E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Facebook Kýskançlýðý ve Sosyal Medyanýn Sosyal Hayata Olan Dönüþtürücü Etkisi

"Facebook kýskançlýðý", çok ciddi bir þekilde günümüzün psikolojik sorunlarýndan biri olmaya aday bir mesele. Facebook'ta arkadaþlarýnýzýn paylaþtýðý güzel aktivite ve deneyimlere olan kýskançlýktan doðarak zamanla üzerinizde daha da etkisini gösteren oldukça ilginç bir patolojik soruna dönüþebiliyor. Ýþte Facebook arkadaþlarý arasýndaki bu kýskançlýktan yine en çok markalar karlý çýkýyor. Teletext Holidays'in Ýngiltere'de 3000 tatilci arasýnda yaptýðý bir araþtýrmada katýlýmcýlarýn %13'nün, arkadaþlarýnýn yaptýðý tatile ilgili resimleri paylaþmalarýnýn ardýndan kendilerinin de hemen bir tatil satýn aldýðý ortaya çýktý.

 

 

Özellikle gidilen tatil veya yapýlan ilgi çekici aktivitelerle ilgili resim ya da videolarýn diðer arkadaþlarý 'tahrik' edip onlarýn da etkilenmesine ve doðal olarak oluþan bir kýskançlýktan ötürü onlarýn bu aktiviteyi çok hýzlý bir þekilde yapmak için ajandalarýna almalarýna sebep oluyor.

Tabii ki bunun gerçekleþebilmesi için insanlarýn bu tür tatil ve aktivitelerini Facebook'ta paylaþýyor olmalarý gerekmektedir. Ýþte bu noktada araþtýrmadan çýkan sonuca göre katýlýmcýlarýn %50'si yaptýklarý bu aktiviteleri mutlaka Facebook profillerinde paylaþtýklarýný söylüyorlar.

Ayrýca bu katýlýmcýlarýn %10'u ise daha önceden kafalarýn böyle bir tatil ya da aktivite fikri olmadýðý halde arkadaþýnýn paylaþtýðý resimden sonra kanaatini deðiþtirdiðini söyledi.

 

Araþtýrmanýn genel sonucuna bakýldýðýnda sosyal medyanýn hayatýmýzý ve yaþam þeklimizi çevremize göre idealleþtirme yönünde olan katkýsý bariz bir þekilde ortaya çýkýyor. Fakat sadece bir araþtýrma ve ondan çýkan verilere bakarak sosyal medyanýn böyle etkili bir dönüþtürücü etkisi olduðundan bahsetmek biraz zorlama bir yaklaþým olabilir.

Ýnsan ve toplum tipine göre farklýlýk arz edebilecek böyle bir etkinin, firma ve markalara olan katkýsý su götürmez bir gerçek. Fakat sadece arkadaþýnýn tatil resimlerine bakarak, doðrudan oraya giden birinin ve bu vesileyle de o tatil yerine sosyal medyanýn yaptýðý katkýyý bireyler bazýnda ölçümlemek oldukça zor. Üzerinde çok uzun araþtýrmalar yapýlmasý gereken bir konu.

Fakat sosyal medyanýn insan hayatýna olabilecek dönüþtürücü etkisinin bir takým yansýmalarýný yakýn bir gelecekte daha iyi görebilecek gibiyiz...


· · · · · · · · · ·
Yazan: | 17.08.2011 | 8004 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.156.82.247 | Yüklenme: 0.253 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar