E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Facebook Dostluk Sayfalarý ile Tanýmadýðýnýz Kiþileri Karþýlaþtýrarak Ortak Yönlerini Bulun

dikkat-face-canavariFacebook'ta arkadaþýnýz olan kiþilerin profil sayfalarýný zaten ziyaret edip inceleyebiliyordunuz. Hatta eðer gerekli gizlilik ayarlarýný yapmamýþ ve arkadaþýnýz olmayan kiþilerin profil sayfalarýna bile etraflýca bakabiliyordunuz. Fakat bu seferki yeni özellik bambaþka! Facebook yakýn zamanda 'Friendship Pages' isimli yeni bir özelliði aktifleþtirdi. ?ok yararlý olabilecek ama çok tehlikeli de olabilecek bir özellik.


facebook-karsilastirma


Friendship Pagesyani dostluk sayfalarý, esasýnda daha önceden Facebook'un profil sayfalarýnda yapmýþ olduðu 'tanýyabileceðiniz arkadaþlar', 'profil arkadaþýnýzla ortak beðenileriniz', 'ayný resimlere veya içeriklere yapmýþ olduðunuz yorumlar' gibi özelliklerin geniþletilmiþ halidir.


Yani bu 'dostluk sayfalarý' ile kendiniz ile arkadaþýnýz veya iki farklý arkadaþýnýzý ortak bir Facebook profil sayfasýnda karþýlaþtýrmalý olarak görebiliyorsunuz. ?zelliðin özünde ise bu eþleþtirme/karþýlaþtýrma sayfasýnda, eþleþtirilen iki kiþinin ayný anda etiketlendiði fotoðraflarý, beraber katýlacaklarý/katýldýklarý aktiviteleri/olaylarý hatta bu iki kiþinin ayný içeriklere yaptýklarý bütün yorumlarý, kýsacasý bu iki ikiþinin kesiþtikleri tüm ortak durumlarý anýnda görebiliyorsunuz. Ýþi daha da ileri götürüp tanýmadýðýnýz iki farklý insaný bile karþýlaþtýrmalý olarak inceleyebiliyorsunuz. Daha doðrusu merak ettiðiniz iki farklý insanýn biribirlerini tanýyýp tanýmadýklarýný, ortak bir yönlerinin veya paylaþýmlarýnýn olup olmadýðýný anýnda öðrenebiliyorsunuz. Adý 'dosluk sayfalarý' ama fonksiyonlarý itibarýyla tam bir casusluk ve dedektiflik yöntemi olabilecek nitelikte bir yol ve özelliktir.


Kiþi Karþýlaþtýrma/Eþleþtirme Nasýl Yapýlýr?

http://www.facebook.com/kullanici1?and=kullanici2

Yukarýdaki adres formatýnda yer alan kullanici1 ve kullanici2 yerine karþýlaþtýrmasýný/eþleþtirmesini yapmak istediðiniz kiþilerin Facebook profil kullanýcý adlarýný veyahut kullanýcý profil ID numaralarýný yazdýðýnýzda, her iki kiþinin ortak kesiþen yönlerini bulabilirsiniz.

Eðer tanýmadýðýnýz kiþilerle kendinizi veya iki farklý kiþiyi karþýlaþtýrdýðýnýzda karþýnýza gelecek olan ortak dostluk sayfasýndaki bilgiler, o kiþilerin profil sayfalarýnda yapmýþ olduklarý gizlilik ayarlarýna baðlý olarak deðiþmektedir. Yani kiþiler gizlilik ayarlarýný arkadaþlarý dýþýnda 'herkese kapalý' olarak ayarlamýþlarsa, ortaya çýkacak olan dostluk sayfasýnda pek birþey göremeyebilirsiniz. Ama genelde Facebook kullanýcýlarý bu ayarlara pek dikkat etmekdiklerinden dolayý birçok veriye eriþebilirsiniz.


Ortak Dostluk Sayfalarýnda Görünmemenin Yolu

Facebook sayfasýnýn sað üst menüsündeki: Hesap > Gizlilik Ayarlarý > Temel Dizin Bilgileri'den Ayarlarý Gör baðlantýsýna týklayýp kendiniz için gerekli olan ayarlarý yaparak dostluk sayfalarýnda ve ortak ilgi alanlarý bölümlerinde görünmenizi engelleyebilirsiniz.


· · · · · · · · · · ·
Yazan: | 02.11.2010 | 6479 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.156.67.122 | Yüklenme: 0.248 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar