E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Google+ Sosyal Að Projesi Yayýnda!

Google'ýn 'social circle' (sosyal daire) ve +1 düðmesi diyerek yavaþ yavaþ ýsýttýðý ve fýrýndan da çýkarýp þöyle bir kokusunu dýþarý saldýðý ama henüz bir 'proje' olarak adlandýrdýðý ve de aslýnda yeni bir sosyal að sistemi olan Google+ Projesi sonunda ortaya çýktý. Web için gerçek hayattaki paylaþýmýn yeniden düþünüldüðü ve sosyal aðý 'profiller', 'çevreler', 'videoyla sohbetler', 'konular' ve 'fotoðraflar' olarak yeniden þekillendiren Google+ projesinin Facebook'a göre çok daha elit bir havasý var.

 

Duyurulalý henüz bir iki saat olan Google+ projesini Türkiye'de ilk kez E-Siber'den öðreniyorsunuz (28.06.2011 - 21.20) .

 

 

Ne Facebook gibi paylaþým çýlgýnlýðý ne de Twitter gibi paylaþým fakiri olmayý yeðleyen Google, Google+ ile her ikisinin arasýnda bir kývam yakalama felsefesiyle hareket ediyor.

Google+ kullanýcýya daha çok gizlilik ve mahremiyet kontrolü saðlayarak Facebook üzerindeki gizlilik sýkýntýsýna hiç girmemeye çalýþmýþ. O kadar ki, Google+'de 'fotoðraflar'ýnýza eklediðiniz yeni resimler üzerinden EXIF kontrolüne olanak saðlýyor.

 

 

Sosyal aðlardaki paylaþým deneyimine gerçek hayatýn paylaþým hissini kazandýrmaya çalýþan Google+, bu minvalde videoyla sohbet olanaðý ve grup chat özelliði ile sosyal aðlardaki chat eylemini daha da interaktif bir hale getiriyor.

Profilinizin baþkalarý tarafýndan ne kadarýnýn görülebileceðine daha kolay bir þekilde ve daha kýsýtlamalý olarak ayarlayabiliyorunuz.

 

 

Ýnternette kiþiler arasýndaki paylaþýmý gerçek hayatta iletiþim kuruyormuþ gibi hissettirmek amacýyla oldukça dinamik ve etkileþimli özellikler sunan Google+ projesine kýsaca bir göz atalým:

 

Çevreler

 

Google+ Çevreler herkesi 'aile', 'iþ arkadaþlarý', 'müzik arkadaþlarý' ve 'mezunlar' gibi gerçek hayattaki sosyal baðlantýlarýnýza göre düzenlemenize yardýmcý olur. Çevrelerinizi düzenledikten sonra alakalý içerikleri doðru kullanýcýlarla paylaþabilir ve ilginizi çeken kullanýcýlar tarafýndan yayýnlanmýþ içerikleri izleyebilirsiniz. Örneðin, niþanýnýz hakkýnda bir yayýn gönderebilir ve bu yayýný yalnýzca arkadaþ ve aile çevrelerinizle paylaþabilirsiniz veya kitap kulübünüz için oluþturduðunuz bir çevrede en sevdiðiniz yazar hakkýnda yeni bir makale olduðuna dair yayýn görebilirsiniz.

Çevreleriniz için kiþisel profil bilgilerinizi de özelleþtirmeye karar verebilirsiniz. Örneðin, iþ geçmiþiniz ve eðitiminiz mezunlar derneði çevreniz tarafýndan görülebilirken, iletiþim bilgileriniz, yeriniz ve iliþki bilgileriniz arkadaþ çevreniz tarafýndan görülebilir.

 

Konular

Konular, ilginizi çeken konularda web üzerinde haberler, bilgiler ve medya bulmak ve çevrelerinizle sohbet baþlatmak için mükemmel bir yoldur. Konular ile ilgi alanlarýnýzý aradýðýnýzda, size o konuyla ilgili yeni ve popüler haberlerden parçalar sunarýz. Siz de istediðiniz kiþilerle konularý kolayca paylaþabilirsiniz.

Konular'a ilk giriþinizde o an popüler olan ilgi alanlarýnýn koleksiyonunu görürsünüz. Bu konulardan hiçbiri ilginizi çekmezse, farklý bir konu arayabilirsiniz.

Diyelim ki jonglörlüðe ilgi duymaya baþladýnýz. 'jonglörlük' aratýp bunu bir ilgi alaný olarak kaydedebilirsiniz. Bu þekilde bu konuyla ilgili en son geliþmelerden haberdar olursunuz. Ýnsanlarýn size hokkabaz demesinden sýkýldýysanýz bu ilgi alanýný silebilirsiniz.

 

Videoyla sohbet odalarý

 

Videoyla Sohbet, “Çevrimiçiyim ve videoyla sohbet etmek istiyorum!” demenin en iyi yoludur. Videoyla Sohbet'te:

  • Sizin gibi web'de gezinen arkadaþlarýnýzla eðlenin!
  • Sizi arkadaþlarýnýzla ayný odadaymýþ gibi hissettiren canlý video sohbeti kullanýn!
  • Ýster bir proje üzerinde çalýþma ister kahve içmek için buluþma olsun, planlarýnýzý koordine edin.
  • Belki de sýkýldýnýz. Videoyla Sohbet baþlatýn, çevrelerinizi davet edin ve kimlerin çevrimiçi olduðunu öðrenin!

 

Bütün bunlarýn yanýnda mobil yollar da dahil olmak üzere çok kolay fotoðraf paylaþýmý, +1 düðmesi ile internette yaptýðýnýz beðenmeler Google+ ile daha yaygýn, etkin ve dinamik paylaþýmlý bir þekilde bizzat kullanýcýnýn kontrolüne ve zevkine býrakýlýyor.

?u an için beta yayýnýnda olan ve sýnýrlý sayýda kullanýcýya açýlan Google+ yakýnda herkesin hesabýnda aktif hale getirilecek. Ýsterseniz davetiye baþvurusunda bulunabilirsiniz. Ama yoðun istek üzerine þu an için sistem kapanmýþ durumda.

 

Google+ projesi: https://plus.google.com
Google+ projesine katýlýn: https://services.google.com/fb/forms/googleplustr


· · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 28.06.2011 | 9741 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.26.154 | Yüklenme: 0.461 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar