E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Facebook Bir Moðol Ýstilasý Mýdýr?

Facebook, 1 milyara koþan üye sayýsý, birçok web hizmetini ve popüler iletiþim servisini yutmasý ya da dolaylý olarak etkilemesinin yanýnda kendisine üye olmayanlar hakkýnda bile bilgi toplamasý, insan psikolojisini etkilemesi, bulaþtýðý her þeyi takip etmesi, üyelerinin mahremiyetini ayaklar altýna almasý, sosyo-ekonomik hayatý etkilemesi, yakaladýðý hiçbir veriyi silmemesi, üyelikten çýksanýz bile gizlice takip etmesi, virüs ve malware kaynaðý haline gelmesi, sosyal devrimleri tetiklemesi ve daha bir çok yolla son birkaç yýldýr sürdürdüðü internet istilasý tarihte bir dönemler dünyayý kasýp kavuran Moðol istilalarýný çaðrýþtýrýyor. Peki günümüz dijital çaðýnýn baþ istilacýsý Facebook'un, dünyanýn gelmiþ geçmiþ en büyük imparatorluðunu kurduðu halde egemenliði 100 yýl bile sürmeyen, girip çýktýðý bütün coðrafyalarda kültürleri, medeniyetleri, eserleri ve bilhassa Baðdat, Ýskenderiye ve Sivas gibi, eðer þimdi olsalardý geçmiþi çok daha baþka þekillerde anlamamýzý saðlayacak en önemli kütüphaneleri yakýp yýkarak bütün bir tarihin hafýzasýný silmekle kalmayýp, insanlýðýn tarih yolculuðunu bertaraf eden Moðollardan ne farký var?

 

Yazýnýn baþýnda yapýlan analoji ilk anda biraz zorlama gibi gelse de, süreç büyük oranda benzer bir þekilde ilerliyor. Facebook son birkaç yýldýr WWW'nin mucidi Tim Berners-Lee'nin dediði gibi interneti adalara bölüyor ve balkanlaþtýrýyor. Ama aslýnda son 2-3 yýldýr yaþananlar Facebook'un interneti sadece balkanlaþtýrmakla kalmayýp bütününü yutmaya ve istila etmeye doðru hýzla ilerlediðini gösteriyor. ?u an itibarýyla her gün ortalama 300 milyon fotoðraf yüklenmesi, 500 yýllýk YouTube videosu izlenmesi ve çok büyük bir miktarýnýn da kendi platformuna yüklenmesi yoluyla Facebook, 1 milyarlýk nüfusuyla neredeyse insanlýðýn günlük dijital hafýzasýna dönüþüyor.

 


© Leo Burnett | Walee.com

 

16-24 yaþ arasý gençliðin günün önemli bir kýsmýný geçirdikleri ve hatta bazýlarýnýn sabah kalkýnca tuvalete bile gitmeden önce kendisini kontrol ettiði Facebook, insanlarý kendisine baðlamakla kalmýyor, sanki bir yaþam destek ünitesi gibi yüz milyonlarca insanýn oksijenini saðladýðý bir kuvöze dönüþüyor.

Katman katman bilginin paylaþýldýðý ve anlýk takibinin asla yapýlamadýðý gerçek-zamanlý haber ve içerik akýþýnýn yaþandýðý Facebook, insanlarý birer malumat hamalý haline getiriyor. Ýnsanlar Facebook'la güncelin ötesine geçemeyen, detaylara asla vakýf olamayan ve tepkisel davranmaya alýþan birer yýðýna dönüþüyor. Beynini viral videosundan komik videosuna oradan komik karikatürlerine kadar envai çeþit heyecanlý ve içi boþ içeriklerle doldurarak ömrünün en verimli dönemlerini Facebook yoluyla bilgilenerek geçiriyor gibi zannetse de, aslýnda zihnini boþaltýyor, düþünme ve muhakeme kabiliyetlerini yitiriyor.

Kendine özgü yeni akýmlarýn ve fikirleri de doðurabilen Facebook, aslýnda görünürde bu konuda iyi bir þeye sebep oluyor gibi gözükse de, meydana getirdiði akým ve trendlerin hepsinin içi boþ ve herhangi bir felsefi temeli bulunmuyor.

 

 

Facebook, günümüz insan tipine ait psikolojik ve zihni problemler sanki bitmiþ gibi, her geçen gün yeni bir psiko-sosyo-biyolojik problemi týp literatürüne kazandýrýyor. Facebook kýskançlýðýndan baþlayarak yeni yeni türeyen davranýþsal arýzalar, aþýrý sapkýnlýklar kendine kolayca sosyal aðda yol ve yandaþ bulurken, kiþilik davranýþ tiplerinin yeniden dizaynýna da sebep oluyor. Ayrýca son dönemlerde yapýlan neredeyse bütün bilimsel araþtýrmalara göre Facebook bireyleri narsistleþtiriyor, özgüveni zedeliyor, her türlü sapkýnlýðýn yaþanmasýna imkan saðlýyor, aldatmalarý normalleþtiriyor, günümüzdeki her 8 boþanmadan birinin sebebi olabiliyor, depresyona sokabiliyor ve de asosyalleþtiriyor...

 

Facebook'un önümüzdeki on, elli ya da yüz yýlýmýzý ne þekilde etkileyeceði aslýnda tamamen insanlýðýn tarihin geçmiþ dönemlerinde olaylar karþýsýnda sergilemiþ olduðu reflekslere benzer þekilde bir yol izleyecek olmasý görünür manzarada þu an için en muhtemel durum olarak karþýmýzda duruyor olsa da, en nihayetinde ve üstten bir bakýþla dijital dünyada ve bireylerin zihninde bir Moðol istilasýna neden olan Facebook, zihinlerin ilga ve iþgalini hiç bitirmeyecek ve kendine sanal zincirlerle baðlý zombi ve belli açýlardan tektipleþtirilmiþ kitleler meydana getirmeye devam edecek...

 

Konuyla ilgili olarak okunabilecek diðer yazýlar:


· · · · · · · · · ·
Yazan: | 13.05.2012 | 7451 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.210.130 | Yüklenme: 0.554 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar