E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Geçen Yýldan Bu Zamana Twitter Kullanýcýlarý Kendilerini Ne Kadar Ýfþa Ettiler

twitter-koltuguSosyal aðlar ilk çýktýðý zamanlarda insanlar bu mecralara biraz çekingen ve þüpheci yaklaþtýlar. Fakat geçen zamanla birlikte bu aðlarda daha çok katýlýmcý olmakla kalmadýlar, kendileri hakkýnda ne var ne yok dökmeye baþladýlar. ?nceleri fason ve sahte profillerle çýkýlan sosyal medya macerasý bir anda kiþilerin en hassas ve özel bilgilerini fütursuzca paylaþtýklarý alanlar haline geldi. Yapýlan araþtýrmalar ve istatistikler teknolojinin ve interaktivitenin artmasýyla birlikte insanlarda kendini daha bir açýða çýkarma ve ifþa etme dürtüsünün geliþtiðini bariz gösteriyor. Sysomos þirketi milyarca tweeti inceleyerek insanlarýn 2009'dan bu yana Twitter'da kendilerini ne kadar ifþa ettikleri hakkýnda çok ilginç bir çalýþma yayýnladý.


Sysomos'un 2009 ile 2010 arasýnda Twitter kullanýmýyla ilgili yaptýðý çalýþmasýnda ayrýca öne çýkan bazý çarpýcý veriler de var:

  • 2009'dan bu yana 100'den fazla arkadaþý olan kullanýcý sayýsý %21'lik oranla üçe katlandý.
  • Kullanýcýlarýn %80'i 500'den daha az tweet yazdý.
  • ?ok önemli ölçüde bir Twitter kullanýcý kitlesi profillerinde konum bilgilerini ve web bilgilerini ifþa ediyor.

Ayrýca geçen yýldan bu yana þahsi bilgilerini Twitter'da paylaþanlarýn oraný %31'den tam %63.3'e çýkmýþ bulunuyor. Ýki katýndan daha fazla!


Bio Bilgisi Olan Twitter Kullanýcýlarý

Twitter Statistics 2010

  • Kullanýcýlarýn %69'u bio bilgisini bir þekilde boþ geçmeyip birþeyler yazýyor.
  • Kullanýcýlarýn %82'si isim veriyor. Geçen yýl bu oran %33 idi.
  • Kullanýcýlarýn %73'ü bulunduklarý yeri belirten konum bilgisini veriyor. Geçen yýl bu oran %44 idi.
  • Kullanýcýlarýn %43'ü þahsi web site veya blog adreslerini veriyor. Geçen yýl bu oran %22 idi.


Detaylý Ýsim Veren Kullanýcýlar

Twitter Statistics 2010


Detaylý Konum Bilgisi Veren Kullanýcýlar

Twitter Statistics 2010


URL Adresi Veren Kullanýcýlar

Twitter Statistics 2010

Bütün bu oranlar bize insanlarýn artýk bilgilerini sosyal aðlarda vermekten artýk pek çekinmedikleridir.


Ne Kadar Süredir Twitter'dalar?

Twitter'ýn sahip olduðu kullanýcýlarýn %44'ü Haziran 2010 ile Aðustos (ilk yarýsýna kadar) 2010 arasýnda kayýt olmuþ olanlardýr.

Twitter Statistics 2010 Growth in Accounts


Sahip Olunan Twitter Arkadaþlarý

Twitter Statistics 2010 Friends

10000'den fazla arkadaþa sahip olanlar Twitter'ý kullanýcýlarýnýn sadece %0.05'idir. %95.75'nin arkadaþ sayýsý 0-499 arasýdýr.


Sahip Olunan Arkadaþa Sayýsýndaki Deðiþim

Twitter Statistics 2010

0-5 arasý arkadaþ sahibi olanlarýn oraný geçen sene %37 iken bu yýl %21'e kadar düþmüþtür. 100'den fazla arkadaþa sahip olanlarýn oraný ise %7'den %21'e çýkmýþtýr.


Sahip Olunan Takipçi Sayýsý (Followers)

Twitter Statistics 2010 Followers

20000'den fazla takipçiye sahip olanlarýn oraný sadece %0.06'ýdýr. %2.12'nin 1000'den fazla takipçisi vardýr. %95.84'nin ise takipçi sayýsý 0-499 arasýnda seyrediyor.


Sahip Olunan Takipçi Sayýsýndaki Deðiþim

Twitter Statistics 2010

Geçen yýldan bu yana 0-5 arasý takipçisi olanlarýn oraný %46'dan %32'ye düþmüþtür. 100'den fazla takipçisi olanlarýn oraný ise %7'den %16'ya çýkmýþtýr.


Yazýlan Tweet Rakamlarý

Twitter Statistics 2010

Tüm Twitte kullanýcýlarý arasýnda 25000'den fazla tweet yazanlarýn oraný sadece %0.18'dir. 500'den daha az tweet yazanlarýn oraný ise %80.61'lerde seyrediyor.


Toplam Tweet Sayýsý

Twitter Statistics 2010 - Total Tweets

Twitter kullanýcýlarýnýn sadece %2.2'si þimdiye kadar yazýlan tüm tweetlerin %58.3'ü yazarken, yapýlan tüm aktivitelerin %90'nýný ise %22.5'lik bir kesim yapýyor.


Sysomos raporu: sysomos.com/insidetwitter/twitter-stats-2010/


· · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 24.12.2010 | 7980 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 107.22.126.144 | Yüklenme: 0.355 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar