E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Gerçek-Zamanlý Ýþleyen Olaylarýn Sonuçlanmadan ?nce Twitter'dan Tahmini

Amerikan Rice Üniversitesi ve Motorola Laboratuvarý araþtýrmacýlarý gerçek-zamanlý olarak, bol sýklýk ve çeþitlilikte gerçekleþen sosyal ve fiziksel olaylarý tespit etmek için Twitter'ý bir sensör gibi kullanarak 2010-2011 Amerika Ulusal Futbol Ligi oyunlarýndaki gol, top kaybetme ve müdahaleler gibi olaylarý 40 saniye içersinde %90'a varan doðruluklarda tahmin edebildi. Bunu da Twitter API'sinin kullanýldýðý bir filtreleme uygulamasý ile yaptýlar.

 

Uygulamayý önemli kýlan, Twitter üzerinden ilk defa gerçek-zamanlý bir olay tahmini sistemi olmasýdýr. Geliþtirilen uygulama sadece bunun için deðil açýk artýrma gibi iþlemlerin tahmini için de kullanýlabilir.

 

 

Aslýnda projenin hareket noktasý küresel insan nüfusunun coðrafi olarak daðýtýlmýþ çoklu sensörler olarak kabul edilmesidir. Yani burada esas olan gerçek-zamanlý akýþýn gerçekleþtiði Twitter deðil, aksine bu anlýk akýþý oluþturan insanlardýr. Yani insanlar her bir olay, hadise ya da vaka için birer sensör olarak kabul ediliyor. Bu sensörlerin verilerini aktardýðý ortak platform ise Twitter'ýn ta kendisi oluyor.

Daha öncesinde de yaþadýðýmýz büyük deprem, yangýn ve ünlü ölümlerinde olduðu gibi Twitter'ýn bu ve benzeri vakalarýn canlý canlý konuþulduðu ve hadisenin sýcaklýðýndan itibaren sonuna kadar nabzýnýn attýðý ve þekillendiði ortam olduðudur. Yani her bir tweet aslýnda bir sensör görevi görmektedir.

 

Uygulamanýn en baþýnda analiz için gerekli olabilecek tweetler Amerikan Futbol Liginin 2010-2011 sezonundaki 101 maç esnasýnda 3,5 milyon tweetçinin çekmiþ olduðu 19 milyon tweetten elde edildi. Bunlar arasýndan futbol ile alakalý olmayan tüm tweetler elendi. Tüm bu tweetler içerisinde hastags içerenlerin oraný ise %11 idi. Ardýdan tweetleri oynandýklarý maçlara göre tasnif iþlemine geçildi. Tabi burada ekibin karþýsýna çok ciddi bir problem çýktý. Zira bazý günler ayný anda 10 paralel maç oynanabiliyordu. Araþtýrmacýlar bu tweetlerin %60'nýn da sadece kendi maçýyla ilgili olduðunu buldu.

Sonrasýnda ise bu tweetler arasýndan gol, müdahale, top kaybetme ve alan golü gibi olan hadiseler yani olaylar derlendi. Her bir olay için belli zaman dilimi içerisinde (oyunun oynandýðý periyot) ilgili olan anahtar kelimeler ve bunlarýn kullanýlma frekanslarý elde edildi. Eðer mevzu bahis olan olaylarýn geçtiði tweetler önceden belirlenen bir eþiðin üzerine çýkarsa; bu o olayýn sistem açýsýndan 'gerçekleþmiþ' bir olay olarak deðerlendirildi.

Son olarak sistem bütün bu iþlemleri gerçek-zamanlý olarak yapacak þekilde saniye 800 tweeti derledi.

 

 

Sonuçta yapýlan uygulama aslýnda bir nevi Twitter filtrelemesiydi. Ama Twitter'ýn bir olay için birkaç saniye içerisinde son derece doðru tahminlerde bulunduðu ortaya çýkmýþ oldu. Ekip bir oyundaki olayýn ortalama 17 saniye içinde belli olduðunu böylelikle tespit edebildi.

Bu araþtýrma ve onun uygulamasý ile gelecekte Twitter'ýn herhangi hadiseyi gerçekleþmeden önce tahmin edilebileceði üzerine son derece yararlý bir örnek çalýþma olmuþtur. Sistem böylelikle baþka oyun, olay ve vakalar için de kullanýlabilecek. En çarpýcý sonuç ise sosyal ve fiziksel olaylarýn sonuçlarýnýn tahmininde insanlarýn Twitter aracýlýðý ile birer sensör gibi kullanýlabilecek olmasýdýr.

 

Humans as Real-Time Sensors of Social and Physical Events: A Case Study of Twitter and Sports Games

 

Adres: arxiv.org/abs/1106.4300

 

Ayrýca bu yazýdaki konuyla ilgili olabilecek ve dikkatinizi hakeden diðer yazýlarýmýzý da inceleyebilirsiniz:


· · · · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 25.06.2011 | 3030 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.162.218.214 | Yüklenme: 0.485 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar