E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Giderek Artan Mahremiyet Kaygýlarýndan ?türü Facebook Profillerini Gizleyenlerin Sayýsý Artýyor

New York Üniversitesi Politeknik Enstitüsünün herkese açýk olan (public) 1,4 milyon Facebook kullanýcýsý üzerinde gerçekleþtirdiði bir araþtýrmaya göre üyelerin Facebook'taki gizlilik talebinde inanýlmaz artýþlar yaþanýyor. 15 aylýk araþtýrma periyodunda profilini genele kapatanlarýn oraný tam 2 kat artarken; araþtýrmanýn baþýnda arkadaþ listesini baþkalarýna kapatanlarýn oraný %17 iken, bu oran 15 ayýn sonunda %53'e çýktý. Özellikle "Zaman Tüneli"nin yakýn bir zamanda zorunlu hale gelecek olmasý kiþisel gizlilik kaygýlarýný iyice artýrmýþ durumda.

 

Araþtýracýlar 2010 Mart ile 2011 Haziran arasýnda tam 15 ay boyunca 1,4 milyonluk bir Facebook kullanýcý kitlesini etraflýca gözlem altýna aldý. 15 ayýn sonunda kullanýcýlarýn yarýdan çoðu arkadaþ listelerini bile gizlerken, hatýrý sayýlýr miktarda kullanýcý yaþ, yüksek okul adý ve mezuniyet yýlý, að, iliþki, cinsiyet, ilgi alanlarý, memleketi ve geçerli þehir de dahil olmak üzere birçok temel Facebook bilgisini tamamen kapattý. 2010'de temel bilgilerini kapatanlarýn oraný sadece %12 civarýnda iken, 2011'de bu rakam %33'e çýktý.

Facebook kullanýcýlarýnýn gizlilik ve mahremiyet kaygýlarýnýn bu kadar artmasýnýn en önemli nedenleri arasýnda öncelikle Facebook'taki son 1-2 yýldýr artan güvenlik açýklarý, Facebook kaynaklý veri silmeme/kaldýrmama skandallarý, güvenlik ve gizlilik konularý üzerine yazýlmýþ makale ve yayýnlarýn çok fazla artmýþ olmasý gösteriliyor. Bunun yanýnda bir de Facebook'un artan baskýlar üzerine gizlilik ve güvenlik ayarlarýný eskisine nazaran daha da kolaylaþtýrmasý kullanýcýlarý gizlilik ayarlarýný sýkýlaþtýrmalarý noktasýnda daha fazla teþvik ediyor.

 

 

Araþtýrmaya göre 15 aylýk periyodun sonunda kadýn kullanýcýlarýn %55'i Facebook profillerini dýþ dünyaya daha çok kapartýrken, bu oran erkekler arasýnda %49 olarak gerçekleþmiþ. Kýsacasý tüm bu süreçte en çok kadýn kullanýcýlar profillerindeki gizliliði artýrmýþ.

Yine araþtýrmadan çýkan diðer bir ilginç bulguya göre ise eðitim ve gelir düzeyi yüksek olanlarýn kiþisel bilgilerini Facebook'ta daha çok gizledikleri ortaya çýkmýþ.

 

Özellikle Türkiye'de kullanýmý lise çaðýndan ortaokul seviyesine kadar çoktan düþmüþ olan Facebook'un, bu yaþ aralýðýndaki kiþilerden baþlayarak neredeyse 25 yaþýna kadar uzanan bir skaladaki Facebook'taki Türk üyelerin kiþisel gizlilik konularýnda pek bilgili olmamasý veya çevre oluþtururken çok fazla kýsýtlamaya gitmemesi güvenlikleri baþta olmak üzere mahremiyetlerini fazlasýyla tehlikeyi sokuyor. Artýk ilkokul seviyesinden baþlayarak sosyal aðlar baðlamýnda medya ve internet okur-yazarlýðýnýn her bir devrede ayrý ayrý müfredatlara yerleþtirilip, seçmeli yerine zorunlu olarak okutulmasýnda çok ciddi fayda var...

 

Konuyla baðlantýlý olarak alttaki yazýlarý da inceleyebilirsiniz:


· · · · · · · · · ·
Yazan: | 22.02.2012 | 7494 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.156.58.187 | Yüklenme: 0.382 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar