog yazarýnýn Graph API'sini kullanarak seçtiði sitelerde yaptýðý deney sonucu, Beðen düðmesinin gösterdiði rakamlarýn sadece % 39'unun gerçek 'beðenme' olduðu ortaya çýktý.


Facebook'un resmi Like (Beðen) düðmesi sayfasýnda What makes up the number shown on my Like button? baþlýðý altýnda, bir URL'nin yani ilgili web sayfasýndaki Facebook Beðen düðmesinin gösterdiði rakam:

  • bu URL'nin tekil 'beðeni sayýsý',
  • bu URL'nin 'paylaþýlma sayýsý' (bu sayýya ayrýca bu linkin Facebook'ta kopyala/yapýþtýr yoluyla yapýlan geri baðlantýlarý da dahil),
  • bu URL hakkýnda Facebook'ta yazýlan baþka hikayelere yapýlan beðenileri ve o hikayeye yapýlan yorumlarý,
  • ve bu URL'nin bulunduðu Facebook gelen kutusundaki (artýk ayrýca e-posta kutusu) mesajlarýn sayýlarýnýn

toplamýndan oluþmaktadýr. Buradaki en can alýcý nokta ise,

ilgili URL'nin bulunduðu bir hikayenin veya yazýnýn altýna býrakýlan olumsuz yorumlarýn da bu Beðen düðmesinin hanesine kaydedilmesidir.

Facebook'un kendisinin de açýkça söylediði gibi aslýnda Facebook akýþlarýnda bu URL'nin bulunduðu paylaþýmlarýn altýna küfür dahi býraksanýz; bu Beðen düðmesinin hanesine +1 olarak ekleniyor. Tartýþmalar iþte tam burada baþlýyor. O zaman gerçek Beðen/beðenme sayýsý kaç?


Daha önceden Facebook Beðen (Like) ile yapýlmýþ 40 milyondan fazla beðeninin daha akademik yollardan anatomisini ortaya çýkaran bir yazý yayýnlamýþtýk. Bu sefer ise Kevin Sablan adlý blog yazarý tarafýndan yapýlmýþ, bilimsel olmayan ama deneysel özelliði bulunan çalýþmada yine Facebook Graph API'sý kullanýlarak yapýlmýþ bir bookmarklet aracýyla Facebook Beðen düðmesinin bulunduðu sayfalarda yapýlan deneylerde bu Beðen (Like) butonunun gösterdiði deðerlerin sadece % 39'unun gerçek beðenmeleri yansýttýðý ortaya çýktý:

?rneklem amacýyla GigaOM, WSJ, TechCrunch, Mashable, USA Today, CNN ve Engadget gibi popüler siteler seçildi. Kullanýlan araca göre Facebook Beðen düðmesinde gösterdiði deðerin doðruluk payý en yüksek olan % 67 ile TechCrunch oldu. Tüm hepsinin ortalamasý alýndýðýnda ise doðruluk oraný % 39 olarak ortaya çýktý:


gercek-facebook-begen-sayisi


Yapýlan örnek deneylerden 5 tanesi:

Sonuç olarak deney sýrasýnda toplamda 4622 beðeni yapýldýðý görülürken bunun gerçekte 1790 tekil beðeniden oluþtuðu görüldü.


Facebook'un beðen düðmesinin olumsuz yorumlarýn bulunduðu URL paylaþým ve yorumlarýný da toplam beðen sayýsýna eklemesi, bu düðmenin gerçek manada beðenileri yansýtýp yansýtmadýðý tam anlamýyla tartýþmalý hale getiriyor.


Gerçek Beðen Sayýsýný Nasýl ?ðrenebilirsiniz?

gercek-begen-dugmesi

Kevin Sablan'dan aldýðýmýz özel izinle kendisinin geliþtirmiþ olduðu RealShare butonunu Gerçek Beðen(Like) düðmesi olarak siz ziyaretçilerimizin hizmetine sunuyoruz. Bu baðlantýyý týklayýp sayfadaki düðmenin üzerine basýlý tutup tarayýcýnýzýn yer imleri satýrýnýn üstüne sürükleyip býrakýn.

Sonrasýnda ise Facebook Beðen (Like) düðmesinin bulunduðu herhangi bir web sayfasýný ziyaret edin. Hiçbir iþlem yapmadan sayfa açýkken, yer imlerine sürekleyip býratýðýnýz Gerçek Beðen(Like) düðmesine bir kere basýp bekleyin. Ardýndan karþýnýza gerçek beðen, tavsiye ve yorum sayýlarý çýkacaktýr:


gercek-begen-sayilari


Referanslar


· · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 13.04.2011 | 9662 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.198.165.74 | Yüklenme: 0.222 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar