E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Facebook'un E-Ticaretin Gücü Olacaðýna Dair Söylemler Bir Balon Mu

Facebook BalonuEn baþta popüler þirketler olmak üzere neredeyse tüm büyük oyuncular peþi sýra ya Facebook'ta sayfa açýyor ya da sitelerine Facebook Beðen düðmesini yerleþtiriyor. Peki bu durum Facebook'un önemli bir e-ticaret oyuncusu olma yolunda ilerlediðini mi gösteriyor? Geçenlerde yayýnlanan Forrester Research araþtýrmasýna göre cevap 'hayýr'. Araþtýrma için iki düzine teknoloji gereçleri saðlayýcýsý, parakendecisi ve pazarlamacýsý ile görüþüldükten sonra þirketlerin Facebook ve benzeri sosyal aðlardan çok az yarar gördükleri ortaya çýktý.


Araþtýrma neticesinde sosyal medyada var olmanýn, müþterinin kazanýmýnda ve elde tutulmasýnda e-posta ve ödemeli aramalara göre daha az etkili olduðu ortaya çýktý. Yine çalýþmada göze çarpan bir veriye göre Facebook'un sadece % 1'lik bir týklanma ve % 2'lik bir dönüþüm oraný saðladýðý görüldü. Oysaki e-posta yoluyla pazarlamada bile týklanma oraný % 11 ve ortalama dönüþüm oraný ise % 4 civarýndadýr.

Analize göre Facebook'un asýl problemi, kullanýcýlarýnýn onu yeni bir ürün bulmak veya alacak birþeyleri araþtýrmak için kullanmak yerine, yeni insanlarla tanýþmak ve eðlenceli paylaþýmlarda bulunmak için kullanýdýðýdýr.


Facebook E-Ticaret


Facebook sayfalarýnýn özellikle indirim kuponlarýnýn daðýtýmý için kullanýlmasý ve bu sayade sayfayý beðenenlerin artmasý, o ürünün veya þirketin çok sevildiðinden deðil, indirim ve fýrsatlarýn kovalanmasý amacýyladýr.

Facebook'un kendisini sosyal e-ticaretin dinamik gücü olarak yansýtma gayretlerine raðmen yapýlan araþtýrmalar olay döngüsünün hiçte sanýldýðý gibi olmadýðýný ortaya koyuyor.

Basýlý reklamlarýn bile müþteri angajamanýn Facebook'taki sayfalardan daha etkili olduðunu ortaya koyan araþtýrmalar, 'Beðen' düðmesiyle yapýlan beðenmelerin markayý bütünüyle beðenme anlamýna gelmediðini ortaya koyuyor.

Daha öncesinde sayfa sekmeleri þeklinde çalýþan Facebook sayfalarý için ajanslara ödenen çuvalla paranýn, gerçekten buna deðip deðmediði artýk merak konusu olmaktan çýktý. Bereket ki, Facebook sekmeler yapýsýný kaldýrýp normal link düzenine geçerek ajanslara korkunç kazançlar saðlayan bir kapýyý neredeyse kapatmýþ oldu.

Bunun yanýnda þu sýralar tartýþmasý yapýlan çok ilginç bir konu var ki, o da Facebook sayfalarýnda sergilenen ürünlerin, tasarýmlarýn ve yeniliklerin ziyaretçilere ve müþterilere kolaylýk saðlamasýndan ziyade bunun daha çok rakip firmalarýn iþine gelip gelmediði meselesidir. ?ünkü Facebook sayfalarýndan sýklýkla afiþe edilen yeni ürün ve tasarýmlar hem rakiplerin bundan hýzlýca avantaj saðlamasýný ve hem de kopya çekmesini  kolaylaþtýrmaktadýr. Neden rakiplerinizin iþini bu kadar kolaylaþtýrasýnýz ki?!

Ama bütün bunlarýn yanýnda önem verilmesi gereken, 600 milyondan fazla üyesi bulunan ve kullanýcýlarýnýn bir kýsmýnýn zamanlarýnýn çoðunu (genelde eðlence, insanlarla tanýþma ve sohbet için) geçirdikleri Facebook'un mutlaka top koþturulmasý ama bunu yaparken de gereðinden fazla abartýlmamasý gereken bir mecra olduðudur.


Ayrýca Facebook Beðen düðmesi üzerine yapýlmýþ araþtýrmalarýn anlatýldýðý Facebook Beðen (Like) ile Yapýlmýþ 40 Milyondan Fazla Beðeninin ?ok Ýlginç Anatomisi ve Facebook Beðen (Like) Düðmesi Aslýnda Gerçekte Hangi Sayýyý Gösteriyor yazýlarýný da incelemenizde yarar var.


Referanslar


· · · · · · · ·
Yazan: | 14.04.2011 | 7989 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.59.242 | Yüklenme: 0.337 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar