E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Facebook Bulaþýcý Hastalýklar Gibi Yayýlýyor

Facebook'a nasýl üye oldunuz? Birçok arkadaþýnýzýn üye olduðunu gördükten sonra siz de mi Facebook'a katýldýnýz? Buna cevabýnýz "Evet" ise, aslýnda yanýlýyorsunuz! Cornell Üniversitesi araþtýrmacýlarý Facebook iþbirliði ile 54 milyon Facebook e-posta davetiyesini inceleyerek insanlarýn Facebook'a üye olurken, daha önceden üye olmuþ arkadaþlarýnýn sayýsýndan daha ziyade, farklý arkadaþlýk gruplarýndan kimselerin üye olup olmadýðýna bakarak karar verdiklerini ortaya koyan ilginç bir araþtýrmaya imza attýlar. Bu da sosyal trendlerin yayýlýrken aynen salgýn bir hastalýðýn bulaþmasý gibi "bulaþýcý" bir hastalýk þekilde yayýldýðýný ortaya koyuyor.

 

Facebook, üye olan herkese ilk adýmda kendi arkadaþlarýný e-posta ile Facebook'a davet edebilmelerine olanak saðlayan bir e-posta davetiyesi sistemi yoluyla e-posta rehberlerine topluca mesaj atmaktadýr. Mesajý alan kiþiler arkadaþlarýnýn Facebook'a üye olduðunu görüp, kendileri de bu sosyal aða katýlýp katýlmayacaklarýna karar veriyor. Kýsacasý Facebook'un ilk baþlardan beri üye toplamak için kullandýðý yöntemlerden birisi budur.

 

 

Ýþte araþtýrmacýlar Facebook ile iþbirliði yaparak bu yolla gönderilmiþ 54 milyon Facebook'a davet e-postasýný ve bunlara verilen cevaplarý incelemiþ.

Araþtýrmacýlar bu þekilde gönderilen davetiyelere hangi tipte kullanýcýlarýn cevap verdiðine bakýnca, aslýnda burada bir kalýbýn ortaya çýktýðýný keþfettiler. Ýþte tam buradaki en çarpýcý gerçek, insanlarýn farklý sosyal gruplardan gelen davetiyeleri kendileriyle benzer sosyal yapýlardan gelenlere nazaran kabul etme ihtimallerinin çok daha yüksek olduðu görülmüþ. Bununla beraber bu tür davetler ve sonunda gelen kabul etmelerin hemen ardýndan Facebook'ta geçirilen zamanýn da arttýðý gözlemlenmiþ. Yani ilginç bulunan sosyal gruplarý sosyal að üzerinden izleme onlarla birlikte daha çok zaman geçirme davranýþlarý izlenmiþ.

Aslýnda ortaya çýkan bu genel üye olma yapýsý/kalýbý, aynen bulaþýcý hastalýklarýn insanlar arasýnda yayýlýrken sergilediði yapýya çok benzer bir biçimde "bulaþýcý" bir þekilde ilerlediðini ortaya çýkarýyor.

Örneðin Facebook'a yeni üye olmuþ birisinden davetiyeyi alan 4 kiþilik ama Facebook'ta da arkadaþ olan bir gruptan herhangi biri, zaten arkadaþlarýndan birisinin de bu davetiye almýþ olduðunu fark ederse, yeni üye ile arkadaþ olmaktan vazgeçiyor. Tam tersine olarak davetiye alanlardan birisi, diðer davetiyeyi alanlarla bir Facebook arkadaþlýðýna sahip deðilse, bu sefer yeni üyenin arkadaþlýk davetini kabul ediyor.

Araþtýrmanýn diðer ilginç sonuçlarý ve analizleri için alttaki belgeyi inceleyebilirsiniz:

 

"Structural diversity in social contagion"

 

Konuyla ilgili olarak:

yazýlarýný da okuyabilirsiniz.


· · · · · · · · ·
Yazan: | 04.04.2012 | 3159 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.20.73 | Yüklenme: 0.423 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar