E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Facebook'ta Birbirini Tanýmayan Ýki Kiþi Arasýndaki Mesafenin Anatomisi

Facebook ve Milan Üniversitesi "six degrees of separation" adýyla bilinen, "küçük dünya hipotezi"ni temel alan ve dünya üzerindeki herhangi bir insanýn baþka bir insanla arasýnda aslýnda sadece 6 kiþi olduðunu iddia eden teoriden hareketle 721 milyonluk (þimdi 800 milyon üzeri) aktif kullanýcýya sahip Facebook'un üyelerinin birbirleri arasýnda aslýnda sadece 4,74 kiþilik bir baðlantý olduðunu ortaya koyan oldukça ilginç bir çalýþmaya imza attý. Dünya nüfusunun giderek daha büyük bir fraksiyonunu sürekli artan üyeleri ile temsil eder hale gelen Facebook'un zaten küçük bir köy haline gelen dünyayý daha da küçülttüðünü ortaya koyan araþtýrma, gerçekte birbirini tanýmayan iki insanýn Facebook yoluyla aslýnda birbirlerine ne kadar yakýn olduðu gerçeðini apaçýk ortaya çýkardý.

 

Sosyal aðlarýn þaþýrtýcý yapýsýný Facebook üzerinden gerçekleþtirilen deneysel bir çalýþma ile ortaya koyan araþtýrma, Facebook sosyal grafiðinin nasýl þekillendiðini 721 milyon üyenin 69 milyarlýk bir arkadaþlýk aðýndan birbirini tanýmayan iki kiþi arasýnda aslýnda 4,74 kiþilik bir mesafe yani doðru baðlantý olduðunu söylüyor.

 

Araþtýrma neticesinde, Facebook'un aslýnda kurulduðu günden bu yana bir filme bile konu olan "six degrees of separation" teorisindeki görünürde birbiriyle baðý olmayan X ile Y kiþisi arasýnda var olan 6 kiþilik bir baðlantý yolunun giderek azalttýðýný ortaya koydu. En son 721 milyonluk (þu an 800 milyon) bir að haline gelen Facebook'ta iki farklý kiþi arasýnda 2008'de 5,28 kiþilik bir baðlantý varken, 2011'in baþlarý itibarýyla bu mesafenin 4,74 kiþiye düþtüðü görülüyor. Ayrýca üyelerin arkadaþlarýnýn da genelde ayný yaþtan ve ayný ülkeden olduðu görülüyor. Kiþilerin sahip olduklarý arkadaþ sayýsý arttýkça belirli bir arkadaþ sayýsýndan daha azýna sahip olan bireylerin yüzdesi de giderek artýyor (üstteki grafik).

 

 

Facebook'un üyelerinin %10'unun 10 ve daha az arkadaþý varken, %20'sinin 25 ve daha az, %50'si yani ortanýn (medyan) ise 100'den fazla arkadaþý var. Fakat tüm üyelerin ortalamasý alýndýðýnda Facebook'ta kiþi baþý ortalama 190 arkadaþ düþüyor. Araþtýrmada tüm bu arkadaþlar arasýndaki mesafenin ölçümü Milan Üniversitesinin geliþtirmiþ olduðu algoritmaya göre ortaya konuyor.

 

Algoritmaya göre, Facebook üyelerin %99,6'sýnýn arasýnda 5 kiþilik bir mesafe söz konusu iken, %92'sinde 4 kiþilik bir açý yani mesafe söz konusudur. Yapýlan analizler ülke bazýnda ele alýndýðýnda ise bu mesafeler daha kýsalýyor. Örneðin, ABD, Ýsveç ve Ýtalya gibi ülkelerde iki kiþi arasýndaki mesafe 3 dereceye kadar düþüyor. Daha küçük bölgelerde ise (ülke deðil) mesafenin fiziksel yakýnlýktan ötürü daha da yakýnlaþtýðý öngörülüyor.

 

Yerelde birbirlerine fiziksel olarak daha yakýn olan arkadaþlar üzerinden baþka kimselere eriþmek daha kolay iken, dünya üzerinde birbirine uzak mesafelerde yaþayan kiþiler arasýndaki, yani bunlarýn arkadaþlarý arasýndaki birey uzaklýðý mesafesi de daha doðrusu ona ulaþmak için gerekli olan yol da uzuyor. Birbirine daha yakýn arkadaþ olanlar üzerinden baþkalarýna eriþmek her zaman için daha kolay iken, tespit edilen baðlantýlardan %84'ünün ayný ülkedeki kullanýcýlar arasýnda olduðu ortaya çýkmýþ oluyor.

 

Demografik analize (üstteki grafik) göre ise ayný yaþ ve nitelikteki kiþilerin benzer arkadaþlýk aðlarý üzerinden birbirlerine baðlandýðý ve yaþ oraný düþtükçe birbirini tanýmayan iki kiþi arasýdaki mesafenin çok daha kýsalmaya baþladýðý görülüyor. Yani örneðin, 40 yaþ ve sonrasýndan itibaren birbirlerini tanýmayan kimselerin arkadaþlýk aðlarý üzerinden birbirlerine ulaþmalarý daha kolay oluyor.

 

Yapýlan araþtýrmalar sonucunda Facebook'un aslýnda hem küresel çapta hem de yerel bazda sosyal bir að olduðunu ortaya koyuyor. Facebook coðrafik olarak birbirlerine çok uzak mesafelerdeki insanlarý birbirlerine yakýnlaþtýrýrken, ayný yerel bölgede bulunan kiþiler arasýndaki baðlarý ise daha da kuvvetlendiriyor.

Giderek dünyanýn sanal bir demosu haline dönüþen Facebook'un üyelerinin artmasýyla birlikte insanlarý birbirine daha baðlý kýldýðý ve bu vesileyle de sosyal trendleri, toplumsal eðilimleri daha iyi yansýtmaya baþlayacaðýný söyleyebiliriz. Ayrýca araþtýrma sonucunda Facebook'ta birbirini tanýmayan insanlarýn aslýnda birbirlerine sanýldýðýnýn aksine çok daha yakýn olduðunu öðrenmiþ oluyoruz.

 

Kaynaklar


· · · · · · · · ·
Yazan: | 22.11.2011 | 5700 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.203.224 | Yüklenme: 0.278 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar